PAS NAMBA TRI YOHANE MENI GAENUA
Yohane meni pas ei awa otao nuso zo zazo nuso Gayas amire gaenua. Gainoise Gayas meni gera bua mai awa kora waise senua. Ota ema Daiotrefe amira pasina kerenamu gaenua.
1
O Gayas, na giti kopi zo meni pas ei awa nimore gainona. Ni otao naso me. Na me ni yaba inona. Duba niso neine itewia, da ago ine tama niso neine itaise, o bua niso dapikarago kei awero zamaise isa tona. Ni ge me susure puro noise dipinowesa, awa otao mamai eni meni muro ge uge wetera niniro duba naso kokopai inoya. Mai awiso naso meni ge me susure amira ebata patitinowera amira ge awa niniro duba naso meni yawa sara bamubake inoya awa.
Gayas meni Yesura bua mai eni kora wenua.
Otao naso, ni gita ge ninai ema enira benau kaka gamu, ata saineba ayamu niso nana kei awawera kora inowesa, are na bua niso gawena ewanana inowia. Ema ami ego kei awero Tuara dubu amira nana benaura dumi pai nisora ge sero ni bowi wisera. Ema ami noko niso nana kei awara nukare Anutura bua mai asero kora-makora wero iyetasa bayara te wamunoya. Nera kota, nukare Yesura zazo de ike namu sero Tuara bua mai wero zebu nusokare doro digara wau moni kaka pumamu inowera, are kora wamunosa. Nakai ge me soga wamu ema ago ine awa kora inoise soga wanisekai sai awa.
Daiotrefe nu ema iwo wenua.
Na ge zo Tuara dubure gaisena, ata Daiotrefe nu giti kopi nusokare wamu towia ami ge nasokare azu towia awa. 10 Are na muro nuai nusora susu kerenamunona. Nu opi toise ge waya toise namorekare towia. A gege kota, otao mamai bayawera nune kaka kora wamu wawi eni meni kora wamu wawera azu towia. Azu toise esewa kora wamu towera nukare awa dubura nana ena esenitinowia.
Demetriore giwa te wenua.
11 Otao naso, ni ema tani waya inowera awa oko ama ganase. Ema tani kokopai inowera awa ama ganeyo. Zo nu tani kokopai inoise nowia amira wai meni nu Anutura nana ena kei awenua awa kerenitinowia. Ata zo nu tani waya inoise nowia amira wai meni nu Anutu kaka gamu inowia awa kerenitinowia. 12 Ema bama dapikarago meni Demetriora zazo de ike nitinowera awa. Ozana nu ge me saira mama ami dai zazo nuso de ike nitinowia. Nakare da ago nu bowi inowenakare. Ota ge nasokare me inoya awa gosinosa.
Tepo wai ge.
13 Ge dainiro itia, ata na pas emira gayamu oko kotupitinona. 14 Na eya niso nana mamu tona. Muro be meni ina-sa wero ninamuge tona. 15 Tuare dai noiyo. Otao mamai niso meni ni arenitinora. Nakare otao mamai nasokare arenitinonakare awa nukare da da amire se gare.