PAS YUDA MENI GAENUA
Yuda nu Yesura nami kiaka zo. Tuara ge ninai ema meni zewai wero noise opi sai emara ge puro osarise ge gaenua awa. Nu opi sai ema amira susu poti damu namu sero nukare pasina ema gita noisowa ago ine asenua awa. Ge nuso awa II PETORO ine awa.
1
Na Yuda meni ge ei awa gainona. Nama Yesu Kristora bua mai ata Yakobora nami kiaka. Anutu Mama meni nikare sianiro pumuro ara tapinoise Yesu Kristo emo dia wawi nowewa nimorekare pas ei awa gainona ewa. Awa-diaire duba-ozaire dubara dumire nisokare nana zapinoise itaise.
Tuara ge sisai ema amira ge.
Otao mamai naso, korawai nasokai amira ge awa nimorekare gayamu yaba bamu inona, ata ge ewe zo nimorekare gayanise inoi giro gainona ewa. Ge zere dago Anutu meni gegenai dubu nuso namorekai potiro tepo wenua, ge awa tepo waise sara giro nikare ge awa tepo wai azu, ge beina wewo. Ago wawise sero na nikare awa-gainona. Nera kota, Tuara ge sisai ema eni meni susu nusokare bezinoise nisokare nana mokara toiro nowera. Nukare Anutura nanara kotora kei awero duwamunora amira ge emoko-bake gaewa itewia awa. Nukare Anutu poti gutipe niro nowera. Nukare Anutura awa-diai puro kapetenawera ewe wawi tamara ara tamai emo inoise pasina bamu inowera. Nukare ema bamu nasokai daimata, nu Tua Yesu Kristo, awa azu towera.
Ema gita Anutura ge dewa amira ina nusokare kei awenua.
Nikare ge niniro tepo inowewa, da awa noko kotumawise sero sane. Tua nu Isreli ema dubu Izip zebura ena soero pumunua, ata ama nusokare nana eni ge nuso dewa nukare awa dero tepo-tapo wenua. Angelo Anutura ge dero dia bua nusokare doro masi nusokare dowa nukare awa be bamura koto dia warise sero Anutu meni benai zewai-zawai itai gege ami beniro mumera potinu itewera awa. Nata Sodom ata nata Gomora ata nata eni zorage itiwa amira ema nukare angelora pasina ine wewa. Nukare kuma inoise tani bama sanai awa doro emare ozina waya inoisowa. Are pasina nusokarera ina tamuro niao awai gege awai amira toiwa nowera. Awa nakai pasina ago ine wai azu, Anutu meni numorekare ago ine wenua awa.
Tuara ge sisai ema amira ge.
Ata Tuara ge sisai ema da ago ine inowera. Nukare atua meni uzumawi tama meni tani waya inowera awa. Nukare Tuara ge doinoise angelo dai osago zizinowera awa. Ata Maikel nu angelora giti kopi bamu ami Mosera isasa amira ge baweroto Satanre ge waya samu wero kotumunu beu denu giro ego gege senua awa, “Tua meni ina nimore potaise.” 10 Ema ami nena zora susu kaka gamu inoise tepo kau wero isimawera waya inowia awa. Ota nukare abu wo kotumai tepo nowera ago ine wero tama nusokarera awita sai niniro nutopekare gera inowera awa. 11 Yei, nukare noma nago bayamunori? Nukare Kainra* ebata patitinowera, ata noko nukare wau moni emo zewai-zawai inoise Belamra* etetenai awa tapinowera. Ota Kora* meni tama nuso puro wititinoe nu nutope sisenua, ago ine nukare tama puro witai nusokarera sisinowera. 12 Ema ami ana-bona nisokarera kei awero azu tepo tebe-tabe inoise bona nisokare bemiti wawera inagainowia. Nukare nusokare gege kotupitinowera. Nukare bereze wa kaka wamu inoise zebure eramare kaka soremamu tepo bisi meni pisawi bayawi tepo inowia, ago ine nowera. Nukare awa dai ni meni be nusora me kaka ziamu inowia ago ine. Nukare ni tatawire ipure nuso amawi giro ema meni susu nuso sokinowera ago ine. 13 Ewa meni kakawa bamu inoise woi pora apawi desinowia, da ago ine ema ami pasina inoise kesawera menai nusokare kei damu nitinowia. Nukare awa kuna meni teya-taya wero muro baro awinowera ago ine awa. Anutu meni masi nusokare sia wenua, are nukare masi amira mume bamubake amira be giti itai gege itamunora awa.
Inok nu be bamura ge porofete meni sago wenua.
14 Adamra saisibuna kei awero muwa 6 ago wenu amire Inok kei awenua. Are nune ami porofete meni sago wero ema dubu da amire dai ego senua awa, “Ei giu. Tua nu angelo saramai dubu nuso witai amire dai kei awamunoya. 15 Kei awero ema dapikarago gera potiro awina-dawina wamunoya. Ema Anutu poti gutipe niro nowera amira pasina dapikarago kerenai nukare ge amu wamunora. Pasina ema Anutu poti gutipe niro ge waya numore towera, ge awa dapikarago kerenai ge amu wamunora.” Ago senua awa. 16 Ema ami gung-ga toise tani neire-neire nusokare nana kei awawera sawera waya inowia. Nukare ara tamai nusokare gege ama ganinoise nowera. Nukare tama nusokare puro wititinoise ge sero gunero awinowera. Emara nena emo duba-duba inoise nena pumamu sero ema uzutitinowera.
Potai ge.
17 Otao mamai naso, nikare Tua nasokai Yesu Kristora aposolo dubu meni ge sewa awa kotupitinoise noiwo. 18 Nukare ego ine toise noisowa awa, “Be pesunitinuai ema waya kei awero Tuara ge isipitinoise duba-duba wai waya nusokare awa ama ganinoise nuamunora awa.” 19 Ema ago ine ami zazaumai tapinowera awa. Nukare awa zebura gege. Ozana nusokare nana oko itia. 20 Mai awiso naso, nikare ziro tata-tata waira ge sara-kisaramai ami koinai nisokare wero itaise zewai wero nuawe. Ago inoise Ozanara uzumai ama ganero isa toise noiwo. 21 Ago inoise Anutura dumira noiwo. Ago wero Tua nasokai Yesu Kristo meni nakai awa-diro nuai me ewanana potamunoya, be awa dia noiwo. 22 Ema utura ge penita dueni awinowera nukare awa soremuwo. 23 Ota eni waya kapo inora nukare awa soero pumuu. Ota eni meni pasinara noise waya wamu inora giro soremamu sero saitiro soero pumuu. Ago inoise mo nusokare pasina meni bemiti wenua awa azu bamu wewo.
Anutu bowi waira ge.
24 Anutu nikare dia wai beyata-bayata tepo nuawa nikare pasina amu ata yawa sarare benau nusora potai amira putou nuso nana itia. 25 Anutu daimata nu Tua nasokai Yesu Kristora buara nakai kora wenua amira nana zasimaire simaire ata dia waira putoure sai kei awaira putoure gita be tepora ena itisonua da ago ine be zeme itewia itamunoya. Iyo.