4
Žsaka' ḻebe Jesús kan nak che benne' žaz
(Mt. 13:1‑9; Lk. 8:4‑8)
Da' yoble wzó ḻaw Jesusen' žsedle' benne' ka' gan nak žoa'a nisdo'. Bdobgak benne' zan gan zoe', na' wžén Jesusen' to ḻo barkw da' žen' ḻo nisen', na' wži'e ga na', na' yógo'te benne' ka' wnníta'gake' ḻo yo žoa'a nisen'. Jesusen' bsedle' ḻégake' da' zan, da' bsaka' ḻebe'. Kate' ne žsedle' ḻégake', wnné':
—Le wzé nag da' ni. Bžoj to benne' žaz, zjeze' bínnedo' ka'. Kate' ne zjeze', béx̱jwgak baḻe bínnedo' ka' to ḻo nez las. Bžingak byínnedo' ka', na' bdáwgakban'. Yebaḻe bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan že' yej, gan de láte'ze yo. Bayenze bḻa'gak bínnedo' ka' dan' de láte'ze yo ga na'. Naž kate' bḻa' wbíž, ḻa' wbížtegaken dan' bi nóngaken lwen gže'. Yebaḻe bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan begolgak lba yeche' ka'. Kate' bḻa'gak bínnedo' ka', ḻezka' beḻa'gak lba yeche' ka', na' bdóbgaken da' ka' goze', na' da' ka' bi be bnéẕjwgaken. Yebaḻe bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan nak yo bebe, na' bḻá'gaken, na' gól-ḻe'egaken. Bnéẕjwḻe'egak da' ka' goze'. To yag da' goze' bneẕjwn yechí žoa bínnedo' ka'. Yetón bneẕjwn yechonnḻalj bínnedo' ka', na' yetón bneẕjwn yetó gaywá' bínnedo' ka'.
Naž Jesusen' gože' ḻégake', na' wnné':
—No benne' zoa nage', na' ženle', žaḻa' wzé nage'.
Ẕḻoe'el Jesús biẕ chen' žsaka' ḻebe'
(Mt. 13:10‑17; Lk. 8:9‑10)
10 Kate' Jesusen' ba bga'ne' toze', benne' zan, benne' ka' nníta'gake' ga na' bžíngake' gan zoe', tẕen ḻen chežinno benne' wsedle chie' ka', na' wnnábgekle' Ḻe' biẕ žsedle dan' bsaka' ḻebe'. 11 Jesusen' gože' ḻégake', na' wnné':
—Dios žonne' ḻe'e latje chejní'ilele da' ngache' kan ẕnna bi'e, san benne' ka', benne' bi žónḻengake' žo'o tẕen, yógo'te ẕcháḻjḻengaka'-ne' da' žsaka' ḻeba'. 12 Ki žona' dan' žak kan nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan:
Wíagake', san bi ḻé'egekle'.
Wzé nággake', san bi chejní'igekle',
na' bi yeyát ḻáže'gake' nich gak yenít ḻawa' chégake'
doḻa' da' zej nbage'e.
Ẕḻoe'el Jesús da' žsedle dan' bsaka' ḻebe'
(Mt. 13:18‑23; Lk. 8:11‑15)
13 Ḻezka' Jesusen' gože' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' wnné':
—¿Bi žejní'ilele dan' bsaka' ḻeba'? ¿Nakx̱ gak chejní'ilele yezika' da' wsaka' ḻeba'? 14 Benne' žazen' nake' benne' ẕzie' diža'. 15 Zej nak baḻe benne' ka' ka bínnedo' ka' béx̱jwgaken to ḻo nez. Želyenle' x̱tiža' Dios, san kate' želyenlen', ḻa' za'te da' x̱iwe', na' ẕka'n dižan' da' béngekle'. 16 Zej nak yebaḻe benne' ka' ka bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan že' yej. Želyenle' dižan', na' ḻen yeḻa' žebél chégake' želzi'en. 17 San bi žazen ḻo yichj ḻáẕdo'gake', na' to chí'ido'ze ẕzí'gaken'. Kate' bi da' žak chégake' o cha' zoa benne' ẕbia ḻaže'e ḻégake' dan' ẕze nággaken', ḻa' žsan ḻáže'tegaken'. 18 Zej nak yebaḻe benne' ka' ka bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan žegolgak lba yeche' ka'. Želyenle' dižan', 19 san že' ḻáže'gake' da' naken che yežlyó nga. Žon ḻáže'len ḻégake' dan' zej nži'ile' yeḻa' wnni'a, na' ẕdan ḻáže'gake' yeḻa' gape. Yógo'te da' ki želyazen ḻo yichj ḻáẕdo'gake', na' ẕnitle dižan', na' bi žonen žin ḻo yichj ḻáẕdo'gake'. 20 Zej nak yebaḻe benne' ka' ka bínnedo' ka' béx̱jwgaken ḻo yo bebe. Želyenle' dižan', na' ẕzi' ḻo ná'gaken', na' žonen žin ḻo yichj ḻáẕdo'gake'. Zej nak baḻe benne' ki ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yechí žoan. Zej nake' yebaḻe' ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yechónnḻaljen, na' zej nak yebaḻe' ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yetó gaywán'.
