12
Sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae
Sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae nan yi ki, naxee gbilen Darisalamu e nun Salatiyeli xa di Sorobabeli nun Yesuwa ra:
Seraya, Yeremi, Esidirasi,
Amaraya, Maluku, Xatusi,
Sɛkanaya, Rexumi, Meremoti,
Ido, Ginɛtɔn, Abiya,
Miyamin, Mowadiya, Biliga,
Semaya, Yoyaribu, Yɛdaya,
Salu, Emɔki, Xilikiya, nun Yɛdaya.
Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nan na ki, nun e ngaxakerenyi naxee nu na Yesuwa xa waxati.
Lewikae nan yi ki:
Yesuwa, Binuwi, Kadamiyɛli,
Serebiya, Yudaya, nun Mataniya.
E nu findixi bɛɛtiba mangɛe nan na. E ngaxakerenyie Bakibukiya nun Unni nu tima e ya ra na wali kui.
10 Yesuwa findi nɛ Yoyakima baba ra. Yoyakima findi nɛ Eliyasibu baba ra. Eliyasibu findi nɛ Yoyada baba ra. 11 Yoyada findi nɛ Yonatan baba ra. Yonatan findi nɛ Yaduwa baba ra.
12 Yoyakima xa waxati, sɛrɛxɛdubɛ xabilɛe nun e xunyie nan ya:
Meraya nan findi Seraya xabilɛ xunyi ra.
Xananiya nan findi Yeremi xabilɛ xunyi ra.
13 Mesulama nan findi Esidirasi xabilɛ xunyi ra.
Yehoxanan nan findi Amaraya xabilɛ xunyi ra.
14 Yonatan nan findi Maluku xabilɛ xunyi ra.
Yusufu nan findi Sɛbanaya xabilɛ xunyi ra.
15 Adina nan findi Xarima xabilɛ xunyi ra.
Xɛlɛkayi nan findi Merayoti xabilɛ xunyi ra.
16 Sakari nan findi Ido xabilɛ xunyi ra.
Mesulama nan findi Ginɛtɔn xabilɛ xunyi ra.
17 Sikiri nan findi Abiya xabilɛ xunyi ra.
Pilitayi nan findi Minyamin nun Mowadiya xabilɛ xunyi ra.
18 Samuwa nan findi Biliga xabilɛ xunyi ra.
Yehonatan nan findi Semaya xabilɛ xunyi ra.
19 Matenayi nan findi Yoyaribu xabilɛ xunyi ra.
Yusayi nan findi Yɛdaya xabilɛ xunyi ra.
20 Kalayi nan findi Salayi xabilɛ xunyi ra.
Eberi nan findi Emeki xabilɛ xunyi ra.
21 Xasabiya nan findi Xilikiya xabilɛ xunyi ra.
Netaneeli nan findi Yɛdaya xabilɛ xunyi ra.
22 Sɛrɛxɛdubɛ xilie nun Lewika denbaya kanyie xilie nu sɛbɛxi Eliyasibu, Yoyada, Yonatan, nun Yaduwa xa waxati, Perise mangɛ Dariyusi xa mangɛya bun ma. 23 Lewika denbaya kanyie xilie nu sɛbɛxi taruxui buki kui han Eliyasibu xa mamadi Yonatan xa waxati. 24 Lewikae xa mangɛe Xasabiya, Serebiya, Kadamiyɛli xa di Yosuwe, nu Alatala matɔxɔma tɛmui naxɛ, e ngaxakerenyie nu tixi e ya i, alɔ Ala xa mixi Dawuda a yamari ki naxɛ.
25 Mataniya, Bakibukiya, Abadiyasi, Mesulama, Talamɔn, nun Akubu nu hɔrɔmɔbanxi naadɛe kantama, 26 Yosuwe xa di Yoyakima xa waxati kui, Yosadaki xa mamadi. Na waxati Nehemi nan nu na gomina ra, Esidirasi nan nu na sɛrɛxɛdubɛ nun sɛriyɛ karamɔxɔ ra.
