2
Benne' yižwé', benne' bi žak se'e
(Mt. 9:1‑8; Lk. 5:17‑26)
Wdé chope chonne ža, beyáz Jesusen' ḻo yež Kapernaum, na' wzé diža' zoe' ḻo yo'o. Ḻa' bdóbtegak benne' zan gan zoa Jesusen', na' zejte biž gok chejnníta'gake' ga na', na' kege ža yo'o, na' Jesusen' bcháḻjḻene' ḻégake' x̱tiže'e. Naž bžingak tape benne' ka' gan zoa Jesusen', zej noe'e to benne' yižwé', benne' bi žak se'e. Bi gok žíngake' ḻaw Jesusen' dan' zej nnita' benne' zan ka' ga na'. Che ḻen bsáljwgake' yichjo'o gan nak ḻaw Jesusen'. Katen' beyóž bsáljwgaken', blétjgake' da' dele benne' yižwén' ga na'. Kate' gókbe'ele Jesusen' kan žejḻé'gake' chie', gože' benne' yižwén':
—Ẕi'na', ba benít ḻawa' le' che doḻa' da' nbago'o.
Že'gak baḻe benne' yodo' wsedle ka' ga na'. Wzá' ḻáže'gake', na' wnnágake': “¿Biẕ chen' ẕchaḻj bennen' ki? Ẕzoe' Dios cheḻa'ale. Bi gak no benne' yenít ḻawe' che doḻa'. Toze Dios gak gonen'.” Jesusen' ḻa' gókbe'etele' da' ẕza' ḻáže'gake', na' gože' ḻégake':
—¿Biẕ chen' ẕza' ḻáže'le ki? Bi nak zede cha' no benne' ye'ze' benne' yižwé' ni ba benít ḻawe' che doḻa' da' nbage'e, san nak zede gone' ga yeyase', na' we'e da' dele', na' se'e. 10 Na'a gona' da' gak bia' neda', Benne' Golje' Benách, nzi' ḻo na'a yežlyó nga yenít ḻawa' che doḻa' da' zej nbaga' benách ka'.
Naž Jesusen' gože' benne' yižwén':
11 —Žapa' le': Wyase. Beká'a da' delo', na' beyéj ližo'.
12 Ḻa' wyaste benne' yižwén', na' beké'e da' góte'le', na' bežoje' ḻawgak yógo'te benne' ka' nníta'gake' ga na'. Bebángekle' yógo'tegake', na' bka'n ẕéngake' Dios, na' wnnágake':
—Batkle na' ḻe'elto' da' ki.
Jesús žḻiže' Lebí
(Mt. 9:9‑13; Lk. 5:27‑32)
13 Bežój Jesusen' ḻo yež Kapernaum, na' wdíe' da' yoble žoa'a nisdon'. Bedobgak benne' zan gan zoe', na' Ḻe' bsedle' ḻégake'. 14 Kate' ne ẕde Jesusen' ga na', bḻe'ele' Lebí, ẕi'n Alfeo, ži'e gan ẕchiẕjwe' ḻo wláz yež zi'to'. Jesusen' gože' ḻe':
—Benḻen neda' tẕen.
Ḻa' wzó ža'te Lebín', na' wyéjḻene' Jesusen'.
15 Wdé gok da' ni, benne' zan, benne' wechiẕjw ka' ḻen yebaḻe benne' gax̱jw ka' žé'gake' tẕen ḻen Jesusen', na' ḻen benne' wsedle chie' ka' gan žáwgake' ḻo liž Lebín'. Ki goken dan' benne' zan žjákḻene' Jesusen'. 16 Kate' benne' yodo' ka', benne' wsedle ka' ḻen benne' fariseo ka', bḻé'egekle' Ḻe' ži'e žawe' tẕen ḻen benne' wechiẕjw ka', na' ḻen yebaḻe benne' gax̱jw ka', naž belyi'e benne' wsedle ka' che Jesusen', na' wnnágake':
—¿Bižen' žone'? Že'j žáwḻene' tẕen benne' wechiẕjw ka', na' benne' doḻa' ka'.
