13
Nehemi xa wali dɔnxɔɛ
E nu na Tawureta Munsa xaranfe ɲama bɛ tɛmui naxɛ, e naxa yi sɛbɛli to, «Amonika nun Mowabaka mu daxa e xa so Ala xa mixie ya ma, barima e mu fa taami nun ye ra Isirayilakae ralande e xa biyaasi kui, e kɔbiri fi Balami nan ma, a xa fa Isirayilakae danka. Kɔnɔ muxu Marigi Ala naxa na dankɛ mafindi barakɛ ra.» E to na mɛ, e naxa si gbɛtɛ mixi birin keri Isirayilakae ya ma.
Beenu na xa raba, sɛrɛxɛdubɛ Eliyasibu nan nu na bilie xunyi ra muxu Marigi Ala xa banxi kui. A bariboore nde nan nu lanxi Tobiya ma. A nu bara bili belebele so a yi ra yi se birin nagatama dɛnnaxɛ: mɛngi, surayi, hɔrɔmɔbanxi isee, mɛngi farilɛ, wɛni nɛɛnɛ, nun ture, naxee fima Lewikae, bɛɛtibae, nun naadɛ makantɛe ma. Na birin naba tɛmui naxɛ, n mu nu na Darisalamu, barima n nu bara gbilen Babilɔn mangɛ Atasakasi yire, a xa mangɛya ɲɛ tongo saxan nun firin nde ra. Na ɲɛ to ɲɔn, mangɛ naxa tin n bɛɲinde, n xa gbilen Darisalamu. N to naa li, n naxa Eliyasibu xa wali kobi to bili sofe ra Tobiya yi ra, Ala xa banxi kui. Na fe naxa n bɔɲɛ raɲaaxu n ma. N naxa Tobiya xa se birin woli tande. N naxa e yaamari e xa na bilie rasɛniyɛn, n fa Ala xa banxi see raso naa, alɔ sɛrɛxɛe nun surayi.
10 N naxa a mɛ fan, se naxee lan e xa fi Lewikae ma, e mu nu na fixi e ma. Lewikae nun bɛɛtibae, naxee nu lanxi e xa Ala xa wali raba, nee nu bara siga e xa xɛe rawalide. 11 N naxa sɔnxɔɛ rate kiitisae ma, n fa e maxɔrin, «Wo Ala xa banxi rabɛɲinxi munfe ra?» N naxa Lewikae nun bɛɛtibae malan, n fa e ragbilen e xa wali ra. 12 Na tɛmui kɔrɛ Yudayaka birin naxa fa mɛngi farilɛ, wɛni nɛɛnɛ, nun ture ra, a xa malan bilie kui. 13 N naxa Selemiya sɛrɛxɛdubɛ ti, a xa na bilie makanta, a nun sɛriyɛ karamɔxɔ Sadɔki, Lewika Pɛdaya, Sabudu xa di Hanan, Mataniya xa mamadi. N na mixie sugandixi nɛ barima tinxin mixie nan nu na e ra. A nu lan nɛ e xa na see itaxun e ngaxakerenyie ma.
14 N Marigi Ala, i naxa nɛɛmu n ma na xa fe ra. I xa ratu n ma, n wali tinxinxi naxan naba i xa hɔrɔmɔbanxi nun sali xa fe ra.
15 Na tɛmui n naxa Yudayaka ndee to wali kui malabui lɔxɔɛ. E sansi bogi bunduma, e mɛngi xabama, e a bakima sofale fari, e man wɛni bogi, wɛni, xɔrɛ, nun kote gbɛtɛ bakima, e a xanin Darisalamu malabui lɔxɔɛ, e xa a mati. N naxa na tɔnyi dɔxɔ e ma sɛnbɛ ra. 16 Tireka naxee sabatixi Darisalamu, e fan nu fama nɛ yɛxɛe nun kote mɔɔli birin na Darisalamu, e xa a mati malabui lɔxɔɛ Yudayakae ma. 17 N naxa sɔnxɔɛ rate Yudaya kuntigie ma yi ki, «Wo na munse rabafe? Wo na binyɛ nan bafe malabui lɔxɔɛ ma? 18 Wo babae fan nu na nan nabama. Na nan a niyaxi won Marigi Ala naxa won ɲaxankata, a yi taa kana. Wo na a xa xɔnɛ xun masafe, barima wo mu malabui lɔxɔɛ binyaxi.»
19 Na tɛmui n naxa yaamari fi, kɔɛ so tɛmui, beenu malabui lɔxɔɛ xa a li, Darisalamu naadɛe xa balan han malabui lɔxɔɛ xa ba a ra. N man naxa n ma walikɛ sɛgɛtala ndee dɔxɔ naadɛe ra, e naxa tin kote yo xa so malabui lɔxɔɛ. 20 A bara sanya keren, xa na mu a ra firin li, yulɛe makiti sama Darisalamu fari ma, tɛtɛ sɛɛti ma. 21 N naxa na tɔnyi fan dɔxɔ e ma yi wɔyɛnyi ra, «Wo kɔɛ radangima tɛtɛ sɛɛti ma munfe ra? Xa wo na raba kɔrɛ, n bɛlɛxɛ wo lima nɛ.» Kafi na dangi, e mu fa malabui lɔxɔɛ sɔnɔn.
22 N naxa a fala Lewikae bɛ, e xa e yɛtɛ rasɛniyɛn, e xa fa naadɛe makantade, alako mixie xa malabui lɔxɔɛ binya.
N Marigi Ala, i xa ratu n ma wali ma, i man xa n kanta i xa fonisireya kui.
23 Na waxati, n naxa Yuwifi ndee to naxee bara ginɛe dɔxɔ naxee keli Asidodi, Amoni, nun Mowaba bɔxi ma. 24 E xa di ndee nu Asidodi xui falama, xa na mu a ra si gbɛtɛ xui, e mu Yudaya xui falama. 25 N naxa na fan tɔnyi dɔxɔ e ma, n fa e danka. N naxa mixi ndee bɔnbɔ, n e xunsɛxɛ matala. N naxa fa e rakali Ala xili ra, «Wo naxa wo xa di ginɛe fi e xa di xɛmɛe ma, wo fan naxa e xa di ginɛe dɔxɔ wo yɛtɛ bɛ, xa na mu a ra wo xa die bɛ. 26 Na fe xa mu a niyaxi Isirayila mangɛ Sulemani findixi yunubitɔɛ ra? A maniyɛ yo mu nu na duniɲa sie ya ma. Ala naxa a xanu, a man a findi Isirayila mangɛ ra. Kɔnɔ si gbɛtɛ ginɛe naxa a raso yunubi fe kui. 27 Wo fan wama na yunubi mɔɔli nan nabafe? Wo wama findife tinxintaree nan na won Marigi Ala bɛ, ginɛe futife ra si gbɛtɛe ya ma?»
28 Eliyasibu sɛrɛxɛdubɛ kuntigi xa di Yoyada nan nu na Sanbalati Xoronka bitanyi ra. N naxa a rabolo.
29 N Marigi Ala, i xa ratu n ma fe ma, barima e bara sɛrɛxɛdubɛ wali manɔxɔ, e man bara sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae xa saatɛ kana.
30 N naxa si gbɛtɛ mixi birin keri sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae ya ma, n naxa e ti e xa wali ra. 31 N man naxa yege fi sɛrɛxɛdubɛe ma sali tɛmui nun bɔxi daxamui singe sɛrɛxɛ ba tɛmui.
N Marigi Ala, i xa ratu n ma fe ma i xa fonisireya kui.