Ala xa masenyi saxan nde
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yaya nan yi bataaxɛ saxan nde sɛbɛ danxaniyatɔɛ nde ma, naxan xili Gayu. A naxa a matɔxɔ barima a nu ɲɛrɛma nɔndi nan kui, a tondi nɛ na wule xaranyi ra naxan nu yensenxi na waxati.
Karamɔxɔ fanyie to siga Gayu xɔnyi, a naxa e rasɛnɛ xanunteya ra. Na fe naxa rafan Annabi Yaya ma. Mixi naxan luma na mɔɔli raba ra, a bara nɔndi nun xanunteya kolon. Ndee nu na danxaniyatɔɛe ya ma naxee mu nu wama na mɔɔli rabafe.
Ala xa won mali alako won bɔɲɛ naxa balan Ala xa mixie mabiri. Amina.
Ala xa masenyi saxan nde
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
1
Nɔndi kolonyie
N tan danxaniyatɔɛ ɲama xa kuntigi, n bara i xɛɛbu, n xanuntenyi Gayu, n naxan xanuxi nɔndi xa fe ra. N xanuntenyi, Ala xa fe birin sɔɔnɛya i bɛ. I fate xa lu yalanyi kui alɔ i xa danxaniya yalanxi ki naxɛ.
Won boore danxaniyatɔɛ ndee to fa n yire, e naxa a fala n bɛ i ɲɛrɛma nɔndi kui. N naxa sɛɛwa ki fanyi ra. Sɛɛwɛ yo mu dangima na mɔɔli ra, a kolonfe ra a n ma die na nɔndi kira nan xɔn ma.
N xanuntenyi, i mɛɛnima xɔɲɛ danxaniyatɔɛe ma hali wo mu wo bore kolon. Ndee bara i xa xanunteya xa fe dɛntɛgɛ sa danxaniyatɔɛ ɲama bɛ. Danxaniyatɔɛ naxan yo dangima i xɔnyi, i xa e mali e xa biyaasi kui, alɔ Ala wama a xɔn ma ki naxɛ. E na Ala xa wali nan kui, danxaniyataree tan mu e kima. Won lan won xa kafu na mixi mɔɔli ma, alako won fan xa won gbe raba Ala xa nɔndi xa fe ra.
N bara bataaxɛ nde sɛbɛ danxaniyatɔɛ ɲama ma, kɔnɔ Diyoterefi mu tinxi muxu rasɛnɛde barima a wama findife xunyi ra. 10 N na fa wo yire, n dɛntɛgɛ sama nɛ wo bɛ a xa kɛwali xa fe ra. A muxu xili kanama, a man mu tinma danxaniyatɔɛe yigiyade. Hali naxee wama e yigiyafe, a tɔnyi dɔxɔma nee fan ma, a e keri danxaniyatɔɛe ya ma.
11 N xanuntenyi, i fe ɲaaxi naxan toma, i naxa bira na mɔɔli fɔxɔ ra. I fe fanyi naxan toma, i xa bira na nan fɔxɔ ra. Fe fanyi rabae na Ala nan bɛ, kɔnɔ fe ɲaaxi rabae tan mu Ala kolon. 12 Birin fe fanyi falama Demetiri xa fe ra. Nɔndi yati a yɛtɛ kan seede baxi. Hali muxu tan muxu nɔma a xa fe seede bade. I a kolon muxu mu wule falama.
13 N wama fe gbegbe falafe i bɛ, kɔnɔ n mu wama na rabafe sɛbɛli ra. 14 A gbe mu luxi won xa lu yire keren, won xa sumun. 15 Ala xa bɔɲɛsa fi i ma. Muxu booree bara i xɛɛbu. I fan xa won xanuntenyie xɛɛbu muxu bɛ keren keren.