2
Cristonꞌ llakeꞌ xhen danꞌ bzaneꞌ yel zaꞌk keꞌe nench bedeꞌ yellrio ni
Chaꞌ reꞌ zore nbaraz danꞌ llonliraꞌllre Cristonꞌ, naꞌ chaꞌ yel nllieꞌ ke Cristonꞌ llonen llakxhenraꞌllre, naꞌ chaꞌ zorén Spíritu keꞌen reꞌ, naꞌ chaꞌ nllieꞌ lwelljre, naꞌ chaꞌ llayaꞌchraꞌllre beꞌnne, wawellraꞌ chaꞌ nnezraꞌ naksre toze, yeololte reꞌ ren lwelljre, naꞌ kaꞌ toze ka zore llieꞌ lwelljre, naꞌ toze ka gonre xhbab, naꞌ toz ka yeꞌnere gak. Bibi llayaꞌl gonre da llroeꞌ llaxheꞌre beꞌnne, naꞌ gonxhen kwinre, zan llayaꞌl yexjraꞌll-llo wayonllo xhbab zaꞌkll beꞌnn lwelljllo kaꞌ kere ka lliꞌo. Naꞌ bi llayaꞌl kwek yichjllo chraoze ke kwinllo, llayaꞌlkze kwek yichjllo ka gakrenllo beꞌnn lwelljllo kaꞌ.
Llayaꞌl gonllo xhbab, ka xhbab da ben Xanllo Jesucristonꞌ. Le laꞌkze nakeꞌ ka Dios naꞌkze, bzanreꞌ yel llnebiaꞌ keꞌen, naꞌ yel baraꞌnn xhen keꞌe danꞌ napeꞌ, danꞌ nakeꞌ toze ren Xeꞌe Diosenꞌ. Bkwaseꞌ kaꞌle yeolol da kaꞌ zaꞌk da goꞌt keꞌe, naꞌ ben kwineꞌ ka to beꞌnn wen llin ke Dios, kanꞌ bedeꞌ gorjeꞌ radj beꞌnnach. Naꞌ ba nakeꞌ beꞌnnachenꞌ bxhexj yichjeꞌ nench beneꞌ kon kanꞌ bne Xeꞌe Diosenꞌ. Bzoeꞌ xtiꞌlleꞌ, naꞌ bzaneꞌ yel nban keꞌen goteꞌ leꞌ yay cruzenꞌ. Ke len naꞌ ben Diosenꞌ Leꞌe xhen kwis, naꞌ beneꞌ Leꞌe beꞌnn brao rao yeolol beꞌnne, 10 nench naꞌ kat yen akreꞌ ra Xanllonꞌ, yeolol akeꞌ wzoa xhib akeꞌ raweꞌn, ka beꞌnn llaꞌa yebá, ren beꞌnn llaꞌa yellrio, naꞌ beꞌnn zjallaꞌa xhanre yellrio. 11 Naꞌ yeolol akeꞌ nne akeꞌ Jesucristonꞌ nakeꞌ Xanllo, gak kaꞌ nench Xallo Diosenꞌ sieꞌ yel baraꞌnne.
Beꞌnn nxenraꞌll Cristonꞌ nak akeꞌ ka beniꞌ ke beꞌnn kaꞌ llaꞌa rao da xcholenꞌ
12 Beꞌnn biꞌche, kanꞌ ba bzore bzenayre xtiꞌllaꞌ kanꞌ bzorenaꞌ reꞌ, kaꞌ legonkze nnaꞌ laꞌkze bill zorenaꞌ reꞌ. Naꞌ lesó legón kanꞌ lleꞌne Dios beꞌnn ba basrá reꞌ, do xhizre do llebre. 13 Le Dios naꞌn llgoeꞌ yichjraꞌlldaꞌore danꞌ lleꞌnreꞌ gonre da llayazraꞌlleꞌ, naꞌ lekzeꞌ Dios naꞌ llakreneꞌ reꞌ llonrenꞌ.
