19
Lloeꞌxhen akeꞌ Dios yebá
Bde naꞌ benraꞌ beꞌnn zan kwis llaꞌa yebánꞌ, lloeꞌrao akeꞌ Dios, ne akeꞌ zillj:
¡Gakxhenchga Diosenꞌ!
Nakeꞌ wasrá kello, naꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke, naꞌ napeꞌ yel wak xhen.
Le yel koxchis keꞌen naken da li.
Ba bchoybieꞌ kweyiꞌ yell brao naꞌ danꞌ nak ka to noꞌr reꞌe naꞌ,
le naꞌn zjallaꞌa beꞌnn kaꞌ bkoꞌyele beꞌnn llaꞌa doxhen yellrio,
nench bi bzoa akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ.
Ba bchoybieꞌ kweyiꞌ beꞌnn Babilonia kaꞌ,
llayaꞌl saꞌkziꞌ akeꞌ danꞌ bet akeꞌ beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Leꞌe.
Naꞌll bne akeꞌ da yobre:
—¡Gakxhenchga Diosenꞌ! Ke chnare chas llén ganꞌ chey yellenꞌ.
Naꞌ beꞌnn tapalloa kaꞌ (24) ren beꞌnn ye tap kaꞌ llia xirenꞌ, le goꞌt akteꞌ slloaꞌre rao yonꞌ, lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ, ne akeꞌ:
—¡Kaꞌn gakchga! ¡Gakxhenchga Diosenꞌ!
Naꞌ nen bnne ye to beꞌnn ganꞌ llia Diosenꞌ, neꞌe:
Yeolol lliꞌo llon xchin Diosenꞌ llayaꞌl wxenraꞌll-lloeꞌ,
lliꞌo lleblloeꞌ, no beꞌnn gore no bidaꞌo ak.
Yel wachaynaꞌa ke beꞌnn nak ka xhiꞌr daꞌon
Naꞌll benraꞌ be xhnne ke beꞌnn zan lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ, naꞌ nen ka ga de yeo xhen ake, naꞌ ka ga llachj yiꞌwziꞌo, ne akeꞌ:
¡Gakxhenchga Diosenꞌ!
Le leꞌen napeꞌ yel wak,
naꞌ ba bzorao llnebieꞌ.
Yewello sollo nbaraz kwis weꞌraolloeꞌ.
Le ba bllin lla gak yel wachaynaꞌa ke beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon.
Ba zo noꞌrenꞌ sieꞌ xhoꞌreꞌ.
Ba beꞌe raꞌll chaꞌo da nakeꞌ, raꞌll lliche xhiꞌre.
Naꞌ raꞌll chaꞌo da llich naꞌ, zeje diꞌll da wen danꞌ llon beꞌnn kaꞌ ba brej Diosenꞌ, nak akeꞌ ka noꞌrenꞌ za wchaynaꞌa naꞌ.
Naꞌll goll anglenꞌ nadaꞌ da yobre:
—Bzoj da ni: “Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ ba goxheꞌ lljak katenꞌ gak lnni ke yel wachaynaꞌa ke beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon.”
Naꞌll bne anglenꞌ:
—Diꞌll ninꞌ goll Diosenꞌ nadaꞌ naken diꞌll li.
10 Naꞌll bzoa xhibaꞌ xhnieꞌ anglenꞌ nench weꞌraweꞌ, naꞌ bi benneꞌ latje, bneꞌe:
—Bi gonoꞌ kaꞌ. Nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn wen xchin Dios kanꞌ naksoꞌ rweꞌ ren beꞌnn lwelljoꞌ kaꞌ, beꞌnn bi llbej yichjeꞌ xtiꞌll Jesús naꞌ. Benxhen Dios naꞌ.
Naꞌ beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Jesúsenꞌ, zokze Spíritu ke Diosenꞌ llzejnieꞌn leakeꞌ nench lloeꞌ akeꞌ xtiꞌlleꞌn.
