28
Sɔlu sigafe karamɔxɔɛ yire
Na waxati, Filisitakae nu bara e xa sɔɔrie malan sigafe ra Isirayilakae gerede. Akisi naxa a fala Dawuda bɛ, «I tan nun i xa sɔɔrie, wo xa n mali yi gere kui.» Dawuda naxa Akisi yaabi, «I fama a kolonde n nɔma naxan nabade.» Akisi naxa a fala a bɛ, «N i findima nɛ n ma kantama ra abadan.»
Samuweli nu bara faxa. Isirayilakae birin a xa ɲɔnfe raba nɛ, a ragata Rama, a bari taa kui. Na waxati Sɔlu nu bara tɔnyi dɔxɔ karamɔxɔɛe xa wali ra, naxee nu wɔyɛnma faxamixie nun ɲinnɛe ra.
Filisitakae naxa e malan Sunemi, Sɔlu naxa Isirayilakae malan Gilibowa. Sɔlu to Filisita ɲama to, a bɔɲɛ naxa mini a i, a gaaxu a ɲaaxi ra. Sɔlu naxa Alatala maxandi, kɔnɔ Alatala mu a yaabi xiye ra, a mu a yaabi sɛrɛxɛdubɛ nun namiɲɔnmɛ xui ra.
Na kui Sɔlu naxa a xa mixi ndee xili, a naxɛ, «Wo sa ginɛ sematoe nde fen, naxan fata wɔyɛnde mixi faxaxie ra, alako a xa n mali.» Sɔlu xa mixie naxa a yaabi, «Ginɛ nde na Endori, naxan wɔyɛnma faxamixie ra.» Sɔlu to na mɛ, a naxa a dugi masara alako mixi naxa a kolon a tan na a ra. A tan nun mixi firin, e naxa siga na ginɛ yire kɔɛ ra. Sɔlu naxa a fala a bɛ, «Se mato n bɛ faxamixi nde saabui ra, n naxan xili falama i bɛ.» Ginɛ naxa a yaabi, «I a kolon Sɔlu tɔnyi naxan dɔxɔxi karamɔxɔɛ wali ra, naxee wɔyɛnma faxamixie nun ɲinnɛe ra. Munfe ra i na gantanyi tefe n bɛ, i xa n faxa?» 10 Sɔlu naxa a rakali a bɛ, «Alatala xili ra, i naxa kɔntɔfili. A findi kote yo ra, n tan nan a tongoma.»
11 Na ginɛ naxa a maxɔrin, «I wama wɔyɛnfe faxamixi mundun na?» A naxa a yaabi, «Samuweli.» 12 Ginɛ to Samuweli to, a naxa gbelegbele, a fa a fala Sɔlu bɛ, «Munfe ra i bara n madaxu? I tan nan yati na Sɔlu ra!» 13 Mangɛ naxa a fala a bɛ, «Hali i mu gaaxu! I munse toxi?» Ginɛ naxa a fala Sɔlu bɛ, «A luxi alɔ malekɛ nde na kelife bɔxi ma.» 14 A naxa a maxɔrin, «A lahalɛ na di?» Ginɛ naxa a yaabi, «Xanfɔri nan a ra, burumusi ragoroxi a ma.» Sɔlu naxa a kolon keren na a Samuweli nan a ra. A naxa a tigi sin bɔxi ma, a suyidi. 15 Samuweli naxa a fala Sɔlu bɛ, «Munfe ra i n tɔɔrɔxi, n xa mini i ma?» Sɔlu naxa a yaabi, «N na kɔntɔfili belebele nan kui. Filisitakae bara fa n gerede. N tan bara Alatala xili, kɔnɔ a bara mɛɛ n na, a mu n yaabixi namiɲɔnmɛe saabui ra, a mu n yaabixi xiye saabui ra. N fa i xilixi na nan ma, alako i xa a masen n bɛ a lanma n xa naxan naba.»
16 Samuweli naxa a maxɔrin, «Xa Alatala bara mɛɛ i ra, a bara findi i gerefa ra, i fa n tan maxɔrinma munfe ra? 17 Alatala bara fe raba, alɔ a a fala i bɛ ki naxɛ n tan saabui ra. A bara mangɛya ba i yi ra, a a so Dawuda yi ra. 18 I to tondi Alatala xui suxude Amalɛki xa fe ra, a nu xɔnɔxi naxan ma, Alatala tan na fe mɔɔli nan niyama i ra to. 19 Alatala fama nɛ i tan nun Isirayila sade Filisitakae sagoe. Tina, i tan nun i xa die birin luma nɛ n fɛ ma be, Alatala Isirayila xa sɔɔrie sama nɛ Filisitakae sagoe.»
20 Na tɛmui Sɔlu naxa bira bɔxi gaaxui ra Samuweli xa masenyi xa fe ra. A sɛnbɛ yo mu na, barima a mu nu sese donxi na lɔxɔɛ nun na kɔɛ ra. 21 Na ginɛ to Sɔlu xa gaaxui to, a naxa a fala a bɛ, «To tan n bara i xui ratinmɛ, hali na nu nɔma findide faxɛ ra n bɛ. 22 Yakɔsi i xa i tuli mati n na. I xa tin n xa donse nde fi i ma, alako i xa nɔ sɛnbɛ sɔtɔde biyaasi xa fe ra.» 23 Kɔnɔ Sɔlu mu tin, a naxɛ, «N mu n dɛgema.» A xa mixie nun na ginɛ naxa karaxan, alako a xa a dɛge. A raɲɔnyi a naxa tin na ra, a keli bɔxi ma, a dɔxɔ sade ma. 24 Ginɛ naxa keli keren na, a naxa a xa ninge lanma bɔrɔgɛxi faxa. A naxa taami lɛbinitare rafala farin nun ture ra. 25 A naxa a fi Sɔlu nun a xa mixie ma, e naxa e dɛge, e fa siga na kɔɛ yati ra.