12
Noꞌrenꞌ ren bel ba zo galle yichj
Breꞌdaꞌoraꞌ to da yebánello leꞌ yebánꞌ, breꞌraꞌ to noꞌre nechjeꞌ willenꞌ, naꞌ naken ka xheꞌe. Naꞌ nrejeꞌ lo beꞌon, naꞌ nzoeꞌ to corona da llia chllinn (12) berj. Naꞌ noꞌr naꞌ noeꞌ bdaꞌo, naꞌ llosieꞌ, llakeꞌ bes ke yel san. Naꞌ breꞌraꞌ ye to da nak zi yebánello leꞌ yebánꞌ, breꞌraꞌ to bel xiꞌo ba zo galle yichj to ba xhen kwis nakbaꞌ. Nakbaꞌ ba xhna, naꞌ llia chi lozbaꞌ, naꞌ toto yichjbaꞌn xhoan twej corona. Naꞌ kone xhbanbaꞌ naꞌ, blleꞌlleꞌobaꞌ raꞌt berj da kaꞌ llia yebánꞌ, naꞌ bzaꞌlbaꞌn rao yellrionꞌ. Naꞌll le breztebaꞌ xhnieꞌ noꞌrenꞌ, ba rez so bdaꞌo keꞌe naꞌ, nench gaobaꞌ bdaꞌo keꞌen kate raꞌbeꞌn. Kat le bxhante noꞌrenꞌ to bidaꞌo byio, bi nnebiaꞌ yeolol yell kaꞌ, naꞌ gonbeꞌ wzenay akeꞌ kebeꞌ. Naꞌ le baziꞌte Diosenꞌ lebeꞌ ganꞌ llieꞌ llnebieꞌ naꞌ. Naꞌll baxhonnje noꞌrenꞌ belenꞌ, bayejeꞌ to latj dach ga benchaꞌo Diosenꞌ keꞌe, ga weꞌe akeꞌ da yeꞌj gaweꞌ rao to mir chop gayoa wyon (1,260) lla.
Bde naꞌ gok to wdile yebánꞌ, le angl brao re Miguel ren angl kaꞌ llakrén leꞌe, bdilrén akeꞌ bel xiꞌo banꞌ llia galle yichjenꞌ, ren angl ke belenꞌ, beꞌnn kaꞌ bayak daxiꞌo. Naꞌ belenꞌ ren daxiꞌo kaꞌ bi bzoe akreꞌn angl beꞌnnenꞌ nake beꞌnn ke Diosenꞌ, naꞌ billbi latj goꞌt ke belenꞌ yebánꞌ. Naꞌ angl ke Diosenꞌ bzaꞌl ake bel xiꞌon rao yellrio, banꞌ nak xan daxiꞌo kaꞌ, banꞌ zo kanaꞌte nakbaꞌ ba wxhiyeꞌe, naꞌ lebaꞌn Satanás, naꞌ nna zokzbaꞌ nnaꞌ, ziyeꞌbaꞌ beꞌnne. 10 Naꞌll benraꞌ bnne to beꞌnn zo yebánꞌ zillj kwis neꞌe:
—Ba bllin lla yesrá Dios kellonꞌ beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Leꞌen, ba bllin lla llakbeꞌllo nap Diosenꞌ yel wak xhen, ba bllin lla llnebieꞌ nench gak kon da llayaꞌl gak. Ba bllin lla Cristo beꞌnnenꞌ brejeꞌ nnebiaꞌn, ba llnebiaꞌreneꞌ Leꞌe. Gak da llayaꞌl gak, le daxiꞌo danꞌ ba bzo rao Diosenꞌ do lla do yer, blliayiꞌllen beꞌnn llonliraꞌll Cristonꞌ, ba babej akeꞌn koꞌllre. 11 Beꞌnn kaꞌ benliraꞌll Cristonꞌ ben akeꞌ gan, le bzoe akreꞌ gopraꞌll akeꞌ, kanꞌ beꞌe akeꞌ diꞌll danꞌ byejleꞌ akeꞌ ke Jesucristonꞌ, naꞌ byejleꞌ akeꞌ danꞌ brarj xcheneꞌ, ni ke lliꞌo gokeꞌ ka xhiꞌr daꞌo, naꞌ bi blleb akeꞌ chaꞌ biteze gok ke akeꞌ, naꞌ bzo akeꞌ xhnid laꞌkze gat akeꞌ. 12 Ke len naꞌ llayaꞌl yewé beꞌnn llaꞌa yebá, llayaꞌl gosiaꞌre yel llawé, zan reꞌ llaꞌa yellrionꞌ nyaꞌchraz gak keré, ren reꞌ llaꞌa nisdaꞌo, le ba betj daxiꞌon ganꞌ zore, naꞌ llakllaꞌn le ye chollzenꞌ de latj ke.
13 Naꞌll ka gokbeꞌe bel xiꞌon bzaꞌl akebaꞌ rao yellrionꞌ, gokraꞌllbaꞌ wraybaꞌ noꞌrenꞌ bxhan bidaꞌo byionꞌ. 14 Bixha beꞌe Diosenꞌ chop xir noꞌrenꞌ da xhen, ka xir bsia nench byejeꞌ latj dach ga bill gok chej belenꞌ, latj ganꞌ benchaꞌweꞌ keꞌe ganꞌ weꞌe da yeꞌj gaweꞌ chonn iz ye achje. 15 Naꞌ blloj nis xhen lo lloaꞌ belenꞌ goken to yeo xhen, bllinen ganꞌ zo noꞌrenꞌ, naꞌ waꞌchachen leꞌe. 16 Bixha Diosenꞌ beneꞌ byarje rao yellrionꞌ, gokrenen noꞌrenꞌ weꞌn nisenꞌ blloj lo lloaꞌ belenꞌ. 17 Naꞌll gokllaꞌa belenꞌ noꞌrenꞌ, naꞌ byejbaꞌ jatilrenbaꞌ yezikre xhiꞌnn xhosoeꞌ kaꞌ, danꞌ llzoa akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, llon akeꞌ kon kanꞌ bllia Diosenꞌ biaꞌa, naꞌ zo akeꞌ nxenraꞌll akeꞌ xtiꞌll Jesucristonꞌ.