11
Chop beꞌnn beꞌe diꞌll li ke Diosenꞌ
Naꞌll benn anglenꞌ nadaꞌ to xhis yia da nak ka da llonrén akeꞌ llin ga ll-llix akeꞌ yo, naꞌll lleꞌe nadaꞌ:
—Byej jallixe yodaꞌo braonꞌ, naꞌ bkoy ganꞌ llzey akeꞌ bi da lloeꞌrao akeꞌ Dios, naꞌ wraboꞌ bale beꞌnn zjallaꞌa nxenraꞌll Leꞌe. Zan bi wllixoꞌ liaꞌre, le ba naken rallnaꞌa beꞌnn bi nak beꞌnn Israel, beꞌnn bi nxenraꞌll Dios, leakeꞌn yesoꞌn akeꞌ ka lleꞌn akreꞌ rao yell ke Diosenꞌ, rao chopayon (42) beꞌo. Naꞌ wseꞌlaꞌ chop beꞌnne weꞌe xtiꞌllaꞌn, naꞌ gak akeꞌ raꞌll gasj, ka beꞌnn zo yel wan, naꞌ chixjweꞌ akreꞌ xtiꞌllaꞌn rao to mir chop gayoa wyon (1,260) lla.
Beꞌnn kaꞌ chopenꞌ nak akeꞌ ka yay olivos kaꞌ chope naꞌ, naꞌ ka chop kandler kaꞌ zjazó rao Dios, beꞌnnenꞌ nake xan yellrio. Naꞌ chaꞌ no lleꞌne bi gonre leakeꞌ, le llojte yiꞌ lo lloaꞌ akeꞌ, naꞌ wzeyen beꞌnn kaꞌ lleꞌne bi gone leakeꞌ. Beꞌnn kaꞌ weꞌe xtiꞌllaꞌn, wak gon akeꞌ bi gak yejw chak chixjweꞌ akreꞌ xtiꞌllaꞌn, naꞌ wakte gon akeꞌ yeyak nisenꞌ llen batteze lleꞌn akreꞌ, gon akeꞌ gak bi da yellayrao beꞌnn llaꞌa yellrio. Naꞌ kat yeyoll weꞌe akeꞌ xtiꞌllaꞌ naꞌ, naꞌll lloj to bell xiꞌo lo gabil ganꞌ nake lo yell zitj, goꞌxbaꞌ leakeꞌ, tilrenbaꞌ leakeꞌ, gottebaꞌ leakeꞌ. Naꞌ kwerp ke akeꞌ kaꞌ, wniꞌt akeꞌn lao yaꞌa ke yell brao ganꞌ basoꞌt akeꞌ Xanllo Jesucristonꞌ. Yellenꞌ naken ka Sodoma ren Egipto. Naꞌ chonn lla choa will beꞌnn zaꞌk zan yell daꞌo, naꞌ zan yell xhen, naꞌ beꞌnn nak wde wdere dialla, naꞌ beꞌnn kaꞌ llak wde wdere diꞌll da de yellrio ni, wia akeꞌ beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ bi weꞌe akeꞌ latj gaꞌch akeꞌ. 10 Beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yellrio ni, yewé akreꞌ danꞌ wasaꞌt beꞌnn kaꞌ chope, naꞌll weꞌe lwellj akeꞌ bi da weꞌe lwellj akeꞌ, le yewé akreꞌ danꞌ bill niꞌt beꞌnn kaꞌ llak akreꞌ llsaꞌkziꞌ leakeꞌ danꞌ lloeꞌrén akeꞌ leakeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, le llakbeꞌy akreꞌ leakeꞌn. 11 Naꞌ bde chonn lla choa will naꞌ, breꞌdaꞌoraꞌ basbán Diosenꞌ beꞌnn kaꞌ chopenꞌ, bazellá akeꞌ da yobre, naꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ breꞌe leakeꞌn, blleb akeꞌ. 12 Naꞌ llopte beꞌnn kaꞌ ben akreꞌ goll Diosenꞌ leakeꞌ zillje:
—Ledá, lewayep nile.
Naꞌ breꞌe beꞌnn kaꞌ llwie leakeꞌn, bayep akeꞌ lo bejenꞌ, zjayakeꞌ yebánꞌ. 13 Naꞌ ka bayep akeꞌ leꞌ yebá naꞌn, le bxhoꞌte, naꞌ blleyiꞌ raꞌt yellenꞌ, gall mir beꞌnn wasaꞌt kanꞌ bxhoꞌ naꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ bagaꞌnnenꞌ blleb akeꞌ kwis, naꞌll balwill akeꞌ Diosenꞌ kwis, beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ.
14 Ba bde yel ziꞌ wllopenꞌ, naꞌ za zaꞌa da wyonnenꞌ.
Ka gok kanꞌ bkwell angl gallenꞌ trompet keꞌen
15 Naꞌ bkwell trompet ke angl beꞌnn gallenꞌ, naꞌ benraꞌ bal beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yebánꞌ, bnne akeꞌ zillje, bne akeꞌ:
Doxhen yel llnebiaꞌ ke yellrionꞌ,
ba naken rao naꞌa Xanllo Diosenꞌ,
ren Cristo beꞌnnenꞌ brejeꞌ llnebiaꞌ ke chnare.
16 Naꞌ beꞌnn tapalloa kaꞌ (24) zjalliꞌ kwit Diosenꞌ, le goꞌt akteꞌ slloaꞌre rao yonꞌ, lloeꞌxhen akeꞌ Diosenꞌ, 17 bne akeꞌ:
Llontoꞌ yel llioxken koꞌo Xa Dios,
rweꞌ nakoꞌ beꞌnn yel wak xhen.
Ba zoꞌo ka bi nna xe yellrio,
naꞌ ba bzorao llnebiaꞌo ren yel wak xhen koꞌo, nench gak kanꞌ llazraꞌlloꞌ naꞌ.
18 Beꞌnn yell kaꞌ llaꞌa yellrio ni, gokllaꞌa akeꞌ rweꞌ.
Naꞌ ba bllin lla wsaꞌkziꞌ akoeꞌ.
Ba bllin lla gonoꞌ yel koxchis ke yeolol beꞌnn kaꞌ ba wasaꞌte.
Naꞌ gonoꞌ nench nniꞌt beꞌnn kaꞌ nbaraz, beꞌnn kaꞌ llon xchinoꞌn,
ren yeolol beꞌnn kaꞌ brejoꞌ nak beꞌnn bxenraꞌll rweꞌ.
Yeololte beꞌnn bxenraꞌll rweꞌ nniꞌt akeꞌ wen, no beꞌnn gore no xkwiꞌde.
Leskaꞌ ba bllin lla kweyiꞌ beꞌnn kaꞌ blleyiꞌ da de rao yellrio.
19 Naꞌll byarj yodaꞌo braonꞌ zo yebá ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ, naꞌ breꞌraꞌ kaj laꞌy ganꞌ bllaꞌchaꞌo akeꞌ xtiꞌlleꞌn, danꞌ goll Diosenꞌ beꞌnn Israel kaꞌ gon akeꞌ nench gakreneꞌ leakeꞌ. Naꞌ breꞌraꞌn byep yes, gok llakia gochj, naꞌ bxhoꞌ naꞌ blleꞌ yej seꞌde.