20
Yeḻa' wnná bia' da' nape Jesús
(Mt. 21:23‑27; Mr. 11:27‑33)
To ža, kate' Jesusen' ne žsedle' benách ka' gan nak ḻo ẕchil yodo', na' ẕchaḻje' diža' chawen', bx̱oz wnná bia' ka', ḻen benne' yodo' wsedle ka', na' benne' gole ka', bžíngake' gan zoe', na' góžgake' Ḻe':
—Wnná neto'. ¿Biẕe yeḻa' wnná bia' žónḻeno' da' ki? ¿Noẕkze benne' bdie' ḻo no'o yeḻa' wnná bian'?
Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—Ḻezka' neda' nnabla' ḻe'e to. Le yeží'i, na' nnale. ¿Noẕ benne' bseḻe'e Ẕwa nich bezóe' benách ka' nis? ¿Dios, cha' to benne'?
Benne' yodo' ka' bcháḻjgake' ḻa' ḻégakze', na' wnnágake':
—Cha' nnažo: Dios bseḻe'e ḻe', yi'e žo'o: “¿Biẕ chen' bi wyejḻe'le chie'?” Cha' ye'žo-ne': To benne' bseḻe'e ḻe', benne' yež ki wžé'egake' žo'o yej, dan' žékgekle' Ẕwan' bchaḻje' ḻo wláz Dios.
Naž beží'igake', na' wnnágake':
—Bi nnezlto' no benne' bseḻe'e Ẕwan'.
Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—Ḻezka' neda' bi yapa' ḻe'e bi yeḻa' wnná bia' žónḻena' da' ki.
Benne' wen žin ka', benne' bi zej nake' chawe'
(Mt. 21:33‑44; Mr. 12:1‑11)
Naž ḻa' wzó ḻawte Jesusen' ẕcháḻjḻene' benách ka' nníta'gake' ga na'. Bsaka' ḻebe', na' wnné':
—Wzóa to benne' beyaze' lba uba ka' ḻo yežlyó chie', na' bdie' yežlyón' ḻo na'gak benne' wen žin ka' nich góngake' gachje ḻen ḻe' da' sí'gake', na' wyeje' zi'to' gan bga'ne' scha. 10 Kate' bžin ža chíbgake' da' ẕžía lba uba ka', bseḻe'e to benne' wbás chie' gan zej nnita' benne' wen žin ka' nich si'e da' žeyaḻa' chie', san benne' wen žin ka' béngake' ḻe' zi', na' beséḻa'gake' ḻe' ka'ze. 11 Da' yoble bseḻe'e yetó wbás chie', na' ḻezka' béngake' chie' da' ẕia, na' beséḻa'gake' ḻe' ka'ze. 12 Da' yoble bseḻe'e benne' beyonne' wbás chie' gan nníta'gake', na' ḻezka' bžíagake' ḻe' we', na' bebéjgake' ḻe' na'le ḻo yežlyón'.
13 ’Naž x̱an yežlyón' wzá' ḻaže'e, na' wnné': “¿Nakx̱kze gona'? Seḻa'a ẕi'nkza', bi' byodon' nži'ila', gan nníta'gake'. Katen' ḻé'egekle'-be', gápegake'-be' ba la'ne.” 14 San katen' benne' wen žin ka' bḻé'egekle'-be', bcháḻjgake' ḻa' ḻégakze', na' wnnágake': “X̱kwide' ni gak chebe' yežlyó nga. Le cho'o, gotžo-be', nich da' yeyaḻa' chebe' gaken chežo.” 15 Bebéjgake'-be' na'le ḻo yežlyón', na' bétgake'-be'.
Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—Na'a, ¿nakx̱kze gon x̱an yežlyón' chégake'? 16 Yide', na' gote' benne' wen žin ka', na' wdíe' yežlyó chien' ḻo na'gak benne' yoble ka'.
Kate' benne' ka' nníta'gake' ga na' béngekle' da' ni, wnnágake':
—Dios bi nne' gaken ki.
17 Naž Jesusen' bwie' ḻégake', na' wnné':
—¿Biẕe žsedle dan' nyejw ḻe'e yich la'y? Ẕnnan:
Yej da' belká'n benne' wen yo'o ka' ka'ze,
na'a naken yej blo skin ze'e.
18 No benne' bix̱e' ḻaw yej na', chichjw kwine', na' no benne' chejbaga' yej na' ḻe', wzoẕjen ḻe'.
Kan nak da' ẕchíẕjwgake' ḻo wláz benne' Sésar
(Mt. 21:45‑46; 22:15‑22; Mr. 12:12‑17)
19 Ḻa' ža na'ze, bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka', gónegekle' góx̱wgake' Jesusen', dan' žákbe'egekle' wnné' dan' bsaka' ḻebe' kan nak chégake', san bžébegake' benne' zan ka' nníta'gake' ga na'. 20 Bwíatezgake' Jesusen', na' bséḻa'gake' benne' ka' nich kwéjgake' Ḻe' diža', benne' ka' wḻoé'el kwíngake' ka benne' chawe' ka', nich góngake' ga bi da' nna Jesusen', nich gak wdégake' Ḻe' ḻo na' bennen' ẕnna bi'e ḻégake'. 21 Nich góngake' ki, wnnábgekle' Jesusen', na' wnnágake':
—Benne' wsedle, nnezlto' ẕnno' da' li, na' žsedlo' da' li, na' bi ẕchi'a ḻažo'o kan nak da' ẕḻoé'ezele kwingak benne' ka', san kan žsedlo' dan' wnnakze Dios naken dot ḻi ḻaže'. 22 Bḻoe'el neto'. ¿Žon byenen chíẕjwto' lazto' che benne' Sésar, benne' Roma ẕnna bi'e, o bi chíẕjwton'?
