2
Danꞌ bne Jesucristonꞌ ke beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Leꞌe rao gall yell kaꞌ: Danꞌ golleꞌ beꞌnn Éfeso kaꞌ
’Ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌ ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Éfesonꞌ: “Nadaꞌ noꞌxaꞌ berj gall kaꞌ lo naꞌa chaꞌwenꞌ, naꞌ daꞌa kllol kandler gall kaꞌ danꞌ nak de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ llepaꞌ reꞌ: Nnezyollraꞌ ka wen naꞌ llonre naꞌ, zere da war llonre xchinaꞌn. Naꞌ nnezraꞌ bi llrebre beꞌnn llon da xhinnj, le ba breꞌkzere kanꞌ llon beꞌnn wenraꞌll kaꞌ, llasné akeꞌ nak akeꞌ postl kiaꞌ, nnézkzere kere dogarje postl akenꞌ. Naꞌ ba ballayraore, naꞌ ba gokxhenraꞌllre, naꞌ ba benre xchinaꞌ do raꞌllre, ni ke danꞌ nllieꞌre nadaꞌ, naꞌ bi nna gatraꞌllre. Zan nnaꞌ de to da bi llazraꞌllaꞌ kanꞌ llonrenꞌ: bill nllieꞌre nadaꞌ kanꞌ bllieꞌre nadaꞌ kanaꞌ. Ke len naꞌ lewayón xhbab kanꞌ ba benrenꞌ, naꞌ lewayate lewayón kanꞌ benre kanaꞌ. Chaꞌ bi wayátere da kaꞌ llonrenꞌ, wedaꞌ yedkaꞌa reꞌ, bill gakre kandler kiaꞌ chaꞌ kaꞌ. Leskaꞌ de to da llayoꞌraꞌllaꞌ kanꞌ llonrenꞌ: llwiere da xhinnjenꞌ ka da kaꞌ llon beꞌnn kaꞌ nziꞌi nicolaítas, beꞌnn kaꞌ llasné akeꞌ wakse gontezre da xhinnj, leskaꞌ bi llazraꞌllaꞌ nadaꞌ kanꞌ llon akeꞌn. Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze: Reꞌ soere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌ ni, nadaꞌ gonnaꞌ da gaore da llbia rao yay ke Xanllo Diosenꞌ, danꞌ zo latj nbaraz danꞌ lloeꞌ yel nban.”
Danꞌ golleꞌ beꞌnn Esmirna kaꞌ
’Naꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌn ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Esmirna: “Nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn lliarao, naꞌ naktiaꞌ ka beꞌnn za naore, beꞌnn ba got, naꞌ babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ llepaꞌ re: Nnezyollraꞌ ka wen naꞌ llonre naꞌ. Nnezraꞌ zaꞌkziꞌre. Nnezraꞌ nakre beꞌnn yaꞌche, zan reꞌ nakre ka beꞌnn wniaꞌ. Naꞌ nnezraꞌ katke nnechach beꞌnn Israel kaꞌ keré, naꞌ ne akeꞌ ba brej Diosenꞌ leakeꞌ nench goneꞌ wen ke akeꞌ. Renchaꞌ bi brejeꞌ ka beꞌnn kaꞌ, le bi llonliraꞌll akeꞌ Leꞌe, nak akeꞌ beꞌnn nak txhen danꞌ nak xan daxiꞌo ak. 10 Bi llebre da kaꞌ za gak kerénꞌ, le danꞌ nak xan daxiꞌo kaꞌn, gonen nench koꞌ akeꞌ balre rill ya, nench naꞌ wroeꞌn chaꞌ soen wsanraꞌllre xtiꞌllaꞌn. Naꞌ rao do chi lla wsaꞌkziꞌ akeꞌ reꞌ. Lesoteze lewzoa xtiꞌllaꞌn laꞌkze chaꞌ got akeꞌ reꞌ, nadaꞌ gonnaꞌ yel nban keré ke chnare. 11 Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze: Reꞌ soere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌ ni, bi gak keré kanꞌ gak ke beꞌnn kaꞌ saꞌkziꞌ ke chnare, danꞌ neꞌe yel got wllope.”