Darisalamu tɛtɛ rabi
27 Darisalamu tɛtɛ rabi, e xɛɛrae xɛɛ nɛ Lewikae birin ma Yudaya bɔxi ma, alako e xa fa Darisalamu ɲɛlɛxin xulunyi tide bɛɛtie ra, naxee bama maxa see nun kɔra mɔɔli ndee xui ra. 28 Bɛɛtibae naxa fa kelife Darisalamu fari ma, a nun Netofa fɔxɔɛe ra, 29 Beti Giligali, Geba, nun Asamafeti. 30 Sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae naxa e yɛtɛ rasɛniyɛn, e man naxa ɲama, nun taa naadɛe nun taa tɛtɛ fan nasɛniyɛn.
31 N naxa Yudaya mangɛe rate tɛtɛ kɔn na. N man naxa bɛɛtiba ɲama firin sugandi. Ɲama singe xa ɲɛrɛ tɛtɛ kɔn na yirefanyi ma, Xuruse naadɛ mabiri. 32 Hosaya nun Yudaya mangɛe sɛɛti naxa bira yi ɲama fɔxɔ ra, 33 e nun Asaraya, Esidirasi, Mesulama, 34 Yuda, Bunyamin, Seraya, Yeremi, 35 sɛrɛxɛdubɛ naxee feri fema, Yonatan xa di Sakari, naxan benbae findixi Semaya, Mataniya, Mike, Sabudu, nun Asafi ra. 36 Sakari ngaxakerenyie Semaya, Asarɛli, Milalayi, Gilalayi, Maayi, Netaneeli, Yuda, nun Xanani naxa bira e fɔxɔ ra. Dawuda xa bɛɛtibasee nu na e yi ra. Sɛriyɛ karamɔxɔ Esidirasi nan nu na e xa yarerati ra. 37 E to Dulonyi naadɛ li, e naxa te Dawuda xa taa kui tɛtɛ kɔn na. E naxa dangi Dawuda xa banxi ra han e sa Ye naadɛ li sogetede biri.
38 Na ɲama firin nde naxa siga kɔɔla ma. N naxa bira e fɔxɔ ra tɛtɛ kɔn na, muxu nun ɲama dɔnxɔɛ. Muxu naxa mini yire makantaxi ra naxan xili Taami Gande, muxu naxa siga han tɛtɛ igbode. 39 Muxu naxa mini Efirami naadɛ ra, Naadɛ Fori, Yɛxɛ naadɛ, Xananɛli yire makantaxi, Meya yire makantaxi, han muxu Yɛxɛɛyɔrɛ naadɛ li. Muxu naxa ti Geeli naadɛ ya ra.
40 Na ɲama firinyi naxa ti Ala xa banxi kui. N tan nun kiitisae nu na, nun 41 sɛrɛxɛdubɛe Eliyakin, Maaseya, Minyamin, Mike, Eliyowenayi, Sakari, nun Xananiya. Ferie fan nu na e yi ra. 42 Sɛrɛxɛdubɛe Maaseya, Semaya, Eleyasari, Usi, Yehoxanan, Malakiya, Elama, nun Eseri fan nu na. Yisiraxaya nan nu na bɛɛtibae xa mangɛ ra.
43 Ɲama naxa sɛrɛxɛ gbegbe ba sɛɛwɛ kui barima e Marigi Ala nu bara e rasɛɛwa. Ginɛe nun dimɛe fan nu sɛɛwaxi. Na ɲɛlɛxinyi xui naxa siga yire makuye.
44 Na lɔxɔɛ muxu naxa xɛmɛe sugandi naxee bilie kantama, sɛrɛxɛ bogise singee nun farilɛ ragatama dɛnnaxɛ. Yi xɛmɛe lan nɛ e xa sansi bogi singee xun lan, naxee fixi sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae ma, kelife xɛe ma alɔ a sɛbɛxi kitaabui kui ki naxɛ. Yudayakae nu bara ɲɛlɛxin sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae xa wali ra. 45 E naxa e Marigi Ala xa wali raba a fan yi ra. E tan, bɛɛtibae, nun naadɛ makantɛe nu e rasɛniyɛnma alɔ Dawuda nun a xa di Sulemani a masenxi ki naxɛ. 46 Dawuda nun Asafi xa waxati, bɛɛtiba mangɛe nu na naxee nu Ala matɔxɔma suukie nun tantuie ra. 47 Sorobabeli nun Nehemi xa waxati, Isirayila birin nu baloe soma bɛɛtibae, naadɛ makantɛe, Lewikae, sɛrɛxɛdubɛe, nun Haruna xa die yi ra lɔxɔɛ birin.