21
Yebá kobe ren yellrio kobe
Bde naꞌ breꞌraꞌ leꞌ yebánꞌ ba bayaken da kobe leskaꞌ yellrionꞌ, le yebánꞌ da gok da nelle naꞌ, naꞌ yellrio da nell naꞌ ba barán aken. Leskaꞌ billbi nisdaꞌo goꞌte. Nadaꞌ Juan breꞌraꞌ yell ke Diosenꞌ, Jerusalén kobe danꞌ lliꞌ yebánꞌ ganꞌ zo Diosenꞌ, betjen rao yellrio. Nonen nbaraz ka ke to noꞌre ba bayoneꞌ nbaraz wchayneꞌe. Naꞌ do ganꞌ llia Dios naꞌ, benraꞌ bnne to beꞌnn zillje, neꞌe:
—Wiacheke, ba betj Diosenꞌ zoreneꞌ beꞌnnach, naꞌ sorentezeꞌ leakeꞌ, le brejeꞌ leakeꞌ nench nak akeꞌ yell keꞌe. Dios naꞌ goneꞌ bibi gak ke akeꞌ da soyaꞌch akeꞌ, da kwellrén akeꞌ, nollno gat, nollno chey la, le ba bde ke yeolol da kaꞌ goꞌt yellrio nellenꞌ.
Naꞌll bne beꞌnnenꞌ llia llnebiaꞌn, neꞌe:
—Lewiá ke, nadaꞌ llakobaꞌ yeololte bi da zjadé.
Leskaꞌ bneꞌe:
—Bzoj diꞌll ki ba benroꞌ naꞌ, le naken diꞌll li, naꞌ gak kanꞌ bniaꞌ naꞌ.
Bayoll naꞌ bneꞌe nadaꞌ:
—Ba gok da llayaꞌl gak. Nadaꞌ nakaꞌ ka tiꞌch diꞌll nelle, naꞌ naktiaꞌ ka tiꞌch diꞌll ga llayollen, ka to beꞌnn bxe bi da bxieꞌ, naꞌ wasyollteꞌn. Beꞌnne bile, nadaꞌ weꞌe nis da yeꞌjeꞌ danꞌ nsaꞌa yel nban, naꞌ bitbi saꞌkren. Beꞌnne nxenraꞌll nadaꞌ, chaꞌ ba bzoereꞌ bi wsanraꞌlleꞌ xtiꞌllaꞌn, da wen gak keꞌe ka diꞌllenꞌ ba beꞌkzaꞌ naꞌ, nadaꞌ gakaꞌ Dios keꞌe, naꞌ leꞌe gakeꞌ xhiꞌnnaꞌ. Naꞌ ka nak beꞌnn kaꞌ blleb xhnnezaꞌ, naꞌ beꞌnn bi llonliraꞌll nadaꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ llasoꞌn danꞌ bi llazraꞌllaꞌ, naꞌ beꞌnn wen xhia kaꞌ, naꞌ beꞌnn darén ak noꞌr yobre o beꞌnn byio yobre, naꞌ beꞌnn llon txhen yel wallaꞌa, naꞌ beꞌnn llonliraꞌll lwaꞌa ak, naꞌ yeolol beꞌnn lloeꞌ diꞌll wenraꞌlle; yeolol beꞌnn kaꞌn llayaꞌl saꞌkziꞌ akeꞌ ke chnare lo yiꞌ xhen danꞌ nak ka to nisdaꞌo, lo yiꞌ gabil ganꞌ llaꞌlnninn danꞌ nziꞌi azufre. Naꞌ danꞌ gak ke akeꞌ naꞌ, len naꞌ nello yel got wllope.
Yell Jerusalén danꞌ nak da kobe
Naꞌll breꞌraꞌ to angl gall kaꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌx leo kaꞌ galle, da kaꞌ yollte da brarj akeꞌ, nench gok yel ziꞌ le zerawe yellrionꞌ. Badbiꞌyeꞌ ganꞌ ziaꞌ naꞌ, naꞌ lleꞌe nadaꞌ:
—Da ke, wroeꞌraꞌ rweꞌ beꞌnnenꞌ nak ka to noꞌr za wchaynaꞌa, naꞌ Jesucristo beꞌnnenꞌ nak ka to xhiꞌr daꞌon bet akeꞌ, naꞌ nnello Leꞌen siꞌi noꞌrenꞌ.
