PAS PAULO MENI FILIMONRE GAENUA
Paulo meni Roma nate ena benai sora itise pas ei awa otao nuso Filimon amire gaenua. Filimon, nu ema waure. Nata nuso awa Kolosai. Tuara dubu Kolosai nate noisowa ami so nusora ena aunitinoisowa. Paulo meni ego emira pas gaenua: Filimonra soumai zo zazo nuso Onesimo meni gita Filimonra nena zo bewana pumuro azu sumuro bamu Roma nate ninua. Ago kei awero noise Paulo tamuro duba kapeteniro Tuara ge ninai ema wenua. Are Paulo meni Onesimo noko Filimon nana bayaise senu niniu giro pas ei awa gainoise Filimon meni Onesimora pasina awa duaise senua. Gaenu Onesimo meni pas ei awa puro kapeteniro Filimon nana bamunua awa.
1
Na Paulo. Na Kristo Yesu emo benai sora itewena. Na ata gera otao nasokai Timoti, nato wama nasoto o soremai nasoto Filimon nimore ge ei awa potitinonato awa. Nato ge ei awa Akipoto bama gera otao nasoto Apia amire dai potitinonato awa. Nu namorekare dai Yesura soldia meni wago inowia. O Yesura dubu so niso nana ena aunitinowera numorekare dai potitinonato awa. Mama nasokai Anutu ata Tua nasokai Yesu Kristo nusoto nana ena sogawaire duba-ozaire semu nisokare nana niro itaise.
Paulo nu Filimon emo Anuture kokopai asinoise isa senua.
4-5 Ni Tua Yesu tuma didinoise dubu nusore dubara dumi pupinowesa, awa ninitinowena. Are na isara ni kotupitinowena te Anuture kokopai asinowena awa. Ni tuma diai nisora gera otao nasokare wero nowesa. Are tuma diai niso meni kotumai ewanana nimore potai nena ewa-gaewa Kristo meni namorekai potitinowia, awa gasise isa towena awa. Otao naso, ni Yesura ema dubu emo duba kokopai waira bua inowesa, are na dubara dumi pumai nisora duba naso peu wawi yawa sara eto oko inowena.
Soumai Onesimora ge.
Nena wasise sai itia, awa na Kristora bera sana zewai waise sero te peu wero samena. Ata saineba. Ni dubara dumi pupinowesa, are na dubara dumi emo tepo uzutitinoise saitiro sane. Na ema zai Paulo na ewa. Be zeme ei awa na Kristo Yesu emo benai sora itena ami ni uzutitinoise tona ewa. 10 Mai naso emo tona. Na benai sora itise ebata me numore gipena ama ganenu na mama nuso ine wena awa. Na Onesimore tona. 11 Nu gita soumai niso noise bua kaka itia ego daba inoise noisonua. Ata zeme awa nu bua nasoge awa sogawai te inoya awa. 12 Are na nu iyetena niso nana susawia. Wama dini naso nu awa. 13 Na Oziga Ewanana emo inoise benai sora itena nu ni sorepitinoise bua naso waise soyamu kotupisena. 14 Awa ni kaka ninamu nu soyamu oko kotupisena. Dumi pumaira bua* namore wasise tona awa awita saira kota, ara tamai nisora wasise tona. 15 Nu nikare pei-kaka donu nikare imata noisowa, awa susu ego emira, tanita. Anutu meni nu niso nana ewesemuro nimore dai nuai gege nuaise nininua. 16 Gita nu soumai gege asinoisosa, ata zeme meni awa nu soumai asai awa dainitinoya asamunosa. Nu gera otao nasokai asamunosa awa. Na numore dubara dumi pupinowena, ata nine meni awa nu tamara soumai niso ata gera otao niso wero nuamunoya awa giro numore dubara dumi bamu pumamunosa awa. 17 Ni namore gasa otao niso wamunona, awa nu giro “mai kota Paulo ewa” aseyo. 18 Onesimo meni nena niso zo gera wenuta, o zo tepo pumunuta, awa zazo nuso awa dinau bukura ena disero zazo naso awa gaeyo. 19 Na Paulo awa. Nane wana naso meni ge ei awa gainona. Dinau niso awa nane potamunona awa. Ota dinau naso meni awa niso nana bamubake itia. Nuai seka niso awa dabe dinau naso inoya. Ata dinau amira oko samunona. 20 Otao naso, ni Tua emo inoise tani kokopai awa namore weyo. Ni Kristo emo inoise duba peu waira nena awa namore wasise yaba inona. 21 Na ge dimai niso itia awa gosinoise ge ei awa nimore gainona. Ago gosinoise nena wasise sesena awa daba kota, bua eni kokopai awa dai susumuro wamunosa, awa gosinona. 22 Ota ge zo sana gi. Awai masi zo namore sia weyo. Ago tona, nera kota, nikare na emo isa tuawa Anutu meni ninai, na nisokare nana ewesemuro mamunona, awa tuma didinona.
Pesunaira ge.
23 Epafara, nu Kristo Yesu emo namore dai benai sora itia ami ni arenitinoya. 24 Soga wai dubu naso Mak, Aristako, Dimas, ata Luka, nukare da ago ni arenitinora. 25 Tua Yesu Kristora sogawai meni nisokare nana itaise.