7
Da' ka' žóngaken ga bi nakžo chawe' ḻaw Dios
(Mt. 15:1‑20)
Naž baḻe benne' yodo' fariseo ka' ḻen baḻe benne' yodo' wsedle ka', benne' ka' zej nžoje' yež Jerusalén, bdóbgake' gan zoa Jesusen'. Benne' yodo' ki bḻé'egekle' benne' wsedle ka' che Jesusen' žáwgake' yet, na' bi zej nak chawe' ná'gake', dan' ẕnnan: bi zej nyiben kan žónteze žongak benne' yodo' ka'. Che ḻen wnnégake' chégake'. Benne' yodo' fariseo ka', na' yezika' benne' judío ka', žóngake' kan bénteze bengak x̱a x̱tó'gake' ka', na' cha' bi želyibe' ná'gake' zan chi'i kan žónteze žóngake', bi be žáwgake'. Kate' bi da' žjé'wgake' ḻawe' ya'a, na' žežíngake' lížgake', cha' bi želyibe' da' ka' kan žónteze žóngake', bi be žáwgake'. Da' zanže da' ka' žóngake', da' žónteze žóngake', kan želyibe' ẕiga' ye'n ka', na' ẕiga' ya ka', na' da' ka' žáta'gekle'. Che ḻen benne' yodo' fariseo ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka' wnnábgekle' Jesusen', na' wnnágake':
—¿Bi žongak benne' wsedle chio' ka' kan bénteze bengak x̱a x̱to'žo ka', san žáwgake' yet, bi zej nak chawe' ná'gake'?
Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—Ḻe'e, benne' ẕḻoé'ezele chawe' kwinle. Nak da' li dan' bzoj Isaías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios, kan nak chele. Bzoje' da' ẕnnan:
Benách ki, ḻen žoá'agakze' žápegake' x̱tiža'a ba la'ne,
kege dot ḻáže'gake'.
Dáche'ze nak kan ẕka'n ẕéngake' neda'
dan' žsédgekle' da' ẕnnázegak benách ka',
kege da' wnnikza' neda'.
Ki naken, dan' ẕzoale cheḻa'ale da' wnná Dios, na' žonle da' ka' nzi'le ḻo na'gak benách ka'.
Ḻezka' gože' ḻégake':
—Da' li ẕka'nle ka'ze dan' wnnakze Dios nich gonle kan zej nak da' ka' žónteze žonle. 10 Ki wnná Dios ḻo na' Moisés: “Wdape ba la'ne x̱a x̱no'o.” Ḻezka' wnné': “Nóte'teze benne' nne zi'e che x̱a x̱ne'e, le got bennen'.” 11 San ḻe'e ẕnnale ki: “Cha' no benne' yi'e x̱e' o x̱ne'e: bi gak bi da' wneẕjwa' chele, dan' naken Korbán” (dan' ẕnnan ḻen diža' x̱iža': dan' ba bchebe laza'a wneẕjwan' che Dios), 12 naž ẕnnale: “Bi žon byenen bi da' gon bennen' chegak x̱a x̱ne'e.” 13 Ki naken, ẕzoale cheḻa'ale x̱tiža' Dios nich gonle dan' žónteze žonle, da' ka' ẕdele ḻo na'gak ẕi'n ẕa'sóle ka'. Zanže da' ki žonle.
14 Naž Jesusen' bḻiže' benne' zan ka' nníta'gake' ga na', na' gože' ḻégake':
—Le wzé nag da' nnia', yógo'tele, na' le chejni'ilen. 15 Bi be de da' žazen ḻo benne' da' gak gonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios, san da' žežojen ḻe', da' ni gak gonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios. 16 Cha' zoa nagle, na' cha' žénlele, le wzé nag.
17 Kate' Jesusen' beḻá'aḻene' benne' zan ka', wyoé'e to yo'o, na' benne' wsedle chie' ka' wnnábgekle' Ḻe' kan nak dan' bsaka' ḻebe'. 18 Naž Jesusen' gože' ḻégake':
—¿Ḻezka' žiažje yeḻa' žejní'il cheḻe? ¿Bi žejní'ilele? Yógo'te da' žazen ḻo benne', bi gak gonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios. 19 Ki naken dan' bi žazen ḻo yichj ḻáẕda'we', san ḻe'ze' žazen, na' žežojen ḻi'e.
