20
Kanꞌ gak rao to mir iz
Bayoll naꞌ breꞌraꞌ to angl beꞌnn zo yebá, betjeꞌ noꞌxeꞌ xhiya ke yell zitj danꞌ nak lo gabil, naꞌ noꞌxeꞌ to gden xhen. Anglenꞌ beꞌxeꞌ bel xiꞌon, banꞌ braꞌ kanaꞌte. Lebaꞌ llnebiaꞌbaꞌ daxiꞌo kaꞌ, naꞌ lebaꞌn Satanásenꞌ. Anglenꞌ bchejebaꞌ gden to mir iz. Bayoll bchejebaꞌ naꞌ, le bzaꞌltebaꞌ lo yell zitj gabilenꞌ, naꞌ le bsejteꞌ lloaꞌ yell zitjenꞌ, naꞌ bchiꞌchteꞌn to sey nench bill siyeꞌbaꞌ beꞌnnach chak llin to mir iz. Kat te to mir izenꞌ, kanaꞌll yesellebaꞌ gden naꞌ nench yellojbaꞌ ye choll.
Naꞌ breꞌraꞌ ganꞌ lljachia beꞌnn kaꞌ llnebiaꞌ, naꞌ bllia akeꞌ rawe naꞌ, beꞌnn kaꞌ broꞌ Diosenꞌ rao naꞌa akeꞌ gon akeꞌ yel koxchis ke beꞌnnach. Naꞌ breꞌraꞌ beꞌnn kaꞌ bchoy akeꞌ yen, ni ke danꞌ beꞌe akeꞌ xtiꞌll Jesúsenꞌ, naꞌ ni ke danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Diosenꞌ, naꞌ bi beꞌrao akeꞌ bell xiꞌon, ren lwaꞌa kebaꞌ naꞌ, naꞌ leskaꞌ bi beꞌe akeꞌ latj so sen kebaꞌ roxhga akeꞌ o naꞌa akeꞌ naꞌ. Naꞌ basbán Diosenꞌ leakeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ nnebiaꞌrén akeꞌ Cristonꞌ to mir iz. Beꞌnn ki gok beꞌnn nell babán akeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Naꞌ bi babankze beꞌnn kaꞌ yelaꞌ, bllinte gokll to mir iz, kanaꞌllenꞌ babán akeꞌ. Nbaraz nniꞌt beꞌnn kaꞌ basbaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ da nelle, beꞌnn kaꞌ ba brej Diosenꞌ nak beꞌnn keꞌe. Bi gak ke akeꞌ kanꞌ gak ke beꞌnn kaꞌ yellayrao akeꞌ ke chnare bi da xhinnj ba ben akeꞌ, da naꞌn nello yel got wllope. Len naꞌ niꞌt akeꞌ nxenraꞌll akeꞌ Dios, naꞌ nxenraꞌll akeꞌ Cristo naꞌ, naꞌllenꞌ gak akeꞌ bxoz, naꞌ nnebiaꞌrén akeꞌ Cristonꞌ to mir iz.
Kate ba gok to mir iz naꞌ, weꞌe Diosenꞌ latje yelloj xan daxiꞌo kaꞌ lo yell zitj lo gabil naꞌ, ganꞌ bseyjeꞌ naꞌ. Naꞌ yellojen naꞌ siyeꞌn beꞌnne da yobre, beꞌnn zjallaꞌa yeolol yell kaꞌ llaꞌa yellrio. Siyeꞌn beꞌnn kaꞌ nziꞌi Gog naꞌ Magog, yetopen leakeꞌ tilrén akeꞌ Cristonꞌ, gak akeꞌ beꞌnn zan kwis ka yoxh da lliꞌ lloaꞌ nisdaꞌo, da nono llak wrabe. Naꞌ breꞌdaꞌoraꞌ beꞌnn zan llebraz kaꞌ, bzaꞌa akeꞌ doxhen rao yellrio, naꞌ jakeꞌ ganꞌ lliꞌ yell danꞌ nllieꞌ Diosenꞌ, ganꞌ zjallaꞌa beꞌnn kaꞌ ba brejeꞌ nak akeꞌ beꞌnn keꞌe. Naꞌt ka byechj akeꞌ yellenꞌ, le bente Diosenꞌ bexj yiꞌ leꞌ yebánꞌ bzeyten leakeꞌ. 10 Naꞌ ka nak xan daxiꞌo kaꞌ danꞌ bxhiyeꞌe beꞌnne llaꞌa yellrio, angl ke Dios naꞌ bzaꞌleꞌn lo yiꞌ gabil ganꞌ llaꞌlnninn danꞌ nziꞌi azufre, naꞌ yiꞌ xhen naꞌ naken ka to nisdaꞌo, ganꞌ bzaꞌl akeꞌ bell xiꞌon ren beꞌnnenꞌ beꞌe diꞌll wenraꞌll, nench bxenraꞌll beꞌnnach bell xiꞌo naꞌ. Naꞌll yellayrao akeꞌ ke chnare.
Gok yel koxchis ke beꞌnn ba got
11 Naꞌll breꞌraꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ naken to da xhen da nak da llich kwis. Naꞌ yellrionꞌ rente yebánꞌ baranten chras nollno breꞌkze len, gallga gokse yeziꞌraꞌllen ga yobre. 12 Naꞌ breꞌraꞌ beꞌnn ba got, beꞌnn gore beꞌnn xkwiꞌde, naꞌ no bdaꞌo, zjazellá akeꞌ rao Diosenꞌ. Naꞌll bseꞌs Diosenꞌ yich kaꞌ danꞌ nyoj yeolol da ben totoeꞌ. Bayoll naꞌ bseꞌse yich ganꞌ nyoj ra beꞌnn kaꞌ de yel nban zejlikane ke. Naꞌll beneꞌ yel koxchis ke akeꞌ kon ka ben akeꞌ, chak bzo akeꞌ yellrio, le yeolol da ben akeꞌ naꞌ, nyojen leꞌ yich. 13 Yeolol beꞌnn wasaꞌt lo nisdaꞌon, balloj akeꞌ zjazellá akeꞌ rao Diosenꞌ, naꞌ yeolol beꞌnn wasaꞌt ga yobre, leskaꞌ balloj akeꞌ zjazellá akeꞌ raweꞌn, nench naꞌ beneꞌ yel koxchis ke totoeꞌ kon ka ben akeꞌ chak bzo akeꞌ yellrio. 14 Naꞌllenꞌ yel got ganꞌ llaꞌa beꞌnn wat kaꞌ, Diosenꞌ bzaꞌlen lo yiꞌ gabil danꞌ nak da xhen ka to nisdaꞌo. Naꞌ danꞌ got beꞌnn kaꞌ bllaꞌa lo yiꞌ naꞌ, len naꞌ yel got wllope ke akeꞌ. 15 Yeolol beꞌnn bi bzoa xtiꞌll Diosenꞌ, yeolol beꞌnn bi nyoj ra akeꞌ ganꞌ nyoj ra beꞌnn, de yel nban zejlikane ke akeꞌ, bzaꞌl Diosenꞌ leakeꞌ lo yiꞌ naꞌ.