Ala xa masenyi firin nde
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yaya naxa yi bataaxɛ firin nde sɛbɛ danxaniyatɔɛ ɲama nde ma, nɔndi nu rafanxi naxee ma. Wule xaranyi nde nu yensenxi na waxati, a falafe ra a Isa mu nu faxi duniɲa adama ki ma. Annabi Yaya a masenma danxaniyatɔɛe bɛ a a lanma e xa tondi mixie ra naxee na xaranyi mɔɔli tima.
Yi bataaxɛ a masenma danxaniyatɔɛ birin bɛ a xanunteya findixi Ala kolonmae xa tɔnxuma nan na. Ala wama won xa findi mixie ra naxee e bore xanuxi. Mixi naxan na tondi na yaamari ra, a bara tondi Ala fan na. Ala xa won mali alako xanunteya xa lu won bɔɲɛ ma. Amina.
Ala xa masenyi firin nde
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
1
Nɔndi
N tan wo xa kuntigi bara wo xɛɛbu, wo tan naxee findixi danxaniyatɔɛ ɲama sugandixi ra, a nun wo boore naxee bara nɔndi kolon. Wo rafan n tan nun nɔndi kolonyi birin ma, barima nɔndi luma won bɔɲɛ ma abadan. Baba Ala nun a xa Di Isa, a xa Mixi Sugandixi, e xa hinnɛ won na, e xa kinikini won ma, e xa bɔɲɛsa fi won ma nɔndi nun xanunteya kui.
N bara sɛɛwa ki fanyi, barima ndee na wo ya ma naxee ɲɛrɛfe Baba Ala xa nɔndi kira xɔn ma a xa sɛriyɛ ki ma. Danxaniyatɔɛ fanyie, n bara wo mayandi, won xa won bore xanu. N na naxan sɛbɛfe yi ki, yaamari nɛɛnɛ mu a ra. Won bara na sɛriyɛ kolon kabi a fɔlɛ. Xanunteya nan ya, wo xa bira Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra. Wo lan nɛ wo xa Ala xa yaamarie rabatu, alɔ wo a mɛxi ki naxɛ kabi a fɔlɛ.
Mixi gbegbe wama wo madaxufe, a falafe ra a Ala xa Mixi Sugandixi Isa mu faxi duniɲa adama ki ma. Na mixi madaxui mɔɔli findixi Ala xa Mixi Sugandixi yaxui nan na. Wo xa fe birin naba alako wo naxa gan wo xa wali munafanyi ra. Wo xa kata wo xa sare kamalixi sɔtɔ.
Mixi naxan fe gbɛtɛ suxuma, a mu bira Ala xa Mixi Sugandixi xa xaranyi fɔxɔ ra, na kanyi mu Ala kolon. Naxan birama a fɔxɔ ra, a bara Baba Ala nun a xa Di kolon. 10 Xa karamɔxɔ nde sa fa wo yire yi xaranyi xanbi, wo naxa a rasɛnɛ, wo naxa a xɛɛbu, 11 xa na mu a ra wo fan bara lu a xa wali ɲaaxi kui.
12 N wama fe gbegbe falafe wo bɛ, kɔnɔ n mu wama na rabafe sɛbɛli ra, fo won xa lu yire keren, won xa dɛ masara, alako won ma sɛɛwɛ xa kamali. 13 Wo boore danxaniyatɔɛe bara wo xɛɛbu.