Ala xa Waxayi
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yaya naxa yi Kitaabui sɛbɛ waxati xɔrɔxɔɛ bun ma. Mangasanyi ɲaaxi nu na Isayankae ɲaxankatafe tɛmui naxɛ, Ala naxa e yaabi yi masenyi ra naxan nɔma findide madundui xungbe ra danxaniyatɔɛe bɛ naxee na tɔɔrɔfe Sentanɛ saabui ra.
Isa yi Kitaabui fɔlɔma bataaxɛ solofere nan na danxaniyatɔɛ ɲama ndee bɛ. A a masenma a a e xa wali birin kolon, naxan fanxi, a nun naxan mu fanxi. Na findixi sɛriyɛ nan na adamadie bɛ. Ala fe birin kolon. A lanma won xa a kolon a won ma fe yo mu nɔxunxi Ala ma. A mu nɛɛmuma won ma wali yo ma. Na masenyi mɔɔli nan nɔma won madundude xa won na tɔɔrɔfe Ala xa fe ra, kɔnɔ a man nɔma won magaaxude xa won na fe ɲaaxi nde kui.
A firin nde, yi Kitaabui a masenma nɛ won bɛ a Ala fe kolon naxan fama rabade duniɲa ma. Ala Sentanɛ xa wali kolon, a mixi madaxuma ki naxɛ. Sentanɛ ɲɔxɔ a ma a a nɔma nɔde Ala sɛnbɛ ra. Wule nan na ki. Yi Kitaabui xa masenyi xungbe findima Ala xa xunnakeli nan na. Sentanɛ fama nɛ Ala nun danxaniyatɔɛe gerede, a fa mixi sɛniyɛnxie tɔɔrɔde a gbegbe ra. Kɔnɔ a raɲɔnyi, Ala fama nɛ Sentanɛ nun a fɔxirabirɛe birin xa fe xun nakanade, a e woli yahannama tɛ nun soda xɔɔra, e luma dɛnnaxɛ abadan. A fa a xa ɲama tongo, a e raso ariyanna kui, dɛnnaxan xili falama «Darisalamu Nɛɛnɛ.» Mɛnni, adamadi kisi kolonma nɛ naxan maniyɛ mu na. Faxɛ mu na, tɔɔrɛ mu na. Hɛɛri nan tun na mɛnni Alatala sɛɛti ma.
Yi Kitaabui xaranfe ndedi xɔrɔxɔ, barima sɛbɛli na a ra naxan taali wɔyɛnyi rawalima a gbegbe ra. Misaali gbegbe na a kui naxee a niyama a fahaamu xa xɔnɔ. A mu lanma mixi xa kankan misaali nde ma naxan xɔrɔxɔ. Won xa na birin xaran, alako won xa masenyi xungbe to naxan minima yi Kitaabui kui. Na mu xɔrɔxɔ alɔ misaali xunxuri nde naxee rawalima yi Kitaabui kui.
Ala xa lɔnni fi won ma yi xaranyi kui. Amina.
Ala xa Waxayi
1
Isa xa masenyi fɔlɛ
Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa laamatunyi nan ya, Ala naxan fixi a ma. A xa malekɛ naxa na rasanba a xa konyi Yaya ma, alako Ala xa konyi di birin xa a kolon fe naxan fama rabade yi waxati. Yaya findixi seede nan na Ala xa masenyi xa fe ra a nun Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa seedeɲɔxɔya xa fe ra. A naxan to, a naxa na birin masen. Hɛɛri na a xaran mixi bɛ, a nun naxee e tuli matima yi masenyi ra naxan tixi Ala xili ra, e man fa yi sɛbɛli ratinmɛ, barima waxati bara makɔrɛ.
N tan Yaya, n bara yi sɛbɛli ti Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere ma, naxee na Asi bɔxi ma. Ala xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma, Ala naxan na xoro, to, a nun tina. Xaxili solofere naxee na a xa mangɛ kibanyi ya i, nee fan bara hinnɛ wo ra, a nun Ala xa Mixi Sugandixi Isa, naxan findixi seede tinxinxi ra, naxan singe keli mixi faxaxie tagi, naxan dangi bɔxi mangɛ birin na. Matɔxɔɛ na Isa nan bɛ, naxan won xanuxi, naxan won nakisixi won ma yunubie ma a wuli saabui ra. A bara won naso Ala xa mangɛya niini bun ma, a bara won findi sɛrɛxɛdubɛe ra a Baba Ala bɛ. Nɔrɛ nun sɛnbɛ na a bɛ abadan! Amina.
Wo wo ya rate koore ma,
a na fafe nuxuie kui.
Adamadi birin a toma nɛ,
hali naxee a masɔxɔ.
Duniɲa si birin fama sunnunde a xa fe ra.
Iyo, a na na ki nɛ. Amina!
 
Marigi Ala xa masenyi nan ya: «N tan nan na a fɔlɛ ra, n tan nan na a raɲɔnyi ra, n tan naxan na xoro, to, nun tina, Sɛnbɛ Birin Kanyi.»
N tan Yaya, wo ngaxakerenyi, won birin na tɔɔrɔfe, won birin na Ala xa mangɛya niini nan bun ma, won birin tunnabɛxixi Isa xa fe i. N nu na Patimosi suri nan ma Ala xa masenyi nun Isa xa seedeɲɔxɔya xa fe ra. 10 Ala xa lɔxɔɛ, Ala Xaxili Sɛniyɛnxi to n suxu, n naxa xui nde mɛ n xanbi ra. A sɛnbɛ gbo alɔ sara xui. 11 A naxa a masen n bɛ, «I naxan toxi, a sɛbɛ Kitaabui kui, i xa a rasanba danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere ma, naxee na Efɛsɛ, Simirina, Peregamo, Tiyatire, Saradesi, Filadelifiya, nun Layodiseya.»
12 N naxa n mafindi alako n xa a to naxan wɔyɛnxi n na. N to n mafindi, n naxa lanpui xɛɛma daaxi solofere to. 13 N naxa adamadi maniyɛ to na lanpuie tagi, donma kuye ragoroxi a ma, bɛlɛti xɛɛma daaxi balanxi a kanke ra. 14 A xunyi nun a xunsɛxɛ nu fiixɛ alɔ yɛxɛɛ xabe fiixɛ, xa na mu a ra balabalanyi. A yae nu yanbama alɔ tɛ. 15 A sanyie nu gbeelixi alɔ wure gbeeli raxunuxi, a xui nu gbo alɔ baa mɔrɔnyi xui. 16 Tunbui solofere nu na a yirefanyi bɛlɛxɛ, santidɛgɛma dɛ firin daaxi xɛɲɛnxi nu na a dɛ i, a yatagi mayanbama alɔ soge xɔnɛ.
17 N to a to n naxa bira a bun ma, n fa lu alɔ mixi faxaxi. A naxa a yirefanyi bɛlɛxɛ sa n ma, a fa a fala, «Hali i mu gaaxu. N tan nan na a fɔlɛ nun a raɲɔnyi ra. 18 N ɲiɲɛ na a ra. N nu bara faxa, kɔnɔ yakɔsi n ɲiɲɛ na a ra abadan. Faxɛ nun aligiyama saabi kanyi na n tan nan na. 19 I xa fe nan sɛbɛ i naxan toxi, naxan na rabafe, a nun naxan fama rabade. 20 Yi tunbui solofere i naxee toxi n yirefanyi bɛlɛxɛ kui, e misaalixi Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere xa malekɛe nan na. Yi lanpui xɛɛma daaxi solofere, e misaalixi Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere nan na.»