Danꞌ golleꞌ beꞌnn Pérgamo kaꞌ
12 ’Naꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌn ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Pérgamo: “Nadaꞌ noꞌxaꞌ spad danꞌ nla llop laꞌ rawe, naꞌ llepaꞌ reꞌ: 13 Nnezyollraꞌ ka wen naꞌ llonrenꞌ. Naꞌ nnezraꞌ zore ganꞌ llnebiaꞌ daxiꞌon, naꞌ zore llzoare xtiꞌllaꞌn. Bi llbej yichjre xtiꞌllaꞌn danꞌ llejleꞌrenꞌ, naꞌ ni ke brej yichjzreꞌ kanꞌ basoꞌte Antipas beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌllaꞌn ganꞌ zore naꞌ, ganꞌ llaꞌa beꞌnn zan beꞌnn kaꞌ llon txhen danꞌ nak xan daxiꞌo kaꞌ. 14 Zan de to chop da llonre da bi llazraꞌllaꞌ. Niꞌt balre llzejnieꞌ lwelljre wakse gontezre bi da xhinnj. Kanꞌ nakse danꞌ bzejnieꞌ da Balaam ke beꞌnnenꞌ nziꞌi Balakenꞌ kanaꞌ, danꞌ bkoꞌyelreꞌ beꞌnn Israel kaꞌ nench bdao akeꞌ yel wao da llia rao lwaꞌa dios ke akeꞌ naꞌ, nench benrén xpeꞌr akeꞌ da lleꞌn akreꞌ da nak zdoꞌ. 15 Leskaꞌ niꞌt balre naore danꞌ llwieraꞌ nadaꞌ, danꞌ llroeꞌ llsede beꞌnn kaꞌ nziꞌi nicolaítas. 16 Len naꞌ lewayate ke da xhinnjenꞌ llonrenꞌ. Chaꞌ bi yeyáterenꞌ, ba zaꞌa naꞌ yedtilrén akeꞌ kone danꞌ ll-lloj lo lloaꞌ ni, naken ka to spad. 17 Reꞌ zo nayre da llene lewzenay ke danꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze: Chaꞌ nol reꞌ soere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌ ni, naꞌ gonnaꞌ reꞌ to yet ngaꞌche da zaꞌke da nono nna reꞌe yellrio ni, ka danꞌ ne maná, naꞌ gonnaꞌ tweje yej llich keré, ga nyoj rare da nak to da kobe da nono nombiaꞌ, toze reꞌ gaken keré gombiaꞌren.”
Danꞌ golleꞌ beꞌnn Tiatira kaꞌ
18 ’Naꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌn ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Tiatira: “Nadaꞌ nakaꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios, naꞌ nak yejrawaꞌn llaktit ka ga llaꞌlnninne, naꞌ niaꞌ kaꞌ llaken ka to ya da nak llel-llibe llaktiten, naꞌ llepaꞌ reꞌ: 19 Nnezyollraꞌ ka wen naꞌ llonre naꞌ, nnezraꞌ zore nllieꞌre nadaꞌ, nxenraꞌllre nadaꞌ, llonre xchinaꞌn, naꞌ llonre banez biteze da llak keré, naꞌ nnezraꞌ ba llonllre wen ye raꞌt kerke kanꞌ llonre batnaꞌ. 20 Zan de to da llonre da bi llazraꞌllaꞌ: danꞌ lloeꞌre latj ren noꞌrenꞌ llon ka da Jezabel noꞌrenꞌ bnebiaꞌ kanaꞌ. Lleꞌe reꞌ nakeꞌ beꞌnn llroeꞌ llsedreꞌ xtiꞌll Dios, renchaꞌ da wenraꞌllzenꞌ ziyeꞌze beꞌnn kaꞌ, nench naꞌ gonrén akeꞌ yel zdoꞌ xpeꞌr akeꞌn, naꞌ gao akeꞌ yel wao da ll-llia akeꞌ rao lwaꞌa ke dios ke akeꞌ llonliraꞌll akeꞌ. 21 Ba brezaꞌ chaꞌ yeyate noꞌrenꞌ ka danꞌ lloneꞌn, naꞌ bi llsanraꞌlleꞌn, naꞌ bi llbej yichjeꞌ ka zdoꞌn lloneꞌn. 22 Ke len naꞌ gonaꞌ gakeꞌ to yillweꞌ da saꞌkziꞌreneꞌ rao ganꞌ llxhoeꞌn, naꞌ leskaꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ llonrén leꞌe yel zdoꞌ, naraꞌchek chaꞌ bi wsanraꞌll akeꞌ danꞌ llzejnieꞌreꞌ leakeꞌn danꞌ lleꞌe leakeꞌ wak gon akeꞌ. 23 Naꞌll gonaꞌ yesaꞌt xhiꞌnneꞌ kaꞌ, nench gakbeꞌe yeolol kwen beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ gateze, naꞌ wayakbeꞌe akreꞌ nadaꞌ nnézteraꞌ bi xhbab yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ gonaꞌ so totoeꞌ nbaraz o chaꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ kon kanꞌ nak danꞌ ba ben akeꞌ naꞌ. 24 Naꞌ reꞌ zore Tiatiranꞌ bi llonre kanꞌ llroeꞌ llsede noꞌr wenraꞌllenꞌ, naꞌ bi nsedre danꞌ ne akeꞌ llzejnieꞌ akreꞌ ke daxiꞌon danꞌ nono nombiaꞌ, bi nniaꞌ billre da gonre da yobre. 25 Kon sokzre gonre da wen kanꞌ llonkzre llinte lla yedaꞌ da yobre. 26 Notezre beꞌnne chaꞌ bi kwej yichjeꞌ xtiꞌllaꞌn, naꞌ chaꞌ soereꞌ soteze goneꞌ kanꞌ nlliaꞌ biaꞌa naꞌ, kat yedaꞌ da yobre, gonaꞌ nnebiaꞌrén akeꞌ nadaꞌ yell kaꞌ zjalliꞌ yellrionꞌ. 27 Kanꞌ ba benn Xaꞌn nadaꞌ yel llnebiaꞌ naꞌ, gonaꞌ nnebiaꞌ akeꞌ yell kaꞌ war kwis. Naꞌ beꞌnn kaꞌ bi llzenay, wlleyiꞌ akeꞌ leakeꞌ ka llxhoxhjeꞌ to yeꞌs de yo. 28 Naꞌ waꞌa latj ke akeꞌ serén akeꞌ beꞌnnenꞌ nak ka berj rsire. 29 Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze.”