17 Benle Jesusen' da' ni, na' gože' ḻégake':
—Benne' ka' nníta'gake' chawe' bi žon byenen chjake' ḻaw benne' žeyone' benách ka', san benne' yižwé' ka' žon byenen chjake' ḻaw benne' žeyone' benách ka'. Za'a neda', kege nich wḻiža' benne' chawe' ka', san nich wḻiža' benne' doḻa' ka', nich yeyát ḻáže'gake'.
Ẕchaḻj Jesús che yeḻa' žon wbás
(Mt. 9:14‑17; Lk. 5:33‑39)
18 Kate' ža na' benne' ka' žónḻengake' Ẕwa tẕen, na' benne' ka' žónḻengake' benne' yodo' fariseo ka' tẕen, žóngake' wbás, na' bḻa'gak baḻe benne' ka' gan zoa Jesusen', na' wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':
—Benne' ka' žónḻengake' Ẕwan' tẕen, na' benne' ka' ẕónḻengake' benne' yodo' fariseo ka' tẕen, žóngake' wbás. ¿Biẕ chen' benne' ka' žónḻengake' Le' tẕen bi žóngake' wbás?
19 Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—¿Wak gonle ga gongak wbás benne' ka' nníta'gake' lni che benne' ẕchag ne'e kate' ḻe' ne zóaḻene' ḻégake'? Kate' bennen' ẕchag ne'e ne zóaḻene' ḻégake', bi góngake' wbás. 20 Žin ža kate' kwas bennen' ẕchag ne'e, na' biž sóaḻene' ḻégake'. Ža na' góngake' wbás.
21 ’Bi wdá' nitó benne' to laže' kobdo' ḻo laže' gole nich yeyonen', dan' yedobe laže' koben', na' wžezan' laže' golen', na' chéza'že laže' golen'. 22 Ḻezka', nitó benne' bi ke'e x̱is uba kobe ḻo že'e biž da' naken yid, dan' gak bḻa'a x̱is uba koben', na' wḻá'a že'e bižen' da' naken yid, na' ḻalje x̱is uban', na' gak ditje že'e na' da' naken yid. Žaḻa' ka'žo x̱is uba kobe ḻo že'e da' naken yid kobe.
Ẕká'gake' bisto ẕoa' stribe ža la'y
(Mt. 12:1‑8; Lk. 6:1‑5)
23 To ža la'y chegak benne' judío ka', wdé Jesusen' gan de yele ẕoa' stribe, na' benne' wsedle chie' ka' wzó ḻáwgake' ẕká'gake' bisto gan žia ẕoa' striben', na' žáwgaken'. 24 Naž benne' yodo' fariseo ka' belyi'e Jesusen', na' wnnágake':
—Bwia nga. Benne' ka' žónḻengake' Le' tẕen žóngake' da' bi žaḻa' gonžo ža la'y.
25 Jesusen' gože' ḻégake':
—¿Bi beḻ-le kan ben Dabí katen' wdone', na' byažje da' gawe' ḻe' ḻen benne' ka' wnníta'ḻengake' ḻe'? 26 Wyoé'e ḻo yo'o che Dios katen' gok Abiatar bx̱oz blo, na' bdawe' yet x̱til da' ẕkó'ogake' ḻaw Dios, dan' bi nzi' ḻo na' no benne' gawen', san toze bx̱oz ka' nzi' ḻo ná'gake' gáwgaken'. Ḻezka' bneẕjwe' da' bdawgak benne' ka' wnníta'ḻengake' ḻe'.
27 Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—Dios bene' ža la'y nich yebéḻengeklen benách ka', kege bene' benách ka' nich góngake' x̱chin ža la'y. 28 Che ḻen, neda', Benne' Golje' Benách, naka' x̱ane ža la'y.