Ala xa masenyi
Annabi Yude naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yude nan yi bataaxɛ sɛbɛ Ala xanuntenyie ma, a findi Kitaabui nan na mixi birin bɛ naxee wama birafe Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra. Na danxaniyatɔɛ ɲama, Annabi Yude yi bataaxɛ sɛbɛxi naxan ma, mixi ndee nu bara so e tagi alako e xa Ala xa xaranyi mafindi e waxɔnki ra. Na mixi ɲaaxie ɲɛrɛ ki nu bara findi fe xungbe ra na Isayankae bɛ, ndee fa bira e xa wule masenyi fɔxɔ ra.
Na na a ra, Annabi Yude naxa wɔyɛnyi xɔrɔxɔɛ fala e bɛ na xaranyi xa fe ra. A naxa danxaniyatɔɛe rasi a fanyi ra, e naxa lu sɛniyɛntareɲa kui. A naxa a masen e bɛ a fiixɛ ra, a na mixi mɔɔli yahannama nan sɔtɔma. Tɛmui dangixi mixi gbegbe naxee nu na Ala xa kira xɔn ma, e mɛɛ nɛ Ala xa sɛriyɛ ra, na naxa findi ɲaxankatɛ xungbe ra e bɛ. Annabi Yude mu tinxi na mɔɔli xa raba na danxaniyatɔɛe ra.
Won fan xa nu na marasi ramɛ. Mixi gbegbe na duniɲa naxee Ala xili falama, kɔnɔ e mu Ala xa sɛriyɛ rabatuma. Alatala Kitaabui luxi won yi ra na nan ma alako won xa masenyi birin sa sikeeli ma, won xa a mato xa a findixi nɔndi nan na, xa na mu a ra xa Sentanɛ xa wule na a ra. Ala xa won natanga na diinɛla wule falɛe ma. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Yude naxan sɛbɛ
1
N tan Yude nan yi ki, Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa konyi, nun Yaki ngaxakerenma. N na yi bataaxɛ sɛbɛfe mixie nan ma, Baba Ala naxee xilixi, a naxee xanuxi, nun Ala xa Mixi Sugandixi Isa naxee makantaxi. Ala xa kinikini, bɔɲɛsa, nun xanunteya gbo wo yi.
N xanuntenyie, n bara wa bataaxɛ sɛbɛfe wo ma won ma kisi xa fe ra. N bara wa na rabafe alako n xa wo ralimaniya, wo xa gere so won ma danxaniya xa fe ra, naxan ɲan bara gɛ masende kerenyi ra sɛniyɛntɔɛe bɛ. Mixi ndee bara so wo tagi, naxee xa ɲaxankatɛ ɲan bara sɛbɛ a rakuya. Kaafirie nan e ra, naxee won Marigi Ala xa hinnɛ mafindima, alako e xa lu fe ɲaaxie kui, e xa e kobe raso won Karamɔxɔ kerenyi ra, won Marigi Isa, Ala xa Mixi Sugandixi.
Hali wo a kolon, n wama wo ratufe fe dangixi ndee nan ma. Marigi to gɛ Isirayila ɲama raminide Misira bɔxi ma, a naxa Isirayilaka danxaniyataree sɔntɔ. Malekɛ ndee fan to e yɛtɛ lu binyɛtareɲa kui, e e xɔnyi bɛɲin, Ala naxa e raso geeli kui, e xa lu dimi kui han kiiti xungbe sa lɔxɔɛ. Sodoma nun Gomora, a nun e rabilinyi, e to e yɛtɛ rafi fe ɲaaxie ma, e nun e boore nu kafu mɔɔli nde ra naxan mu lanma adamadie tagi, Ala naxa e findi misaali ra, a e raso tɛ xɔɔra naxan mu xubenma abadan.
