9
Naꞌll bkwell trompet ke angl wgaꞌyenꞌ, le breꞌteraꞌ braꞌll to berj leꞌ yebánꞌ, jayeꞌtten rao yellrionꞌ. Naꞌll le beꞌte Diosenꞌ len xhiya, nench wsarjen yell zitj danꞌ nak lo yiꞌ gabil. Naꞌll bsarjen yellenꞌ, naꞌ bzollaꞌa to llén xhen ka llak lo horn kat llaꞌden yiꞌ. Naꞌ bkweꞌj llén naꞌ rao will, ren rao lla naꞌ. Ganꞌ bzollaꞌa llén naꞌ, bllach bichsoa zan, zjakbaꞌ rao yellrionꞌ, zjatill akbaꞌ beꞌnne, ka llon xhban leo, ba ll-llach rao yellrio. Naꞌll goll Diosenꞌ lebaꞌ bibi gónebaꞌ yiꞌx yaꞌ kaꞌ, ni da naz akeꞌ, ni yay llaꞌa rao yellrio, naꞌ beꞌe latj chill akbaꞌ beꞌnn kaꞌ bi nyiꞌch sey ke Dios roxhga akeꞌ. Naꞌ bi beꞌe latje gotbaꞌ leakeꞌ, kon chaꞌa akbaꞌ gaꞌy beꞌo, wsaꞌkziꞌ akbaꞌ beꞌnn kaꞌ. Naꞌ kat chillbaꞌ beꞌnn kaꞌ, la akeꞌ ka llrallo kat yill xhban leo lliꞌo. Naꞌ kat yesoꞌn akbaꞌ kaꞌ, naꞌll nnab beꞌnn llaꞌa yellrio gat akeꞌ, naꞌ bi gat akeꞌ, yeꞌn akreꞌ bill so akeꞌ yellrio, naꞌ bi gak ka danꞌ llnnab akeꞌn.
Ka nak bichsoa kaꞌ breꞌraꞌn, nak akzbaꞌ ka kabay ba lljak rao wdilre, naꞌ yichj akbaꞌn naksen ka ba nzoa corona de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ lloaꞌrao akbaꞌn naksen ka lloaꞌrao beꞌnnre. Naꞌ llia yichj akbaꞌ ka yich yichj noꞌr, naꞌ lay akbaꞌn naksen ka lay bell yiꞌxre. Naꞌ nak akbaꞌ to da nak de ya da llakrén kwerp ke akbaꞌn, naꞌ xir akbaꞌn llonen llakia ka ga zjak kabay zan, ba nxhob karret ba zjak rao wdile. 10 Naꞌ rao xhban akbaꞌn zjazón xhleꞌchbaꞌ, naken ka ke xhban leo nench chillbaꞌ beꞌnne, naꞌ beꞌe latj wsaꞌkziꞌ akbaꞌ beꞌnne rao gaꞌy beꞌo. 11 Naꞌ danꞌ llnebiaꞌ bichsoa kaꞌ, naken angl danꞌ ll-lleyiꞌ da zaꞌa lo yiꞌ gabile, len naꞌ nziꞌn Abadón diꞌll Hebreo, naꞌ leskaꞌ nziꞌn Apolión diꞌll griego.
12 Ba bde yel llzaꞌkziꞌn to kwen naꞌ, naꞌ za zaꞌa ye chopen danꞌ wlleyiꞌn.
13 Naꞌll bkwell trompet ke angl wxhopenꞌ, naꞌ benraꞌ bnne to beꞌnne ganꞌ zo bkoy de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, danꞌ ze rao Diosenꞌ, bkoy da llia loze dap skinte. 14 Naꞌll balwilleꞌ angl wxhopenꞌ noꞌx trompetenꞌ, lleꞌe leꞌe:
—Basell dap angl kaꞌ nllej lloaꞌ yeo danꞌ nziꞌi Eufrates.
15 Naꞌll baselle dapte angl kaꞌ, beꞌnn kaꞌ ba bllieꞌ biaꞌa, bi iz, bi beꞌo, naꞌ bi lla, yesoꞌte beꞌnnach, ye raꞌtze ke gak achj weje beꞌnn llaꞌa rao yellrio. 16 Naꞌ benraꞌ llaꞌa ka chop gayoa millón (200,000,000) beꞌnn wakaꞌa ya ke akeꞌ zjallia koꞌll kabay ake.
17 Kinꞌ gok breꞌdaꞌoraꞌ kabay kaꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ zjallia koꞌll akbaꞌn, nak akeꞌ to de ya da nkwaꞌch lchoꞌ akeꞌ, naꞌ ya naꞌ nlaꞌn ka klor ke yiꞌ, naꞌ da sul, naꞌ da gache. Naꞌ yichj kabay kaꞌ, nak aken ka yichj bell yiꞌxe, naꞌ lo lloaꞌ akbaꞌn, ll-llachen yiꞌ ren llén, naꞌ ren danꞌ nziꞌi azufre da llaꞌlnninne. 18 Ye raꞌtze ke gok achje beꞌnn llaꞌa yellrionꞌ wasaꞌte kone yiꞌ, naꞌ ren llén, naꞌ ren azufre danꞌ bllach lo lloaꞌ kabay kaꞌ. 19 Naꞌ benrén lloaꞌ akbaꞌ naꞌ llin, naꞌ ren xhban akbaꞌ nench bet akbaꞌ beꞌnnach, xhban akbaꞌn goken ka bel znia, zote yichj akbaꞌ nench bdiꞌnnen beꞌnne.
20 Naꞌ beꞌnn kaꞌ bagaꞌnn bi gotenꞌ, ni ke bayat akzreꞌ, ni ke bsan akzeꞌ danꞌ lloeꞌrao akeꞌ daxiꞌo kaꞌ, naꞌ lwaꞌa ke akeꞌ kaꞌ, da nake de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi plat, de yanꞌ nziꞌi bronce, de yej, naꞌ de yay, laꞌkze bi llreꞌe lwaꞌa kaꞌ, naꞌ bi nne aken, naꞌ bi llak saꞌa aken. 21 Ni kaꞌ bi bayat akzreꞌ yel kanꞌ llon ke akeꞌn, ka danꞌ llot akeꞌ beꞌnne, naꞌ da llonrén akeꞌ txhen beꞌnn wallaꞌa ake, naꞌ ren da llonrén xpeꞌr akeꞌ yel zdoꞌ, ni danꞌ llban akeꞌ da de ke beꞌnne.