Žsaka' ḻebe Jesús che to da' ẕgo'on baní'
(Lk. 8:16‑18)
21 Ḻezka' Jesusen' gože' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' wnné':
—Kate' ẕwáḻa'žo yi', ¿ẕdóse'žon to kak, o ẕgo'ožon ẕane gan žáta'žo? Bi žonžo ki, san ẕzoažon ža'le gan ko'on baní'. 22 Yógo'te da' zej ngachen' yeḻá' ḻáwgaken, na' yógo'te da' žákgaken gan nak choḻ žójgaken ḻo baní'. 23 No benne' zoa nage', na' ženle', žaḻa' wzé nage'.
24 Ḻezka' gože' ḻégake':
—Le we' ḻaže' che da' žénlele. Kan nak da' ẕžíx̱ele, tḻebe wžíx̱ Dios chele, na' wneẕjwe' yelate' chele. 25 No benne' nzi'e x̱tiže'e, we'e yelate' chie', san no benne' bi nzi'e x̱tiže'e, da' láte'do'ze da' benle', yegá'n.
Žsaka' ḻebe Jesús kan ẕgole yele ẕoa' stribe
26 Ḻezka' wnná Jesusen':
—Kan žak yeḻa' wnná bia' che Dios yežlyó nga naken kan žak kate' to benne' žaze' ẕoa' stribe ḻo yežlyó chie'. 27 Yele ẕtase', na' žeyase' kate' za' ža'ní'. Ẕḻa' yag ẕoa' striben', na' ẕgolen, san ḻe' bi nnezle' nakx̱ žak ẕgolen. 28 Ḻa' yežlyón' žẕenen da' nazen ḻo yežlyón'. Zga'ale za' x̱yazen, naž za' bisto chen, na' te na' kwia ẕoa' stribe waḻe ḻo bisto chen. 29 Kate' ba naḻe ẕoa' striben', ḻa' chejtie' chejchoge' bizton' dan' ba bžin ža si'e ẕoa' striben'.
Žsaka' ḻebe Jesús kan žak che bínnedo' mostasa
(Mt. 13:31‑32; Lk. 13:18‑19)
30 Ḻezka' wnná Jesusen':
—¿Biẕ nnia' kan žak yeḻa' wnná bia' che Dios yežlyó nga? ¿Biẕ wsaka' ḻeba' kan žaken? 31 Žaken kan žak che to bínnedo' mostasa. Kate' žazen ḻo yo naken to bínnedo' da' nakžen kwíde'do' ka yógo'te bínnedo' ka' žé'gaken ḻo yo, 32 san kate' ba nazen, ẕḻan', na' žẕéntežen ka yógo'te yix̱e' kwan da' žé'gaken yežlyó. Kan žon yana' ni'a nen', gak žingak byínnedo' ka', na' wžíagakba' x̱ó'ngakba' ḻo ẕoḻ chen.
Ka ẕkonle žin Jesús da' žsaka' ḻebe'
(Mt. 13:34‑35)
33 Ka' goken, Jesusen' bsedle' ḻégake', na' da' zanže da' bsaka' ḻebe' kan gok chejní'igekle'. 34 Yógo'te da' bcháḻjḻene' benne' ka', bzaka' ḻeben', na' yógo'te da' ki bzejni'ile' ḻégakze benne' wsedle chie' ka'.
Jesús ẕzoa žie' to be' waḻe
(Mt. 8:23‑27; Lk. 8:22‑25)
35 Ḻa' ža na'ze, kate' za' žaḻe, Jesusen' gože' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' wnné':
—Le cho'o, težo yecheḻá'a nisdo' nga.
36 Naž bkwásgake' gan nníta'gak benne' zan ka', na' bsá'gake' barkwn' gan ba že' Jesusen'. Ḻezka' wnníta'gak yebaḻe barkw ka' ga na', da' ka' zjákḻenen ḻégake'. 37 Wzó ḻaw žak to be' waḻe ḻo nisen', na' wdá'a nis ḻo barkwn'. Ka' goken, zej ẕcha' nis ḻo barkwn'. 38 Jesusen' die' ẕtase' ḻo x̱kogwe' gan nak ža'le ḻo barkwn', na' besbángake' Ḻe', na' belyi'e Ḻe':
—Benne' wsedle. ¿Bi žeklo' cheto'? Gatkzto' ẕan nis nga.
39 Naž wyase Jesusen', na' bḻiže' ben' žaken, na' wnné':
—Wzóa ži.
Ḻezka' gože' nisen', na' wnné':
—Žize wzóa.
Wzóa ži ben' goken, na' wžé' ži nisdon'. 40 Naž Jesusen' gože' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' wnné':
—¿Biẕ chen' ẕžébele ki? ¿Bi na' chejḻe'le che Dios?
41 Ne ẕžébegake', belyi'e ljéžgake' toe' yetóe':
—¿Biẕkze nak benne' ni? Be' žaken, na' nisdo' žóngaken kan ẕnna x̱tiže'e.