3
So kwezllo gonllo ka lleꞌne Dios
Naꞌ nnaꞌ reꞌ beꞌnn biꞌchaꞌ, llayaꞌl sollo nbaraz gonliraꞌll-llo Xanllo Cristonꞌ, bibi zed llakraꞌ llzojaꞌ reꞌ da yobre, ka da kaꞌ ba bzojkzaꞌ, le nnezraꞌ da gakrén reꞌn niaꞌ. Lewiá, bi chejleꞌre ke beꞌnn kaꞌ llon ka bayiꞌxe, llaral akllreꞌ llon akeꞌ da xhinnj, naꞌ ne akeꞌ llayaꞌl sore sen danꞌ nziꞌi circuncisión danꞌ wchoy raꞌt kwerp kerénꞌ. Ke nak Diosenꞌ benneꞌ lliꞌo Spíritu keꞌen. Len naken ka to sen da ba benneꞌ lliꞌo da nak dogarje da zaꞌk rao Dios. Ke len naꞌ lloeꞌraolloeꞌ do yichj do raꞌll-llo, naꞌ llawello llonliraꞌll-llo Xanllo Jesucristonꞌ, le lliꞌo bi nxenraꞌll-llo bi da gone kwinllo ren kwerp kellonꞌ. Chenak nadaꞌ nxenraꞌllaꞌ bi da llon kwinaꞌ, da xhen de da wxenraꞌllaꞌ chenake. Naꞌ da xhenll de da wxenraꞌllyaꞌnnaꞌ kerke no beꞌnn yobre. Nakaꞌ beꞌnn Israel gorjaꞌ rao dialla ke Benjamín, to xhmanzraꞌ, bzo akeꞌ nadaꞌ sen danꞌ nziꞌi circuncisión. Naꞌ gorjaꞌ ganꞌ nne akeꞌ diꞌll hebreo, le xaxhnaꞌ kaꞌ nak akeꞌ dogarj beꞌnn Israel. Naꞌ bsedaꞌ doxhen ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ kon kanꞌ llzejnieꞌ beꞌnn kaꞌ nziꞌi fariseo ak. Naꞌ bnawaꞌ klleꞌllo leyenꞌ, to brayaꞌ, naꞌ bsaꞌkziaꞌ beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Cristonꞌ. Benaꞌ kanꞌ ne leyenꞌ to notno gok bi nne kiaꞌ.
Kanaꞌ llakraꞌ da xhen zaꞌk da kaꞌ benaꞌn, zan nnaꞌ ba brejaꞌn yichjaꞌ, le llakbeꞌraꞌ bibi de gonrenaꞌn ka nak ba llonliraꞌllaꞌ Cristo naꞌ. Naꞌ nnaꞌ yeolol billre da yobre llakraꞌ bitbi zaꞌken, le bi lladilen ke ton zaꞌk danꞌ nombiaꞌ Jesucristonꞌ. Le Leꞌen nakeꞌ Xanaꞌ, naꞌ danꞌ nllieꞌraꞌ Leꞌen, ba brej yichjaꞌ yeolol da kaꞌ bxenraꞌllaꞌ, naꞌ ba nonaꞌn ka beb nench gak gombiaꞌ toze Cristonꞌ. Lleꞌnraꞌ kwis gakaꞌ Cristonꞌ toze, naꞌ lleꞌnraꞌ nne Diosenꞌ nakaꞌ beꞌnn wen raweꞌ naꞌ. Naꞌ nnezraꞌ bi llonen nadaꞌ beꞌnn wen danꞌ llonaꞌ danꞌ llia leꞌ ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, zan Diosenꞌ neꞌe nakaꞌ beꞌnn wen danꞌ ba nxenraꞌllaꞌ Cristo naꞌ. Le kon beꞌnn kaꞌ nxenraꞌllkze Cristo naꞌ, leakzeꞌn billbi doꞌl ke akeꞌ de, naꞌllenꞌ nak akeꞌ beꞌnn wen. 10 Naꞌllenꞌ lleꞌnraꞌ gombiaꞌ Cristonꞌ, naꞌ gombiaꞌ yel wak keꞌe danꞌ napeꞌ, ka naken babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ llsanraꞌllaꞌ kwinaꞌ saꞌkziaꞌ kanꞌ bxhaꞌkziꞌ Leꞌe naꞌ, naꞌ goteꞌ. Kaꞌn lleꞌnraꞌ gon kwinaꞌ ka to beꞌnn wat, nench naꞌ bill gonaꞌ da xhinnjenꞌ. 11 Naꞌ zoaꞌ llbexhaꞌ yesbaneꞌ nadaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ kat ba gotaꞌ.
