Ala xa masenyi Annabi Amosi bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Amosi namiɲɔnmɛ nan nu a ra naxan kawandi ti Yudaya Mangɛ Yusiya xa waxati. Na tɛmui Isirayila bɔxi, Ala naxan fixi a xa ɲama ma kabi Annabi Munsa xa tɛmui, a nu bara taxun dɔxɔ firin. A yirefanyi sɛɛti xili Yudaya, a kɔɔla sɛɛti xili Isirayila. Mangɛ Yerobowami nu na Isirayila bɔxi ma. A mu tin birade Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, a xa ɲama fan mu lu kira fanyi xɔn ma.
Annabi Amosi naxa kawandi ti Isirayilakae bɛ, alako e xa gbilen e xa yunubie fɔxɔ ra. A naxa tɔnyi dɔxɔ kuyee batufe ra. E mu Alatala batufe rabɛɲin, kɔnɔ e nu bara kuye batui fan sa na fari. Na nan a ra Ala naxa a masen e bɛ Annabi Amosi saabui ra, a e xa sali birin bara findi sali fufafu ra. Ala mu wama a firin nde xɔn ma.
Na waxati Isirayilaka wuyaxie nu bara naafuli gbegbe sɔtɔ. E naxa a maɲɔxun a na birin findixi Ala xa barakɛ nan na e tan mabiri. Annabi Amosi naxa a masen e bɛ a na naafuli mu nu kelixi Ala xa ma, a kelixi e xa fe kobie nan ma e naxee rabaxi setaree ra.
Annabi Amosi to gɛ e kalamude na fe ma, a naxa a fala e bɛ a Alatala fama nɛ e ɲaxankatade a ɲaaxi ra e xa yunubie xa fe ra. Isirayilakae nu a maɲɔxunxi nɛ a fe xɔrɔxɔɛ yo mu nɔma e lide, kɔnɔ Amosi naxa e mayandi e xa gbilen Ala xa sɛriyɛ ma, xa na mu a ra e birin fama nɛ halakide.
Alatala naxa Isirayilakae ɲaxankata alɔ Annabi Amosi a fala e bɛ ki naxɛ. E yaxuie naxa e gere a ɲaaxi ra. Isirayilaka naxee mu faxa santidɛgɛma ra, e naxa lu konyiya kui ɲamanɛ ma. Alatala xa masenyi birin naxa kamali.
Yi kitaabui xa masenyi tide gbo to mixie bɛ. A lanma won xa won tuli mati yi kawandi ra alako won xa danxaniya Ala ma alɔ a wama a xɔn ma ki naxɛ. Xa na mu a ra won fan fama nɛ ɲaxankatɛ sɔtɔde alɔ Isirayilakae. Ala xa won natanga na ma. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Amosi bɛ
1
Annabi Amosi xa masenyi
Annabi Amosi, Tekowaka xuruse kanyi, naxa laamatunyi to Isirayila xa fe ra Yudaya mangɛ Yusiya nun Isirayila mangɛ Yerobowami, Yowasi xa di xa waxati, ɲɛ firin beenun bɔxi xa sɛrɛn.
Annabi Amosi xa masenyi nan ya:
«Alatala a xaaɲɛ xui raminima Siyoni ma alɔ yɛtɛ,
a a xui itexi raminima keli Darisalamu.
Sɛxɛ mu na fiilie ma xurusee naxan donma,
Karemele geya fan bara xara.»
Damasi xa yunubi sare
Alatala naxa a masen,
«Damasi xa yunubi rabaxi saxanyi,
xa na mu a ra naani xa fe ra,
n mu gbilenma n ma natɛ fɔxɔ ra.
E bara Galadi kana a ɲaaxi ra,
alɔ bɔxi buxama ki naxɛ.
N tɛ dinma Xasayeli xa banxi ra na nan ma.
Na tɛ nan fama Ben Hadada xa yire makantaxie gande.
N Damasi xa naadɛ balan se girama nɛ.
N Awenikae halakima nɛ gulunba kui,
a nun mangɛ naxan na Beti Eden.
Siriya ɲama xaninma nɛ Kiriya konyiya kui.»
Alatala xa masenyi nan na ki.
Gasa xa yunubi sare
Alatala naxa a masen,
«Gasa xa yunubi rabaxi saxanyi,
xa na mu a ra naani xa fe ra,
n mu gbilenma n ma natɛ fɔxɔ ra.
E bara taa ndee xa ɲama birin xanin Edon konyiya kui.
N tɛ dinma Gasa tɛtɛ ra na nan ma.
Na fama nɛ a yire makantaxie gande.
N Asidodikae halakima nɛ, a nun mangɛ naxan na Asikalɔn.
N Ekiron ɲaxankatama nɛ, Filisitakae birin faxama nɛ.»
Marigi Alatala xa masenyi nan na ki.
Tire xa yunubi sare
Alatala naxa a masen,
«Tire xa yunubi rabaxi saxanyi, xa na mu a ra naani xa fe ra,
n mu gbilenma n ma natɛ fɔxɔ ra.
E bara taa ndee xa ɲama birin xanin Edon konyiya kui,
e saatɛ kana e naxan tongo e nun e ngaxakerenyi Isirayilakae tagi.
10 N tɛ dinma Tire tɛtɛ ra na nan ma.
Na tɛ fama nɛ a yire makantaxie gande.»
Edon xa yunubi sare
11 Alatala naxa a masen,
«Edon xa yunubi rabaxi saxanyi,
xa na mu a ra naani xa fe ra,
n mu gbilenma n ma natɛ fɔxɔ ra.
E bara e ngaxakerenyie gere santidɛgɛma ra.
E mu kinikini e ma,
e xa xɔnɛ xun nan tun masama.
12 N tɛ dinma nɛ Teman na.
Na tɛ nan fama Bosara yire makantaxie gande.»
Amoni xa yunubi sare
13 Alatala naxa a masen,
«Amonikae xa yunubi rabaxi saxanyi,
xa na mu a ra naani xa fe ra,
n mu gbilenma n ma natɛ fɔxɔ ra.
E bara Galadi ginɛ furuxie furie rabɔɔ santidɛgɛma ra,
alako e xa bɔxi xun xa masa.
14 N tɛ radɛxɛma Raaba tɛtɛ ra na nan ma.
Na tɛ nan fama a yire makantaxie gande.
15 E xa mangɛ nun a xa kuntigie fama nɛ xaninde konyiya kui,
gere sɔnxɔɛ rate gere so lɔxɔɛ,
turunnaadɛ foye mini xui lɔxɔɛ.»
Ala xa masenyi nan na ki.