3
Jesús žeyone' to benne' nžeke' ne'e
(Mt. 12:9‑14; Lk. 6:6‑11)
Da' yoble wyó'o Jesusen' to yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' ḻezka' zoa to benne' nžeke' ne'e ga na'. Benne' yodo' ka' bwíagake' Jesusen' cha' yeyone' bennen' ža la'y, dan' žénegekle' yesbága'gake' Ḻe' ẕia. Naž Jesusen' gože' bennen' nžeke' ne'e, na' wnné':
—Wzó ža', na' wzé ḻawgak benne' ki.
Jesusen' wnnable' benne' ka', na' wnné':
—¿De latje gonžo da' nak chawe' kate' nak ža la'y, o gonžo da' ẕinnj? ¿De latje gape chi'ižo yeḻa' nban chegak benách ka', o wžía yi'žon?
Wnníta'gak žize benne' ka'. Naž Jesusen', ḻo yeḻa' ẕža'a chie', bwie' benne' ka', benne' nníta'gake' dot kwite', na' gok nyache' ḻaže'e dan' nak zide yichj ḻáẕdo'gake'. Naž gože' bennen' nžeke' ne'e, na' wnné':
—Bḻi no'o.
Bennen' bḻi ne'e, na' ḻa' beyakten cháwe'do'. Naž bežojgak benne' yodo' fariseo ka', na' ḻa' béntegake' tẕen diža' ḻen benne' ka' žónḻengake' Herodes tẕen nich gak yesbága'gake' Jesusen' ẕia, na' gótgake' Ḻe'.
Ẕdobgak benne' zan žoa'a nisdo'
Bezá' Jesusen' ga na' tẕen ḻen benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' bžine' žoa'a nisdo', na' benne' zan jákḻene' Ḻe', benne' ka' zej nžoje' gan nbab Galilea, na' gan nbab Judea. Ḻezka' bžingak benne' zan gan zoa Jesusen', benne' ka' zej nžoje' Jerusalén, na' gan nbab Idumea, na' gan nbab yecheḻá'al yego Jordán, na' yež ka' zej nnitan' dot kwit gan zej nnita' yež Tiro, na' yež Sidón. Ki béngake' dan' béngekle' kan zej nak da' ẕen ka' da' žon Jesusen'. Che ḻen Jesusen' gože' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen wkwéztezegake' to barkw gan gak kwene', nich bi wchigak benne' zan ka' Ḻe'. 10 Ka' goken dan' ba beyone' benne' zan, benne' yižwé' ka', na' wbíga'gak benne' zan ka' gan zoe' nich kángake' Ḻe'. 11 Kate' be' x̱iwe' ka' yo'ogak benách ka' bḻé'egeklen Jesusen', btínnegaken benne' ka' x̱ni'a Jesusen', na' wžéžeya'agaken, na' wnnágaken:
—Nako' Le' Ẕi'n Dios.
12 Jesusen' bchi'le' be' x̱iwe' ka', nich bi wzéngeklen benách ka' No nake' Ḻe'.
Jesús ẕbie' chežinno benne' nich gákgake' wbás chie' ka'
(Mt. 10:1‑4; Lk. 6:12‑16)
13 Naž wžén Jesusen' to ḻaw ya'ado', gan bḻiže' benne' ka' žénele'. Wbíga'gak benne' ka' dot kwite'. 14 Wžé Jesusen' chežinno benne' ki, nich gónḻengake' Ḻe' tẕen, na' nich seḻe'e ḻégake' chejzéngekle' benách ka' x̱tiže'e. 15 Bdie' ḻo ná'gake' yeḻa' wnná bia' nich yeyóngake' benne' yižwé' ka', na' nich yebéjgake' be' x̱iwe' ka' yo'ogak benách ka'. 16 Ki lágake':
Smon, (bzoa Jesusen' yetó le', Bedw),
17 Jakob,
Ẕwa, (benne' biche' Jakob, na' zej nake' ẕi'n Sebedeo. Chope' ki, Jesusen' bezóe' yetó lágake', Boanerjes, da' zejḻasen ḻen diža' x̱iža': Benne' waḻe ka' ka wzió'),
