13
Chop bell xiꞌo ba breꞌe Juan naꞌ
Naꞌ bziaꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, naꞌ breꞌraꞌ blloj to bell xiꞌo lo nisdaꞌon. Zo galle yichjbaꞌ, naꞌ llia chi lozbaꞌ, naꞌ toto lozbaꞌ nzoan twej corona. Naꞌ toto yichjbaꞌn nyojen rabaꞌ da lltitje Dios. Bellenꞌ nakbaꞌ ka ba znia banꞌ nziꞌi leopardo, naꞌ niaꞌnaꞌbaꞌn naken ka niaꞌnaꞌa banꞌ nziꞌi oso, naꞌ lloaꞌbaꞌn naken ka lloaꞌ bell yiꞌxe. Naꞌ bel xiꞌo banꞌ zo gall yichj, beꞌbaꞌ bellenꞌ yel wak, naꞌ yel llnebiaꞌ kebaꞌn nench bnebiaꞌbaꞌ. Naꞌ breꞌraꞌ to yichj bellenꞌ naken weꞌe, naken ka da gatrenbaꞌ, naꞌ bayakbaꞌ. Naꞌ yeolol beꞌnne babán akreꞌ danꞌ bayakbaꞌ naꞌ, naꞌ benrén akebaꞌ txhen. Yeololze beꞌnn beꞌrao akeꞌ belenꞌ danꞌ beꞌbaꞌ yel llnebiaꞌ ke bell xiꞌon, naꞌ leskaꞌ beꞌrao akeꞌ bell xiꞌon, bne ake:
—Nono llraꞌ beꞌnn nape yel llnebiaꞌ xhen ka bell ni, naꞌ nono soe tilrén lebaꞌ.
Naꞌ beꞌe akeꞌ latje ke bellenꞌ benxhen kwinbaꞌ, naꞌ bnnebaꞌ zban ke Diosenꞌ. Naꞌ gok rallnaꞌbaꞌ nnebiaꞌbaꞌ chopayon (42) beꞌo. Naꞌll bnnebaꞌ zban ke Diosenꞌ, naꞌ ke latj leꞌ yebánꞌ ganꞌ zoeꞌ naꞌ, naꞌ ren ke yezikre beꞌnne zjallaꞌa yebá naꞌ. Naꞌ goꞌt latj ke bell xiꞌon bdilrenbaꞌ beꞌnn kaꞌ nak rallnaꞌa Dios, naꞌ bi bzoe akerebaꞌ. Naꞌ beꞌe latj bnebiaꞌbaꞌ yeolol yell xhen, yeolol yell daꞌo, yeolol dialla beꞌnn, naꞌ yeolol beꞌnn llak wde wdere diꞌll da de yellrio ni. Naꞌ yeolol beꞌnn zjallaꞌa rao yellrio, beꞌnn bi nyoj ra akeꞌ leꞌ yich ke beꞌnn kaꞌ gaꞌt yel nban ke akeꞌ, bxenraꞌll akeꞌ bellenꞌ, le ka bxhe yellriote bzoj beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr dao, ra yeolol beꞌnn nnezreꞌ gaꞌt yel nban zejlikane ke akeꞌ leꞌ yich keꞌen, leꞌe nakeꞌ xhiꞌr daꞌon basoꞌt akeꞌ.
Chaꞌ no zo nay, lewzenay danꞌ niaꞌ ni. 10 Beꞌnnenꞌ ba naken goꞌx akeꞌ wsej akeꞌ leꞌe, goꞌx akseꞌ leꞌe naꞌ cheyjeꞌ. Naꞌ beꞌnnenꞌ ba naken gateꞌ kone spad, kone spad naꞌ gateꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌl sechoch lliꞌo ba brej Diosenꞌ nak rao neꞌe, gapraꞌll-llo bi da llak kello, naꞌ seteze sello wxenraꞌll-lloeꞌ.
11 Bde naꞌ breꞌraꞌ ye to bell xiꞌon ba blloj lo yo. Naꞌ zo chop lozbaꞌ da nak ka loz xhiꞌre, naꞌ bnnebaꞌ kanꞌ bnne bel xiꞌo banꞌ zo gall yichj naꞌ. 12 Naꞌ bell xiꞌo nellenꞌ benbaꞌ nench nnebiaꞌ bell xiꞌo wllopenꞌ ka lebaꞌ, naꞌ bell xiꞌo wllopenꞌ benbaꞌ nench yeolol beꞌnn llaꞌa yellrio, wxenraꞌll akeꞌ bell xiꞌo nellenꞌ banꞌ bayak weꞌe kebaꞌ danꞌ nak zi gatrenbaꞌ. 13 Naꞌ bell xiꞌo wllope naꞌ, benbaꞌ da zan da babane beꞌnne kone yel wak kebaꞌ naꞌ, naꞌ benbaꞌ nench raꞌll yiꞌ leꞌ yebánꞌ, yexjen rao yellrio, reꞌe beꞌnne. 14 Naꞌ benbaꞌ da kaꞌ ganꞌ zo bell xiꞌo nellenꞌ, bxhiyeꞌbaꞌ beꞌnn llaꞌa yellrio nench ben akebaꞌ txhen. Naꞌ gollbaꞌ beꞌnn kaꞌ, ben akeꞌ to lwaꞌbaꞌ da nak ka bell nell naꞌ, bell banꞌ gok yichjbaꞌ weꞌe kone spad, danꞌ nak zi got lebaꞌ, naꞌ bayakbaꞌ. 15 Naꞌ gok rallnaꞌa bell wllopenꞌ gonbaꞌ nne lwaꞌa lsaꞌkbaꞌn, naꞌ gokte bnnen, naꞌ blliabaꞌ biaꞌa basoꞌte beꞌnne bi wxenraꞌll len. 16 Naꞌ bell xiꞌo wllopenꞌ leskaꞌ benbaꞌ bien bzo yeolol beꞌnne sen ke bellenꞌ, naꞌa akeꞌ chaꞌwe o chaꞌ roxhga akeꞌ, no beꞌnn gore no bidaꞌo ak, naꞌ beꞌnn wniaꞌ, beꞌnn yaꞌche, no beꞌnn nak beꞌnn wen llin ke beꞌnne, naꞌ beꞌnn bi nak beꞌnn wen llin ke beꞌnne. 17 Naꞌ beꞌnn bi soeꞌ sen ke bellenꞌ o rabaꞌ o ka to nbab rabaꞌ naꞌ, bibi gok bi sieꞌ bi da sieꞌ, naꞌ bibi gok goꞌte. 18 Yálljello yel siꞌn naꞌ, nench chejnieꞌllo da ki. Beꞌnne chejnieꞌre wak wieꞌ ka to nbab rabaꞌn, le to kaꞌtzenꞌ nbab ra to beꞌnnach, naꞌ naken xop gayoa wyon xope (666).