29
Dawuda kelife Filisitakae ya ma
Filisitakae naxa e xa sɔɔrie malan Afeki, Isirayilakae tan naxa e xa sɔɔrie malan dulonyi yire Yisireeli mabiri. Filisitakae xa sɔɔri mangɛe nu ɲɛrɛma e xa galie ya ra, ndee lanxi mixi kɛmɛ ma, ndee nu lanxi mixi wulu ma. Dawuda nun a xa sɔɔrie nu na e xanbi ra mangɛ Akisi sɛɛti ma. Filisita sɔɔri mangɛe naxa Akisi maxɔrin, «Pe, yi Isirayilakae na munse rabafe be?» Akisi naxa e yaabi, a naxɛ, «Dawuda nan a ra, naxan nu findixi Isirayila mangɛ Sɔlu xa mixi ra, kɔnɔ a na n fɔxɔ ra kabi ɲɛ wuyaxi. Han yakɔsi n mu fe ɲaaxi yo toxi a ra, kabi a naxa so n xɔnyi.»
Filisita sɔɔri mangɛe naxa xɔnɔ Akisi ma na xa fe ra, e fa a fala a bɛ, «A lanma i xa Dawuda ragbilen yire, i dɛnnaxɛ soxi a yi ra. A mu lanma a xa bira won fɔxɔ ra, alako a naxa won yanfa gere kui. Na yanfanteya mɔɔli mu nɔma xɛ a niyade Sɔlu xa diɲɛ a ma? Mixie nu sigi sama, e fare boron Dawuda matɔxɔfe ra. E nu a fala, ‹Sɔlu bara mixi wulu keren faxa, kɔnɔ Dawuda tan bara mixi wulu fu faxa.›»
Akisi naxa Dawuda xili, a a fala a bɛ, «N bara n kali Alatala ra, i tinxin. N nu wama nɛ, won birin xa siga gere kui, won man fa, barima n mu fe ɲaaxi yo toxi i ra. Kɔnɔ i mu rafan n ma sɔɔri mangɛe ma. I naxan nabama, i xa gbilen muxu fɔxɔ ra bɔɲɛsa kui, alako Filisita sɔɔri mangɛe bɔɲɛ naxa raɲaaxu e ma.» Dawuda naxa a maxɔrin, «N tan i xa konyi, n munse rabaxi, naxan mu rafanxi i ma, naxan a niyama n xa gbilen n marigi yaxuie gerefe fɔxɔ ra?»
Akisi naxa Dawuda yaabi, a naxɛ, «N a kolon. I rafan n ma alɔ Alatala xa xɛɛra, kɔnɔ Filisita sɔɔri mangɛe naxɛ, ‹Muxu mu tinma a xa bira muxu fɔxɔ ra gere kui!› 10 Na nan a ra, tina subaxɛ i tan nun i xa mangɛ xa sɔɔrie, naxee faxi i fɔxɔ ra, wo xa gbilen.» 11 Dawuda nun a xa sɔɔrie naxa keli subaxɛ ma, e gbilen Filisita bɔxi ma. Filisitakae tan naxa te Yisireeli.