3
Kanꞌ golleꞌ beꞌnn Sardis kaꞌ
’Leskaꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌn ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Sardis: “Nadaꞌ napaꞌ Spíritu ke Dios danꞌ nak ka galle spíritu, naꞌ noꞌxaꞌ berj kaꞌ galle, naꞌ llepaꞌ reꞌ: Nnezyollraꞌ kanꞌ llonre nere nbanre, zan nakre ka beꞌnn wat. Lewayón xhbab kanꞌ llonre, naꞌ lewxenraꞌll-ll nadaꞌ, legón kanꞌ niaꞌ naꞌ, chaga bi nna llin lla kweyiꞌre, le bi nak danꞌ wen danꞌ llonre naꞌ, naꞌ bi yewé Diosenꞌ kaꞌ. Lesó lelljadinraꞌll xtiꞌllaꞌ danꞌ bzejnieꞌ beꞌnn kaꞌ reꞌ, naꞌ danꞌ bénere kanaꞌ. Naꞌ lewzenayen, nench wayátere da xhinnj kerénꞌ. Le chet kaꞌ bi yebanraꞌllre, yedaꞌ ganꞌ zerenꞌ ka zaꞌa to beꞌnn wan, naꞌ ni ke nnézzere batenꞌ yedaꞌ. Zan zjarenkze balre beꞌnn Sardis, bi benre bziꞌo raꞌllenꞌ benn Diosenꞌ reꞌ. Naꞌ kat llin lla gonnaꞌ to raꞌll llich gakre, tarenre nadaꞌ, le ba zaꞌkre tarenre nadaꞌ gonre nadaꞌ txhen. Naꞌ chaꞌ soere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌn, la biteze gak keré rao yellrio ni, naꞌ gonnaꞌ raꞌll llichenꞌ gakre, naꞌ kbat yelanaꞌ rarenꞌ leꞌ yich kiaꞌn ganꞌ nyoj ra yeolol beꞌnn nape yel nban zejlikane, naꞌ weꞌrenaꞌ Xaꞌn diꞌll, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ nak angl keꞌe kaꞌ, nakre nadaꞌ txhen. Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze.”
Kanꞌ golleꞌ beꞌnn Filadelfia kaꞌ
’Naꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌn ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Filadelfia: “Nakaꞌ Beꞌnn Laꞌy, naꞌ llontezaꞌ kanꞌ bniaꞌ gonaꞌn. Naꞌ noꞌxaꞌ xhiya ke da David beꞌnnenꞌ bnebiaꞌ. Kate llsarjaꞌ choꞌ beꞌnne ganꞌ llia Diosenꞌ, ni to nono gak yesejeꞌ, naꞌ kate llsejaꞌ, bi gak choꞌ beꞌnne, naꞌ ni to nono gak wsarje, naꞌ llepaꞌ reꞌ: Nnezyollraꞌ ka wen naꞌ llonre naꞌ, naꞌllenꞌ ba bsarjaꞌ to ga tere ga nono gak yeseje. Naꞌ laꞌkze bi nar-re, ba llzoare xtiꞌllaꞌ, bi brej yichjrenꞌ kanꞌ biteze basoꞌn akereꞌ reꞌ. Bal beꞌnn Israel kaꞌ zjallaꞌa ganꞌ zorenꞌ, llasné akeꞌ ba brej Diosenꞌ leakeꞌ, naꞌ goneꞌ wen ke akeꞌ. Non ka ne akzeꞌn, bi brejeꞌ leakeꞌ, le bi llonliraꞌll akeꞌ Leꞌe. Nak akeꞌ beꞌnn wxhiyeꞌe nao akeꞌ ke xan daxiꞌo kaꞌ. Naꞌ wllin lla kat gonaꞌ gap akeꞌ reꞌ baraꞌnne, nench gakbeꞌe akreꞌ nllieꞌraꞌ reꞌ. 10 Ni ke danꞌ bi brej yichjre xtiꞌllaꞌn, laꞌkze bsaꞌkziꞌ akeꞌ reꞌ, ke len naꞌ yellojre wen kate llin lla saꞌkziꞌ yeolol beꞌnnach. Kanaꞌn wroeꞌn ke toto beꞌnnach, chaꞌ bxenraꞌll akeꞌ nadaꞌ o chaꞌ bi bxenraꞌll akeꞌ nadaꞌ. 11 Ba rez yedaꞌ da yobre, lesotip lewxenraꞌll nadaꞌ nench nono yekaꞌa ke nak danꞌ ba nwiaꞌ gonnaꞌ reꞌ. 12 Chaꞌ reꞌ ba bzoere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌn, wllin lla gonaꞌ reꞌ choch, naꞌ gonaꞌ reꞌ ka to bdop ke yodaꞌo brao ke Diosenꞌ, le yellinre ganꞌ zo Dios naꞌn, naꞌ yegaꞌnnrenreꞌ ke chnare. Naꞌ totore wzojaꞌ roxhgarenꞌ ra Dios kiaꞌ, naꞌ ra yell keꞌen, Jerusalén danꞌ nake da kobe da yetj yebá, naꞌ totore wzojaꞌ roxhgarenꞌ raꞌa nadaꞌ da nak da kobe. 13 Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze.”