10 Naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ benen nench bacheꞌe anglenꞌ nadaꞌ to rao yaꞌ xhen da nak sibe, naꞌ broeꞌreꞌ nadaꞌ yell Jerusalén naꞌ, danꞌ nake yell ke Dios. Zon yebá naꞌ, naꞌ lletjen rao yellrionꞌ. 11 Naꞌ yellenꞌ goken llaktit kone beniꞌ danꞌ nsaꞌa Diosenꞌ. Naꞌ llaktit ken naken ka to yej da zaꞌke, ka yej danꞌ nziꞌi jaspe danꞌ llreꞌllo ka yej kes. 12 To zeꞌe sib xhen nechj yellenꞌ, naꞌ zjazó chllinn (12) kwen ga nak zi choꞌllo, naꞌ toto ganꞌ nyarj naꞌ, zjazé twej angl. Naꞌ leꞌ ganꞌ choꞌllo naꞌ nyoj ra chllinn kweꞌ beꞌnn kaꞌ bxe chllinn kweꞌ dialla beꞌnn Israel kaꞌ. 13 Naꞌ leꞌ zeꞌe danꞌ zo chlaꞌ yellenꞌ ganꞌ llraꞌ willre zjazó chonne ganꞌ nak zi choꞌllo, naꞌ ganꞌ llen willre zo ye chonnen, naꞌ yichjre zo ye chonnen, naꞌ lleꞌlre zo ye chonnen. 14 Naꞌ zeꞌe danꞌ nechj yellenꞌ, yoꞌ chllinn yej xhen rane, naꞌ leꞌ yej kaꞌ nyoj ra chllinn beꞌnn kaꞌ nak postl ke Jesucristo beꞌnnenꞌ nake ka xhiꞌr daꞌo naꞌ. 15 Naꞌ angl beꞌnnenꞌ beꞌrén nadaꞌ diꞌll naꞌ, noꞌxeꞌ to ya da nak de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro da gonreneꞌ llin wllixeꞌ yell naꞌ, ren zeꞌe naꞌ, naꞌ lloaꞌ ganꞌ nak zi choꞌllo. 16 Yellenꞌ toz ka naken de zraꞌye ren de zdonre. Anglenꞌ bllixeꞌ yellenꞌ kone yanꞌ noꞌxeꞌ naꞌ, naꞌ goken chop mir chop gayoa (2,200) danꞌ nziꞌi kilómetro chlaꞌ wejenꞌ, ka tonn nake zraꞌye naꞌ, ka to sib naken. 17 Naꞌll bllixeꞌ zeꞌe danꞌ nechj yellenꞌ, naꞌ goken to gayoa tapayon (144) tchit danꞌ nombiaꞌ beꞌnnache, len naꞌ benrén anglenꞌ llin bllixeꞌn.
18 Zeꞌe danꞌ nechj yellenꞌ naken de yej da zaꞌke da nziꞌi jaspe, naꞌ doxhen yellenꞌ naken de ya chaꞌo, naꞌ nlaꞌn ka to yej kes da nak yalle. 19 Naꞌ yej danꞌ llaꞌa ran zeꞌe danꞌ nechj yellenꞌ nonen len nbaraz.
Da nellenꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi jaspe;
da wllope naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi zafiro;
da wyonne naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi ágata;
da wdape naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi esmeralda;
20 da gaꞌye naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi ónice;
da wxhope naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi cornalina;
da galle naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi crisólito;
da xoꞌne naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi berilo;
da ga naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi topacio;
da chi naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi crisopraso;
da chnej naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi jacinto;
naꞌ da chllinn naꞌ naken de yejenꞌ nziꞌi amatista.
21 Naꞌ ganꞌ nak zi choꞌllo da chllinn kwen kaꞌ, nak aken chllinn yej chaꞌo danꞌ nziꞌi perla, toton naken de yej chaꞌo nziꞌi perla. Naꞌ nez ke yellenꞌ naken de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ naken ka yej kes da nak yalle.
22 Naꞌ bibi yodaꞌo breꞌraꞌ yellenꞌ, le beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yell naꞌ, niꞌt akeꞌ rao Xanllo Dios, beꞌnnenꞌ nape yel wak xhen, naꞌ rao Jesucristo beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo, leakeꞌn nxenraꞌll beꞌnn kaꞌ llaꞌa yellenꞌ. 23 Beꞌnn kaꞌ llaꞌa yellenꞌ, bibi will bibi beꞌo yallj akreꞌ wseniꞌn yellenꞌ, le beniꞌ danꞌ nechj Dios naꞌ, llseniꞌn ke akeꞌ rente beniꞌ da nsaꞌa beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo. 24 Naꞌ beniꞌ ke Dios naꞌ wseniꞌn ke beꞌnn zaꞌk yeololte yell zjallaꞌa yellrio, beꞌnne llonliraꞌll Dios, naꞌ beꞌnn wnebiaꞌ llaꞌa yellrio weꞌxhen akeꞌ Dios, weꞌe akeꞌ Leꞌe bi da zaꞌke da chaꞌo da de ke akeꞌ, ren no yel baraꞌnn xhen ke akeꞌ. 25 Bi cheyj ganꞌ nak zi choꞌllo da kaꞌ niꞌt yellenꞌ te lla, le gannaꞌ bill gale. 26 Naꞌ yel zaꞌk yel nbaraz da zjadé yeolol yell, ren yel baraꞌnn da zjadé ke beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ, weꞌe akeꞌn Diosenꞌ. 27 Yell naꞌ kbat gak choꞌ beꞌnn llon da zban. Bi gak choꞌ beꞌnne llon biteze da llwie Dios, naꞌ beꞌnne lloeꞌ diꞌll wenraꞌlle. Zeraoze beꞌnne kaꞌ nyoj ra akeꞌn leꞌ yich ke Jesucristonꞌ, beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo, naꞌ nyoj ra akeꞌ gaꞌt yel nban ke akeꞌ ke chnare, leakzeꞌn gak choꞌ akeꞌ.