PAS HIBRU EMARE GAEWA BAMUNUA
Pas ei awa Yuda ema ge ninai amire gayai awa. Ata ema ai meni gaenu, awa nakai kaka gamu. Ego emira gaenua awa: Tairo nuai seka Yesu meni puro munua ami tairo nuai matu Mose meni tamunua awa dainitinoya. Yesu meni Mosera lo ge awa wero pesuninu tepo wenua. Nera kota, Yesu nu Anutura Mai me. Nu porofete ata angelo ata Mose awa dapikarago dainitinoise Tua bamu wero nowia. Noko nu tepo wai ine tepo. Yuda emara pris dubu awa noma bebetenitinowera. Ata Yesu meni nuai gege nowia. Nu pris bamu nasokai meni pasina nasokai disero baitinu tepo-tapo wenua awa. Gabu 11 meni tuma diaira susu kerenitinowia.
1
Yesu meni Anutura ge namorekai kereniro tugata wenua.
Anutu meni gita porofetere ge eure-taureta ebata susu giti awa tugata wasai nukare apipie nasokaire tugata inoise noisowa. Ata tepo waira be zeme emire nu Mai nuso senu nakai ge tugata wenua. Mai nu nena dapikarago amira mama wero nuaise senua. Gita Mama meni senu Mai ami nena dapikarago tamuro tepo wenua. Mai meni asisi ine wero Anutura simai zasimaire awa nasokai nana potitinowia. Nu Mama dawai, are ge putoure nuso meni nena dapikarago soga wawi itewera. Nune pasina disai bua wero pesuniro Tua Anutura nana wana mera witiro putoure arumuro itewia awa.
Angelo nukare osai, ata Anutura Mai nu witai.
Zazo bowire nuso meni angelora zazo bowire dainitinowia, da ago ine nune angelo dapikarago dainiro nowia. Anutu meni angelo zo are ego tugata wenu?
Ni awa Mai naso. Na zeme Mama niso inona. Agoro zo ego ewa,
Na Mama nuso wero nuamunona.
Nune Mai naso wero nuaise. Anutu meni ge awa angelo zore kota, Mai nusore senua. Noko mua Mai nuso zebura iyetamu sero ge ego senu gaewa awa,
Anutura angelo dubu nukare zazo nuso de ike narise. Angelo numorekare ego sai awa,
Nu angelo dubu nusore sawi benau nusokare
kapeteniro bisi ine inowera awa. Ata soumai dubu
nusore sawi benau kapeteniro niao ine inowera awa. Ata Maire awa ego sai awa,
O Anutu, Tua wero nuai niso awa zewai-zawai itai gege itamunoya. Dubu niso dia inoise potai ge ewanana gege potitinowesa. Ni tani saramaire wamu yaba inowesa, ata tani wayare awa azu inowesa. Are Tua, awa Tua niso, nune ni gawa inoise yawa sara wai bamubake niso nana kei awaise nima pumuro gawi nimore gutenua. Awa otao mamai niso zazore amira gutai te awa dainiro nimore gutenua. 10 Ge zo numore ego sai awa,
O Tua, ni zebu tamusa ata noko utu awa wana niso meni wesa.
11 Are uture zebure sisamunorato, ata nine meni awa nuai gege nuamunosa. Tama woi aso inowera da ago ine uture zebure aso wamunorato.
12 Tama woi aso ine warato nine winamunosa awa. Uture zebure ewe wamunorato, ata nine meni awa ewe oko wamunosa.
Nowesa da ago nuamunosa awa. Nuai niso oko tepo wamunoya. 13 Anutu nu angelo zo are ego tugata wenu?
Ni muro wana me nasora arumuro itasa na iwo dubu niso awa benau nisora potana isimamunosa. Ge awa angelo zore kota Mai nusore senua. 14 Angelo nukare nena neni? Nukare Anutura soumai dubu gege. Ema Anutu meni soero pumamu senua awa soga warise iyetitinowia awa.