Beꞌnnenꞌ llia kabay lliche
11 Naꞌ breꞌraꞌ yebánꞌ ka to da nyarje, naꞌ breꞌraꞌ to kabay lliche, naꞌ llia to beꞌnne lebaꞌ. Beꞌnnenꞌ llia lebaꞌn naꞌ nzieꞌ Beꞌnn Llon Kon Kanꞌ Neꞌe, naꞌ Lloeꞌ Diꞌll Li. Zejeꞌ lixheje kanꞌ llchoybieꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ bi llon kanꞌ neꞌe naꞌ, naꞌ dilreneꞌ da xhinnj naꞌ. 12 Naꞌ breꞌraꞌ yej raweꞌ kaꞌ naken llaktit ka yiꞌ da llaꞌlnninne, naꞌ zan corona zjazó yichjeꞌn, naꞌ nyoj ye to reꞌe roxhgueꞌen da nombiaꞌ toze Leꞌe. 13 Naꞌ nakeꞌ to raꞌll da dop llen, naꞌ nzieꞌ Xtiꞌll Dios. 14 Naꞌ beꞌnn nak beꞌnn wakaꞌa ya ke Diosenꞌ nao akeꞌ Leꞌe, nak akeꞌ raꞌll chaꞌo da nak llich yalle, naꞌ llia akeꞌ twej kabay lliche. 15 Naꞌ lloeꞌ naꞌ ll-lloj to spad da nlátit raweꞌ da goneꞌ weꞌe yell kaꞌ bi llzoa diꞌll kanꞌ neꞌe naꞌ. Naꞌ kat nnebieꞌ naꞌ, wsaꞌkzieꞌ leakeꞌ, naꞌll wzenay akeꞌ keꞌe. Naꞌ wdieꞌ leakeꞌ ka to leꞌ yay yetj, naꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ ba ben da xhinnjenꞌ, le Dios beꞌnnenꞌ nap yel wak xhen naꞌ, llaklleꞌe kanꞌ ba ben akeꞌn. 16 Naꞌ leꞌ xheꞌe naꞌ, naꞌ leꞌ xhichjeꞌ naꞌ, nyoj diꞌll ki nen: “Nakaꞌ Rey ke yeololte rey ak, naꞌ nakaꞌ Xan yeololte beꞌnn wnebiaꞌ.”
17 Naꞌll breꞌraꞌ to angl zelleꞌe lo willenꞌ, naꞌll besieꞌ balwilleꞌ yeololte chod ak llasdá leꞌ yebánꞌ, lleꞌebaꞌ:
—Ledá, leyedope ganni gaore to xcheꞌ xhen da gonn Diosenꞌ keré. 18 Gaꞌt xpeꞌr beꞌnn wnebiaꞌ ak, xpeꞌr no xan beꞌnn wakaꞌa ya ak, xpeꞌr no beꞌnn war ak, xpeꞌr kabay ak, naꞌ ren ke beꞌnn wllia lebaꞌ, naꞌ ke yeololte beꞌnne, no beꞌnn gok beꞌnn wen llin ke beꞌnne, naꞌ rente beꞌnn bi ben xchin beꞌnne, naꞌ no xkwiꞌde, naꞌ no beꞌnn gore.
19 Naꞌ breꞌraꞌ bell xiꞌon, ren yeolol beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ zjallaꞌa yellrio ren beꞌnn wakaꞌa ya keꞌe kaꞌ, ba badop akeꞌ nench tilrén akeꞌ Jesús beꞌnnenꞌ llia koꞌll kabay llichenꞌ, ren beꞌnn wakaꞌa ya keꞌe kaꞌ. 20 Naꞌ bellenꞌ gokbaꞌ rallnaꞌa Jesúsenꞌ, naꞌ leskaꞌ gok ke beꞌnnenꞌ beꞌe diꞌll wenraꞌllenꞌ, beꞌnnenꞌ ben yel wak nench bxenraꞌll beꞌnne bell xiꞌon, ren lwaꞌa kebaꞌ naꞌ, naꞌ bzo akeꞌ sen kebaꞌn. Llop aktebaꞌ gok rao naꞌa Jesúsenꞌ rente beꞌnnenꞌ beꞌe diꞌll wxhiyeꞌe naꞌ, nna nbantebaꞌ bzaꞌl akebaꞌ lo yiꞌ gabil ganꞌ llaꞌlnninn danꞌ nziꞌi azufre, naꞌ naken to yiꞌ xhen danꞌ nak ka to nisdaꞌo. 21 Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ llia kabay llichenꞌ beteꞌ yezikre beꞌnn kaꞌ nao bell xiꞌon kone spad danꞌ blloj lloeꞌ naꞌ, naꞌll yeolol chod kaꞌ to berj akebaꞌ bdao akbaꞌ xpeꞌr akeꞌn.