Kate' wnná Jesusen' da' ni, bḻoe'ele' žo'o zej nak chawe' yógo'te da' že'j žawžo. 20 Ḻezka' wnná Jesusen':
—Da' žežojen ḻo benne' žonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios. 21 Ki naken, dan' ḻo yichj ḻáẕdo'gak benne' ka' želžój da' kegle ka' da' ẕza' ḻáže'gake'. Che ḻen:
Žóngake' doḻa' ka' da' zej naken sban.
Ẕbángake', na' žótgake' benách ka'.
22 Žóngake' doḻa' da' ẕka'n ditjen yeḻa' ẕchag na'.
Ẕze ḻáže'gake' da' de che ljéžgake' ka'.
Žóngake' da' kegle ka', na' žon ḻáže'gake'.
Ẕgé'egekle' ljéžgake' ka', na' ẕnnégake' chégake'.
Ẕka'n ẕen kwíngake', na' žon yáḻzegake'.
23 Yógo'te da' kegle ki želžojen ḻo yichj ḻáẕdo'w no benne', na' žóngaken ga bi nake' chawe' ḻaw Dios.
To no'le zi'to' žejḻi'e che Jesús
(Mt. 15:21‑28)
24 Naž Jesusen' bezé'e ga na', na' bžine' gawze gan zej že' yež Tiro, na' yež Sidón. Wyoé'e to yo'o ga na', na' gónele' bi nnezlen nitó benne', san bi gok wkache' kwine'. 25 To no'le, zoa to x̱kwide' no'le chie', na' yo'obe' be' x̱iwe', benle' ba bḻa' Jesusen' ga na', na' ḻa' wyejtie' gan zoe', na' bzoa ẕibe' ḻawe' Ḻe'. 26 No'len' bi nake' benne' judío, san nbabe' benách Sirofenisia ka'. Góta'yoele' Jesusen' yebeje' be' x̱iwen' yo'o x̱kwide' no'le chien'. 27 Naž Jesusen' gože' ḻe', na' wnné':
—Benn latje yéḻjegekle zgá'alegak benne' ka' zej nake' ka ẕi'n x̱an yo'o, dan' bi naken chawe' yeka'žo yet chegak x̱kwide' ka', na' cho'nžon ḻawgak béko'do' ka'.
28 Bechebe no'len', na' gože' Jesusen':
—O', X̱an, san béko'do' ka', bia nníta'gakba' ẕanle gan žáwgakbe', žáwgakba' da' bižjw ka' da' žéx̱jwgaken ẕanle gan žáwgakbe'.
29 Naž Jesusen' gože' ḻe', na' wnné':
—Dan' wnnó' ki, gak yeyejo'. Ba bežój be' x̱iwen' wyó'o x̱kwide' no'le chion'.
30 Kate' no'len' bežine' liže', bḻe'ele' x̱kwide' no'le chien', debe' ḻo da'a, na' ba bežój be' x̱iwen' wyo'obe'.
Žeyón Jesús to benne' kwežw, benne' bi gok nnie'
31 Bežój Jesusen' latjen' da' nbaben yež Tiro, na' wdíe' gan nbab yež Sidón, na' yež Dekápolis ka', na' bžine' žoa'a nisdo' che gan nbab Galilea. 32 Benne' ka' nníta'gake' ga na' bedjwá'gake' to benne' kwežw gan zoa Jesusen', benne' bi žak nnie', na' góta'yoegekle' Ḻe' x̱oa ne'e ḻe'. 33 Naž Jesusen' bebeje' bennen' cheḻa'ale ladjw benne' zan ka', na' bni'e x̱ben ne'e yežw nag bennen'. Bže'e ẕéne'do', na' wdane' lože'e. 34 Naž bwie' ya'abale, na' bka'ḻe'e chi'e, na' wnné':
—Efata.
Diža' hebreo ni ẕnnan ḻen diža' x̱iža': “Beyaljw.”
35 Ḻa' beyáljwte nage', na' ḻa' beyitjte lože'e, na' wnnetie' binlo. 36 Naž Jesusen' gože' ḻégake' bi wzéngeklen' nitó benne', san kan bchí'ižele' ḻégake', bzéžegake' diža' che dan' žone'. 37 Bebán ḻáže'gake', na' wnnágake':
—Cháwe'do' žone' yógo'te. Žone' ga žeyéngekle benne' ka' gókgake' kwežw, na' žechaḻjgak benne' ka' bi gok nnégake'.