Esita xa Taruxui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Alatala nu bara Isirayila bɔnsɔɛ sa e yaxui Babilɔnkae sagoe e xa yunubie xa fe ra. E naxa bu naa konyiya kui ɲɛ wuyaxie bun ma. A raɲɔnyi si gbɛtɛe fan naxa nɔ Yuwifi yaxui singee ra, Yuwifie fa lu nee xa mangɛya bun ma. Yi kitaabui fe falama naxan dangi Perise bɔxi ma Yuwifi ndee xa fe ra, naxee nu xili Morodekayi nun Esita.
Yuwifie xa diinɛ nu sɛriyɛ nde masenma, naxan mu nu rafanxi kaafiri sɛnbɛma nde ma Perise bɔxi ma, naxan nu xili Haman. A nu wama mixi birin xa a xinbi sin bɔxi ma a binyafe ra, kɔnɔ Morodekayi mu nu wama na rabafe, barima a nu na mɔɔli rabama Alatala gbansan nan bɛ. Na kui Yuwifie xa fe mu nu rafanxi a ma, a fa natɛ tongo a xa e tɔɔrɔ.
Kɔnɔ Ala mɛɛnima a xa ɲama ma, a e mali e xa tɔɔrɛ kui. Morodekayi taara xa di ginɛma Esita nu bara findi Perise mangɛ ginɛ ra a xa tofanyi nun a xa tinxinyi xa fe ra. Na fe naxa a niya a xa nɔ mangɛ xungbe mayandide a xa a mali yi fe kui. Haman waxɔnfe ɲaaxi mu sɔɔnɛya, barima Ala nu bara a xa mixi Esita lu Perise mangɛ sɛɛti ma Ala waxɔn waxati ma. Ala xa mangɛya gbo mangɛya birin bɛ. Amina.
Esita xa Taruxui
1
Mangɛ ginɛ Fasati tondife mangɛ Asuyerusu bɛ
Mangɛ nde nu na naxan nu xili Asuyerusu. A xa mangɛya fɔlɔ Inidiya bɔxi nan ma, han a sa dɔxɔ Etiyopi bɔxi ra. Bɔxi kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun solofere nan nu na a xa nɔɛ bun ma. Na waxati, a nu dɔxɔxi Suse nɛ, a xa mangataa.
A xa mangɛya ɲɛ saxan nde, a naxa xulunyi ti a xa mangɛdie nun a xa walikɛe bɛ. Perise nun Mediya sɔɔri mangɛe, kuntigie, nun bɔxi gominae naxa fa. Mangɛ Asuyerusu naxa a xa naafuli, nun a xa dariyɛ masen e bɛ xi kɛmɛ tongo solomasaxan bun ma.
Na to dangi, mangɛ naxa xulunyi ti Suseka birin bɛ a xa tɛtɛ kui. Xi solofere bun ma, banna nun setare birin naxa fa na xulunyi. Mangɛ banxi naxa rafe ki fanyi ra. Dugi fiixɛe nun dugi fɔɔrɛe nu gbakuxi luuti fiixɛe nun luuti gbeelie ra. Dugie gbakuxi luutie ma gbeti xurundɛe ra. Na birin nu xirixi gɛmɛ dɔxɔxi tofanyie ra. Xɛɛma kibanyi nun gbeti kibanyi tofanyie nu na. Bɔxi gbaata nu yailanxi gɛmɛ tofanyi mɔɔli mɔɔlie ra. Mangɛ naxa wɛni gbegbe itaxun mixie ma, e xa na min xɛɛma pɔɔti mɔɔli wuyaxie kui. Wɛni xasabi naxan e kɛnɛn, e naxa na min, barima mangɛ nu bara a xa walikɛe yamari, e xa mixie waxɔnfe raba.
Mangɛ ginɛ Fasati fan naxa xulunyi ti ginɛe bɛ mangɛ Asuyerusu xa banxi kui.
10 Xulunyi xi solofere nde, mangɛ Asuyerusu to siisi wɛni ra, a naxa a xa batula solofere xili. Yi xɛmɛ solofere nu xili Mehuman, Bisita, Xarabona, Bigita, Abagita, Sɛtari, nun Karakasi. 11 Mangɛ naxa a fala e bɛ, e xa fa mangɛ ginɛ Fasati ra a xɔn ma. A xa a maxiri a fanyi ra, mangɛ ginɛ tɔnxuma xa dɔxɔ a xun ma, alako ɲama nun mangɛdi birin xa a xa tofanyi to. Ginɛ tofanyi nan nu na Fasati ra. 12 Kɔnɔ mangɛ ginɛ Fasati naxa tondi mangɛ xa yaamari ra, xɛɛrae naxan masen a bɛ. Na naxa mangɛ xɔnɔ ki fanyi.
13 Awa, mangɛ naxa a xa lɔnnila solofere xili naxee nu sɛriyɛ nun naamunyi kolon a fanyi ra. 14 Yi mangɛdi solofere nan ya: Kasɛna, Sɛtara, Adamata, Tarasisi, Mɛrɛsi, Marasena, nun Memukan. Yi Mediyakae nun Perisekae tide nu gbo birin bɛ, barima e tan nan nu na mangɛ sɛɛti ma. 15 Mangɛ naxa e maxɔrin, «N tan mangɛ Asuyerusu bara xɛɛrae rasiga mangɛ ginɛ Fasati ma a xa fa, kɔnɔ a bara tondi n ma yaamari suxude. Sɛriyɛ ki ma, a lanma n xa munse raba a ra?»
16 Memukan naxa a masen mangɛ nun mangɛdie bɛ, «Mangɛ ginɛ Fasati mu fe ɲaaxi rabaxi i tan mangɛ gbansan xa ra, a man bara fe ɲaaxi raba mangɛdie nun ɲamae ra naxee na i xa mangɛya bun ma. 17 Ginɛe na a mɛ tɛmui naxɛ, mangɛ ginɛ bara a xa mɔri matandi, bɔxi ginɛe birin fan luma nɛ e xa mɔrie matandi ra. Ginɛe a falama nɛ, ‹Mangɛ Asuyerusu xɛɛra rasiga nɛ mangɛ ginɛ Fasati ma a xa fa, kɔnɔ a mu tin.› 18 Perise nun Mediya mangɛdie xa ginɛe na yi fe mɛ tɛmui naxɛ, e fan tondima nɛ e xa mɔrie binyade. Na na raba maraɲaaxui nun binyatareɲa mu ɲɔnma. 19 Mangɛ, xa i bara tin, a lanma i xa mangɛ ginɛ Fasati yamari a naxa fa i yire sɔnɔn. Ginɛ gbɛtɛ tongo naxan fisa a bɛ, na xa findi mangɛ ginɛ ra. Na yaamari xa sɛbɛ Perisekae nun Mediyakae xa sɛriyɛ kui, naxan mu nɔma masarade. 20 Ginɛ birin na yi yaamari xungbe mɛ i xa mangɛya bun ma, e fama nɛ e xa mɔrie binyade ki fanyi ra, kelife ginɛ xuri ma, han ginɛ xungbe.»
21 Na marasi naxa rafan mangɛ nun mangɛdie ma. Asuyerusu naxa a raba alɔ Memukan a fala ki naxɛ. 22 A naxa bataaxɛe rasanba a xa bɔxi birin ma e gbe sɛbɛli ra nun e yɛtɛ bari xui ra. Na kɛɛdi naxɛ a xɛmɛ birin xa findi denbaya xunyi ra, a nun a xa denbaya mixi birin xa a bari xui fala.