14 Naꞌ kat bi da gonre, bi gaore xhia, naꞌ bi gakyollrén lwelljre, 15 nench nneze beꞌnne llzoare xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ bibi doꞌl keré gaꞌte, naꞌ gakre dogarje xhiꞌnn Dios, radj beꞌnn kaꞌ nna yoꞌ da xhinnjenꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ nna llon akeꞌ krere. Naꞌllenꞌ gakre ka to berj da llseniꞌ ke beꞌnn llaꞌa yellrio ni. 16 Lesoteze lesó wxenraꞌllre diꞌll ke Cristo da nsaꞌa yel nban zejlikane, nench kate yed Cristonꞌ da yobre, yeweraꞌ kwis kanꞌ benrenꞌ, naꞌ nnezraꞌ bi bendadzaꞌ xchin Diosenꞌ. 17 Reꞌ nxenraꞌllre Diosenꞌ llonre xchineꞌn. Ke len naꞌ llaweraꞌ, naꞌ zanraꞌ yel nban kiaꞌn biteze gak kiaꞌ, ni ke danꞌ lloaꞌa xtiꞌll Jesucristonꞌ nench gak doxhen kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ. Naꞌ danꞌ llak kiaꞌn naken ka to da llrarj akeꞌ rao Dios kate llon akeꞌ Leꞌe xhen. 18 Leyewerene nadaꞌ, naꞌ lesó nbaraz kanꞌ zoaꞌ nadaꞌ.
Timoteo ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Epafrodito
19 Llbexhaꞌ gakrén Xanllonꞌ nadaꞌ, naꞌ le wseꞌltiaꞌ Timoteonꞌ ganꞌ zore naꞌ, nench yeweraꞌ kat yenraꞌ diꞌll ke reꞌ ka wen naꞌ llonre. 20 Le nollre no zo beꞌnn yobre wseꞌlaꞌ, beꞌnn kweꞌ yichjeꞌ gak wen keré kanꞌ llon Timoteo naꞌ. 21 Le nollre beꞌnn yobre kon lliꞌ yichj akeꞌ chraoze ke leakeꞌ, naꞌ bi llon akeꞌ kanꞌ lleꞌne Xanllo Cristonꞌ. 22 Naꞌ ba nnézkzere zo Timoteonꞌ lloneꞌ da zaꞌke, naꞌ kanꞌ gokreneꞌ nadaꞌ bdixjweꞌraꞌ xtiꞌll Diosenꞌ gateze. Naꞌ ba gokreneꞌ nadaꞌ ba bzoeꞌ ka to xhiꞌnnaꞌ. 23 Ke len naꞌ llonaꞌ rez gak wseꞌleꞌ ganꞌ zore naꞌ, kat ba bnnezraꞌ akre gak kiaꞌ ganni. 24 Naꞌ nxenraꞌllaꞌ Xanllo Cristonꞌ gakreneꞌ nadaꞌ, gonneꞌ latj le yedtiaꞌ yedwiaꞌ reꞌ.
25 Llakraꞌ lekze llonen bien waseꞌlaꞌ beꞌnn lwelljllonꞌ re Epafrodito ganꞌ zorenꞌ, le ba gokreneꞌ nadaꞌ llontoꞌ xchin Diosenꞌ, naꞌ txhen ba gokdilrentoꞌ da xhinnjenꞌ. Reꞌ bseꞌlreꞌ ganni gokreneꞌ nadaꞌ ren bi da yalljraꞌ. 26 Lleꞌnreꞌ kwis reꞌreꞌ reꞌ, le llakreꞌ danꞌ bnnézere llakeꞌ yillweꞌn. 27 Da likzenꞌ gokeꞌ yillweꞌ, ye raꞌtze ka goteꞌ, zan bayaꞌchraꞌll Diosenꞌ leꞌe, naꞌ kere toze leꞌen bayaꞌchraꞌll Diosenꞌ, renkze nadaꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ bayoneꞌ leꞌe, le biteze ba gok kiaꞌ, naꞌ nyaꞌchraz zoaꞌ chenak goteꞌ. 28 Naꞌllenꞌ lleꞌnraꞌ wseꞌleꞌ ganꞌ zore naꞌ, nench yewere reꞌreꞌ da yobre, naꞌ bill gákere keꞌe. Naꞌ rente nadaꞌ bill soyaꞌchaꞌ. 29 Lewrebeꞌ naꞌ leyewereneꞌ danꞌ nakeꞌ lliꞌo txhen danꞌ nxenraꞌll-llo Xanllo Cristonꞌ, naꞌ llayaꞌl gapreꞌ baraꞌnne noteze beꞌnn llon kanꞌ llon leꞌe naꞌ. 30 Le ye raꞌtzenꞌ ke goteꞌ gokreneꞌ nadaꞌ bentoꞌ xchin Cristonꞌ, bzaneꞌ yel nban keꞌe, kaꞌ gonkze reꞌ chenak zorenre nadaꞌ ganni.