Kɔnɔ na mixi naxee bara so wo tagi, e laamatunyi ndee toma naxee a niya e xa sɛniyɛntareɲa raba, e Marigi xa yaamari matandi, e malekɛe konbi. Malekɛ mangɛ Minkayilu to wɔyɛn Ibulisa bɛ Annabi Munsa fure xa fe ra, Minkayilu mu suusa Ibulisa xa wɔyɛnyi yaabide konbi ra. A a fala nɛ gbansan, «Ala xa i makiiti.» 10 Kɔnɔ na mixie konbi tima fe nde xa fe ra, e mu naxan kolon. E naxan kolon e yɛtɛ ra, a wula sube xaxilitaree daaxi, na fan mu findi sese ra fo e kanase. 11 Ɲaxankatɛ na e bɛ. E bara bira Kabila xa misaali fɔxɔ ra. E bara bira kɔbiri fɔxɔ ra alɔ Balami, e fa lɔɛ. E bara matandi ti alɔ Kora, e xun fa rakana.
12 Na mixie bara wo xa ngaxakerenya malanyie manɔxɔ. E e dɛgema wo ya ma, e mɛɛnima e yɛtɛ nan gbansan ma, e mu yaagima. E luxi alɔ nuxuie, foye naxee raɲɛrɛma, kɔnɔ e mu fama tunɛ ra. E luxi alɔ sansi naxee mu bogi raminima e bogi tɛmui. E to tala, e bara faxa sanmaya firin. 13 E luxi alɔ baa mɔrɔnyie naxee xunfɛ raminima. Na xunfɛ misaalixi na mixie xa fe ɲaaxie nan na. E luxi alɔ tunbui naxee ragataxi koore ma, e nu lintan dimi kui abadan.
14 Enoki, Adama tolobitɛ solofere nde, naxa yi masenyi fala Ala xili ra e xa fe ra, «Marigi na fafe, a nun a xa sɛniyɛntɔɛ wulu wulu, 15 alako a xa adamadi birin makiiti. Kaafirie xa makiiti e xa fe ɲaaxi rabaxie ma. Kaafirie xa makiiti e xa konbie xa fe ra, e naxan falama Marigi xun ma.» 16 Na mixi mɔɔlie luma nɛ sɔnxɔ ra, e mu ɲɛlɛxinma, e birama e yɛtɛ waxɔnfe nan tun fɔxɔ ra, e dɛ igbo, e mixi madaxuma wɔyɛnyi ɲɔxunmɛ ra alako e xa se sɔtɔ.
17 Kɔnɔ wo tan, n xanuntenyie, wo xa ratu won Marigi Isa xa xɛɛrae xa masenyie ma. 18 E nu bara a fala wo bɛ, «Waxati dɔnxɔɛ, mixie fama nɛ yode Ala ma, e bira e waxɔnfe tinxintaree fɔxɔ ra.» 19 Na mixi mɔɔlie na wo tagi. E wo xa lanyi kanama nɛ. E birama e yɛtɛ xaxili nan fɔxɔ ra. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi mu na e bɔɲɛ i.
20 Kɔnɔ wo tan, n xanuntenyie, wo xa wo xa danxaniya sɛniyɛnxi rasabati. Wo xa Ala maxandi a Xaxili Sɛniyɛnxi saabui ra. 21 Wo xa lu Ala xa xanunteya bun ma, alako wo Marigi Isa, Ala xa Mixi Sugandixi, xa kinikini wo ma, a xa wo rakisi. 22 Wo xa kinikini mixie ma naxee siikɛxi, 23 wo xa e ratanga tɛ ma. Wo man xa kinikini booree fan ma gaaxui kui, kɔnɔ wo xa mɛɛni wo yɛtɛ ma e ya ma, alako wo fan naxa fa wo yɛtɛ findi sɛniyɛntaree ra.
24 Ala tantu, naxan nɔma won nakiside won ma yunubi birin ma, naxan nɔma won masende sɛniyɛnyi nun sɛɛwɛ ra a xa nɔrɛ kui. 25 Ala tantu, naxan firin nde mu na, naxan bara won nakisi a xa Mixi Sugandixi Isa saabui ra. Nɔrɛ, xunnakeli, sɛnbɛ, nun nɔɛ na a bɛ beenun duniɲa xa fɔlɔ, yakɔsi, nun waxati naxan sa fama abadan. Amina.