Pablonꞌ lleꞌnreꞌ gak yichjraꞌlldaꞌweꞌ kanꞌ nak yichjraꞌlldaꞌo Cristonꞌ
12 Bi nniaꞌ ba nak yichjraꞌlldaꞌwaꞌ kanꞌ llayaꞌl gaken naꞌ, le bi nna gaken kanꞌ nak ke Xanllo Jesucristo naꞌ. Naꞌ nnaꞌ naollaꞌ llonaꞌ ga zerao zaꞌkraꞌ nench llinaꞌ kanꞌ nak yichjraꞌlldaꞌo Leꞌe naꞌ, le ke len naꞌ brejeꞌ nadaꞌ. 13 Beꞌnn biꞌche, bi nna yedoꞌlraꞌ gonaꞌ yichjraꞌlldaꞌwaꞌn kanꞌ llayaꞌl gaken naꞌ. To da llonaꞌ, llsanraꞌllaꞌ yeolol da kaꞌ ba benaꞌ xhbab zaꞌken kanaꞌ, naꞌ nnaꞌ ba llwiaꞌ da za zaꞌre, da gonn Diosenꞌ kiaꞌ. 14 Ka llon beꞌnn llyitje llaralreꞌ, bi llatraꞌlleꞌ, le lleꞌnreꞌ goneꞌ gan, leskaꞌn llonaꞌ nadaꞌ nench doꞌlraꞌ danꞌ gonn Diosenꞌ nadaꞌ danꞌ nakaꞌ txhen Xanllo Jesucristonꞌ.
15 Lliꞌo ba nxenraꞌllyaꞌnnllo Xanllo Jesucristonꞌ, llayaꞌl gontezllo xhbab ka da kaꞌ ba bniaꞌ naꞌ. Naꞌ chaꞌ billre xhbab yobre llonre, Dios naꞌkze wzejnieꞌreꞌ reꞌ chet kaꞌ. 16 Naꞌ danꞌ ba bzejnieꞌ Diosenꞌ lliꞌo, len llayaꞌl sotezllo gonllonꞌ.
17 Beꞌnn biꞌche, legón kanꞌ llonaꞌ ni, naꞌ lewiá kanꞌ llon yezikre beꞌnn kaꞌ ba bzejnieꞌtoꞌ naꞌ, nench gonre kanꞌ llon akeꞌ naꞌ. 18 Le ba gollkzaꞌ reꞌ da zan ras, naꞌ nnaꞌ to bellaꞌ llniaꞌn da yobre, zjaniꞌt beꞌnn zan llwie akreꞌ Cristonꞌ beꞌnnenꞌ bzane yel nban keꞌe, goteꞌ leꞌ yay cruzenꞌ. 19 Wllin lla kweyiꞌ beꞌnn kaꞌ chras, beꞌnn kaꞌ kon lliꞌ yichj akeꞌ, llawé akreꞌ yeꞌj gao akzeꞌ kerke da weꞌrao akeꞌ Diosenꞌ. Llawé akreꞌ weꞌe akeꞌ diꞌll ke da llayaꞌl gak akreꞌ zdoꞌ, naꞌ lliꞌ yichj akeꞌ chraoze da llak yellrio nize. 20 Zan lliꞌo ba naken yellinllo yebá, le gannaꞌ ba nak rall-llo. Le yebá naꞌ zaꞌa Xanllo Jesucristonꞌ, beꞌnnenꞌ nak wasrá kello. 21 Kanaꞌ yecheꞌe kwerp kellonꞌ, le naken to da llbeyiꞌ, naꞌ wayoneꞌn to da chaꞌo, da nak ka ke Leꞌe naꞌ. Naꞌ goneꞌn kaꞌ, le napeꞌ yel wak llnebieꞌ yeolol da zjadé.