Kanꞌ golleꞌ beꞌnn Laodicea kaꞌ
14 ’Naꞌ ki wzojoꞌ beꞌnnenꞌ bseꞌlaꞌ, lloeꞌ xtiꞌllaꞌ ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nziꞌi Laodicea: “Llonaꞌ nench llak kanꞌ zeraꞌll Diosenꞌ, lloaꞌa diꞌll li da naken. Nakaꞌ txhen ren Diosenꞌ kanꞌ bxhe yellriote, naꞌ llepaꞌ reꞌ: 15 Nnezyollraꞌ kanꞌ llonrenꞌ, ni ke nakzre ka to da zay, ni ke nakzre ka to da la. Niaꞌ kaꞌ le ni ke lloeꞌlaꞌllzre wxenraꞌllre nadaꞌ, naꞌ ni ke llatraꞌllzre. Wéntere chenak nakre ka to da zay o chenak nakre ka to da la. 16 Naꞌ ni ke danꞌ nakre ka to da baꞌl, naꞌ bi nakre ka to da zay, naꞌ ni ke nakzre ka to da la, waxhejaꞌ reꞌ kaꞌle. 17 Reꞌ nere: Beꞌnn wniaꞌ naktoꞌ naꞌ ba nniaꞌtoꞌ, naꞌ bibi llyálljetoꞌ. Naꞌ bi llakbeꞌre nakre beꞌnn zban rao Dios. Bi llakbeꞌre nakre ka to beꞌnn lchole, naꞌ ka to beꞌnn dá gal yid. 18 Ke len naꞌ llepaꞌ reꞌ, llayaꞌl siꞌre da gonnaꞌ reꞌ, da nak da zaꞌklle ka ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro danꞌ ba bzey akeꞌ nench bagaꞌnnen dogarje. Siꞌre da gonnaꞌ reꞌ, nench da li sore nbaraz. Naꞌ lennab yeziꞌxhenaꞌ keré nench gak raꞌlldaꞌorenꞌ yalle, kanꞌ nak xharaꞌn beꞌnn nak raꞌll llich kwis. Kaꞌn gonre nench bill reꞌraꞌ reꞌ ka to beꞌnn dá gal yid, beꞌnn llayaꞌl gake zdoꞌ ke. Naꞌ leyechaꞌa yichjraꞌlldaꞌorenꞌ, naꞌ bill gakre ka to beꞌnn lchole, beꞌnn yallj yejraweꞌn rmell nench yereꞌre. 19 Kon beꞌnn nllieꞌraꞌ naꞌ, dileꞌ naꞌ llsaꞌkzieꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌl kwek yichjre, naꞌ leyeyate ke da xhinnj kerénꞌ. 20 Naꞌ ganni niaꞌ reꞌ, llonaꞌ ka to ke beꞌnn zellá lloaꞌ yoꞌ keré, nneꞌe zillje, naꞌ chaꞌ nol reꞌ yénere, naꞌ wsarjre choaꞌ, naꞌ wzenayre kiaꞌ, naꞌll gaorenaꞌ reꞌ xcheꞌ txhen, naꞌ reꞌ gaorenre nadaꞌ txhen. 21 Naꞌ chaꞌ soere bi kwej yichjre xtiꞌllaꞌ ni, wllin lla yedlleꞌrenre nadaꞌ ganꞌ lliaꞌ llnebiaꞌ naꞌ. Kaꞌn benaꞌ nadaꞌ, bzoeraꞌ benaꞌ gan kanꞌ bne Xaꞌ naꞌ, naꞌllenꞌ ba lliaꞌ llnebiaꞌreneꞌ txhen. 22 Reꞌ zo nayre da llene, lewzenay kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ, llen reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre nadaꞌ gateze.”