18 Ndres,
Lip,
Bartol,
Matío,
Mas,
Jakob, (ẕi'n Alfeo),
Tadeo,
Smon, (benne' že' ḻaže'e yež chie'),
19 Judas Iskariote, (benne' wdíe' Jesusen' ḻo na'gak benne' ka' gótgake' Ḻe').
Ẕnnágake' da' x̱iwe' žónḻenen Jesús tẕen
(Mt. 12:22‑32; Lk. 11:14‑23; 12:10)
Wdé na' bežín Jesusen' ḻen benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen to yo'o. 20 Da' yoble bdobgak benne' zan gan zoa Jesusen', na' biž gota' latje bi da' gaw Jesusen' ḻen benne' chie' ka'. 21 Kate' béngekle benne' bíche'kze Jesusen' ka' kan žak chie', bžíngake' ga na' nich yeché'gake' Ḻe', na' wnnágake': “Žak yaḻ yichje'.”
22 Ḻezka' benne' yodo' wsedle ka', benne' zej nžoje' yež Jerusalén, wnnégake' chie', na' wnnágake':
—Belzebú, x̱angak be' x̱iwe' ka', žónḻenen Ḻe' tẕen, na' ḻen yeḻa' wnná bia' chen žebeje' be' x̱iwe' ka'.
23 Naž Jesusen' bḻiže' benne' yodo' wsedle ka', na' bsaka' ḻebe', na' wnné':
—¿Yebéj da' x̱iwe' ḻa' kwinzen? 24 Cha' benne' ka' nníta'gake' to yež ḻa'a lázgake', na' cha' tíḻ-ḻengake' ljéžgake' ka', bi gak dia' yežen'. 25 Ḻezka' cha' benne' ka' nníta'gake' to yo'o ḻa'a lázgake', na' cha' tíḻ-ḻengake' ljéžgake' ka', bi gak diá'gake'. 26 Che ḻen, cha' da' x̱iwe' tíḻ-ḻenen lježen ka', na' cha' ḻa'a lázgaken, bi gak dia' yeḻa' wnná bia' chen, san za' yeyóž chen.
27 ’Bi gak nitó benne' choe'e liž to benne' waḻe, nich kweje' yeḻa' wnni'a chie' cha' bi wcheje' benne' waḻen' zga'ale, na' naž sake'e kweje' da' de liž bennen'.
28 ’Da' li žapa' ḻe'e: gak yenít ḻaw Dios benách ka' che yógo'te doḻa' da' zej nbage'e, na' che yógo'te diža' x̱iwe' da' ẕnnágake', 29 san cha' no benne' nnie' che Dios Be' La'y, batkle yenít ḻaw Dios bennen'. To chi'ize nbage'e ẕia.
30 Ki wnná Jesusen' dan' benne' yodo' wsedle ka' wnnégake' chie', na' wnnágake': “Da' x̱iwe' žónḻenen Ḻe' tẕen.”
No benne' nake' x̱na' Jesús, na' benne' biche'e
(Mt. 12:46‑50; Lk. 8:19‑21)
31 Naž benne' biche' Jesusen' ka' ḻen x̱ne'e bžíngake' gan zoe'. Wnníta'gake' ḻa' ḻí'ale, na' bséḻa'gake' to benne' chejḻiže' Jesusen'. 32 To benne' ladjw benne' zan, benne' ka' žé'gake' dot kwit Jesusen' gože' Ḻe', na' wnné':
—Benne' bicho'o ka' ḻen x̱no'o, nníta'gake' ḻa' ḻí'ale, na' žḻižgake' Le'.
33 Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—¿Nnézlele no benne' nake' x̱na'a, na' no benne' ka' zej nake' bicha'a ka'?
34 Naž bwie' benne' ka' žé'gake' dot kwite', na' wnné':
—Le wia nga. Benne' ki zej nake' ka x̱na'a, na' benne' bicha'a ka'. 35 No benne' žone' kan žénele Dios, benne' ni nake' ka benne' bicha'a, na' ka no'le zana', na' ḻezka' ka x̱na'a.