NENA AMA KEI AWAMUNOYA AWA YOHANE MENI KERENINUA
Yohane meni gutu zo zazo Patimos amira benai sora itago inoise atua ine wero itinu Yesu meni nena eure-taure numore kereninu ginua. Are Tuara dubu meni iwo soe noise zewai wero Tuara ge ziro tata-tata inoise nuarise sero Yohane meni ge ei awa gaenua. Yesu meni iwo nuso dapikarago puro osero baitiro Satan dai puro osamunoya. Ago wero amire dubu nusore nena ewa-gaewa potamunoya. Susu awa ge emi kerenitinoya. Noko tani eni ama zebura ena kei awamunora awa dai ge emi kerenitinoya.
1
Nena Yesu Kristo meni kereninua amira uge.
Nena be apunu-kakana kei awamunoya awa dubu nuso namorekai kerenaise Anutu meni Yesure gipenua. Are Yesu meni kerenamu sero angelo zo iyetinu na bua mai nuso Yohane naso nana muro sero gipero awenua awa. Ago wenu nane nena gina. Are Anutura ge ata Yesu Kristora ge ninina awa ge me memeka asinona. Ge emi nena ama kei awamunoya amira ge awa. Are zo nu ge gayai ei awa kereniro pena-pana azimamunoya, nu ata azipitinuai eni meni niniro dube potiro dimamunora, nukare ami yawa sara warise. Nera kota, ge emi me waira be nuso zora awinoya. 4-5 Na Yohane meni Tuara dubu 7 Asia zebura itewewa nimorekare ge ei awa gainona.
Anutu, nu gita itisonua, itewia, itamunoya, ata Ozana 7 nuso nana benaura itewera, ata Yesu Kristo nu Anutura ge sai ema me, o nu gita betaira ena erinua, o nu zebura ema tua amira giti kopi wero nowia, nukare Anutu Mama, Mai, Ozana amira nana ena dumi yagabare duba-ozaire meni semu nisokare nana niro itaise.
Nu namorekai dubara dumi pupinowia. Noko orara nuso meni pasina nasokai disenua. Ago wero dubu nuso wanisekai sero pumunua. Awa Anutu Mama nuso amira pris dubu wanisekai ago wenua awa. Are zazo bamure putoure nuso nana itai gege itewia. Iyo. Ei giu! Nu berezere dai tupiai ema bamubamu ami giti moka nusokare meni gamunora. Nukare nu gaewa ami dai nu gamunora. Ema dubu giti ami numore duba naire di saire wamunora. Ge awa me memeka awa. Tua Anutu putoure nu itisonua, itewia, itamunoya ami ego toya awa, “Na nena zaawaira ata tepo waira mama.”
Yohane meni atua wago inoise Emara Mai ginua.
Na gera otao nisokare Yohane ami Yesu nana susumuro nimorekare dai iwora tame wititinoise Anutura nuai seka puro noise zewai wero nowena. Na Anutura ge ata Yesura ge uge awa tugata inoina giro na puro beniro gutu zazo Patimos amira potiwa itisona awa. 10 Ago itina Tuara pura kei awenu Ozana meni duba naso pumunu naso nana atune ena ge awi zo so meni sago wenu ninina awa. 11 Ge ego ine kei awenua awa, “Nena gosinosa awa bukura gaero potiyo dubu naso 7 ego emira nana bayae: Efeso natara ata Semena natara ata Pegamam natara ata Tayataira natara ata Sadis natara ata Filadefia natara ata Leodisia natara.” 12 Ema ge namore toinua awa gamu sero ewesemuna awa. Ewesemuro damanara dapai susu 7 gol meni wai awa gina. 13 Damanara dapai susu amira soe ena nena zo awa benau Emara Maira ine ami dopero itinu gina. Nu tama woi iboi-tatana wosunai, ota ami susura ena ipu gei gol meni wai awa diai. 14 Giti benau nusore giti ture kapa me kapawai, wo sipsipra tama tu ine, ota poraga ine; giti moka nuso awa niao awero wuru-wuru inowia ago ine awa; 15 te nuso awa aen niaora awinoise kaewa inowia ago ine awa; ota ge nusora awi meni awa ou bamu urugu-urugu toise ge towia ago ine. 16 Wana me nuso meni kuna 7 awa ziro dopenua; ota be so nusora ena bogi waira kasiwa zo di enibare enibare dire-dare kei awenua; ota benaure giti moka nusore meni awa waiko zewai-zawai zasi-karasipitinowia ago ine zasimunua awa. 17 Nama ititi nuso ago giro duro te nusora zorage betero itago wena. Itina nu wana me nuso meni naso nana tame potiro ego senua awa, “Ni azu oko wase! Na nena zaawaira ata tepo waira mama awa. 18 Na nuaira mama. Nama betero seka zina ami nuai gege nowena nuamunona. Ago wero betai ata betai nata amira s be nusotora ki awa nane puro nowena. 19 Are ni nena gesa awa ata nena zeme zemeke kei awinoya amire nena ama kei awamunoya amire awa dapikarago gaero tepo weyo. 20 Are wana me nasora kuna 7 gesa ata damanara dapai susu 7 gol meni wai gesa awa nena bezai awa. Are amira susu sana nini. Kuna 7 awa dubu 7 amira angelo nusokare awa. Ata damanara dapai susu 7 awa dubu 7 awa.”