23 Žákbe'ele Jesusen' da' žénegekle' góngake' chie', na' gože' ḻégake':
—¿Biẕ chen' ẕbejle neda' diža'? 24 Le wḻoé'el neda' to mežw da' ẕdate. ¿Noẕ benne' da' ḻawe' ḻe'e da' ni, na' noẕ benne' žia le' nga?
Beží'igake', na' wnnágake':
—Che benne' Sésar da' ka'.
25 Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—Le wneẕjw benne' Sésar da' naken che benne' Sésar, na' Dios da' naken che Dios.
26 Bi gok góngake' ga bi da' nna Jesusen' nich gak yesbága'gake' Ḻe' ẕia ḻawgak benne' zan ka', na' bebángekle' kan nak da' bechebe', na' wnníta'gake' žize.
Kan gak chegak benne' ka' yebángake' ḻo yeḻa' got
(Mt. 22:23‑33; Mr. 12:18‑27)
27 Naž bḻa'gak benne' yodo' saduseo ka', benne' ka' ẕnnágake' bi yebangak benne' gat ka', na' wnnábgekle' Jesusen', 28 na' wnnágake':
—Benne' wsedle, Moisés bzoje' chežo da' ẕnnan: “Cha' gat to benne' byo, na' ga'n ẕo'le', na' cha' bi zoa nitó x̱kwide' chie', naž bi' biche'e žaḻa' wchág ná'ḻenbe' no'le wzeben', nich gata' ẕa'só benne' bíche'be', bennen' ba gote'.” 29 Wnníta'gak gaže x̱kwide' byo zej nakbe' bíche'be'. X̱kwide' nežwn' bchag ná'ḻenbe' to x̱kwide' no'le, na' gotbe', bi wzóa x̱kwide' chebe'. 30 Naž x̱kwide' bežope bchag ná'ḻenbe' no'len', na' ḻezka' got x̱kwiden', bi wzóa x̱kwide' chebe'. 31 Naž x̱kwide' beyonne bchag ná'ḻenbe' no'len', na' ka'kze bengak bi' gaže ka'. Gótgakbe', bi wzóa x̱kwide' chégakbe'. 32 Kate' ze ḻawte, ḻezka' got no'len'. 33 Na'a, katen' yebangak benne' gat ka', ¿nolbe' gak no'len' chebe', dan' bchag ná'gakbe' gážtebe' ḻen no'len'?
34 Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—Ẕchag na'gak benách ka' nníta'gake' ža ni zoažo na'a, na' ẕnéẕjwgake' ẕí'ngake' ka' nich wchág ná'gakbe'. 35 Na'a, benne' ka' nákgake' zi yebángake' ḻo yeḻa' got, na' chejnníta'gake' yežlyó da' gatan', bi góngake' yeḻa' ẕzoaḻen no'le, na' bi wchág ná'gake'. 36 Ki gaken, dan' biž gatgak benne' ka' yebángake' ḻo yeḻa' got, san gákgake' kan zej nak wbás che ya'abá ka', na' gákgake' ẕi'nkze Dios. 37 Cha' yebangak benne' gat ka', bḻoé'ekzele Moisés žo'o gan nyejw kan nak che yag yeche' da' wyeyen, gan bchaḻj X̱anžon', na' wnné' nake' Dios che Bran, na' Dios che Isaak, na' Dios che Jakob. 38 Dios nake' Dios, kege chegak benne' gat ka', benne' nátgake' to chi'ize, san nake' Dios chegak benne' ka' nníta'gake' nbángake', dan' zej nnita' nbangak yógo'te benách ka' ḻawe' Ḻe', ḻa'kze gótgake' yežlyó nga.
39 Naž baḻe benne' yodo' wsedle ka' bechébegake', na' wnnágake':
—Benne' wsedle, cháwe'do' wnnó'.
40 Biž bežóggekle' bi da' nnábgekle' Ḻe'.
¿Noẕ benne' nak Benne' Cristo ẕi'ne'?
(Mt. 22:41‑46; Mr. 12:35‑37)
41 Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—¿Biẕ chen' ẕnnágake': “Benne' Criston' nake' ẕi'n Dabí”? 42 Dabí na'kze bchaḻje' da' nyejw ḻe'e yich la'y gan zej nyejw salmo ka', da' ẕnnan:
X̱anžo Dios gože' X̱ana':
“Wžé' kwita' ḻi ža,
43 kate' gonža' ga wzóa ẕibgak benne' ka' ḻawo', benne' ka' bi ẕḻé'egekle' Le' chawe'.”
44 Dabí na'kze wnné' nak Benne' Criston' X̱ane'. ¿Nakx̱kze naken, ẕnnale ḻe'e nake' ẕi'ne'?
Jesús žesbage'e benne' yodo' wsedle ka' ẕia
(Mt. 23:1‑36; Mr. 12:38‑40; Lk. 11:37‑54)
45 Kate' yógo'te benách ka', benne' ka' nníta'gake' ga na', ne ẕze nággake' che Jesusen', Ḻe' gože' benne' wsedle chie' ka':
46 —Le gape chi'i kwinle chegak benne' yodo' wsedle ka', dan' žaz ḻáže'gake' želdé' zej nakwe' laže' tonn, na' žénegekle' wḻíž ẕengak benách ka' ḻégake' gan nak ḻawe' ya'a, na' ḻezka' žaz ḻáže'gake' želbi'e latje blo gan ẕdóbgake' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' gan že'j žáwgake' tẕen. 47 Ẕká'agake' ližgak no'le wzebe ka', na' nich wḻoé'ezele chawe' kwíngake' žḻižgake' Dios scha. Benne' ki, Dios gon zi'že' ḻégake'.