10
Mɛɛfe si gbɛtɛ ginɛe ra
Annabi Esidirasi to nu wafe Ala xa banxi dɛ ra yunubi xafari maxandife ra, Isirayilaka gbegbe naxa fa a sɛɛti ma, xɛmɛe, ginɛe, a nun dimɛe. E fan naxa wa fɔlɔ ki fanyi ra. Awa, Yɛxiyɛli xa di Sɛkanaya, naxan kelixi Elama bɔnsɔɛ, a naxa a fala Annabi Esidirasi bɛ, «Muxu bara wali kobi raba naxan mu rafan muxu Marigi Ala ma si gbɛtɛ di ginɛe dɔxɔfe ra. Kɔnɔ hali won to bara na raba, Ala tan nɔma won nakiside. Won xa saatɛ tongo won Marigi Ala bɛ mɛɛfe si gbɛtɛ ginɛe ra, alɔ i tan nun Ala yaragaaxuie wama a xɔn ma ki naxɛ. Won xa Ala xa sɛriyɛ rabatu. Yandi, i xa muxu mali, muxu xaxili tixi i tan nan na. Muxu na i xanbi ra. I i sɛnbɛ so, i fe raba naxan lanma a xa raba.»
Na tɛmui Annabi Esidirasi naxa sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, Lewi bɔnsɔɛ mixie, nun Isirayilaka birin nakali na masenyi ra. E to gɛ e rakalide, Annabi Esidirasi naxa keli Ala xa banxi naadɛ ra, a siga Eliyasibu xa di Yehoxanan xɔnyi. A nu na naa tɛmui naxɛ, a mu sese don, a man mu ye min ɲama xa wali kobi xa fe ra. Masenyi naxa rayensen Yudaya nun Darisalamu kui, a mixi naxan birin keli konyiya kui, e xa e malan Darisalamu. Kuntigie nun forie man naxa a fala a mixi yo naxan tondima na ra beenun xi saxan bun, na kanyi harige birin bama nɛ a yi ra, a man fa keri Isirayilakae ya ma naxee kelixi konyiya kui.
Xi saxan kamalixi lɔxɔɛ naxɛ, Yudayakae nun Bunyaminkae naxa e malan Darisalamu. Na naxa sa lan kike solomanaani xi mɔxɔɲɛn nde ma. Ɲama nu tixi Ala xa banxi dɛ ra. E birin nu sɛrɛnma na lɔxɔɛ natɛ tongoxi xa fe ra, nun tunɛ belebele fan nu na fafe. 10 Sɛrɛxɛdubɛ Esidirasi naxa keli, a a masen e bɛ, «Wo bara wali ɲaaxi raba si gbɛtɛ ginɛe dɔxɔfe ra. Na bara findi yunubi xungbe ra Isirayila bɛ. 11 Wo xa wo xa yunubi masen wo babae Marigi Alatala bɛ. Wo man xa a sago raba. Wo xa gbilen yi si gbɛtɛ mixie nun e xa ginɛe fɔxɔ ra.»
12 Ɲama birin naxa a yaabi e xui itexi ra, «Awa, muxu bara tin na ra, alɔ i a falaxi ki naxɛ. 13 Kɔnɔ ɲama gbo, tunɛ fan na fafe yi tɛmui. Won mu nɔma yi fe ya ibade tande ma. Xi keren xa na mu a ra xi firin fe mu yi ki, barima mixi gbegbe bara yunubi fe raba won ya ma. 14 Kuntigie xa lu be ɲama xili ra. Naxee birin si gbɛtɛ di ginɛe dɔxɔxi won ma taae kui, e xa fa keren keren yi ra waxati ma naxan tongoxi e bɛ. Taa yo taa xa forie nun kiitisae xa nee xa fe mato han Ala diɲɛma won ma tɛmui naxɛ.»
15 Asahɛli xa di Yonatan nun Tikifa xa di Yaxaseya naxa kafu Mesulama nun Sabɛtayi Lewi bɔnsɔɛ mixi ma, e gbansan mu tin na xaxili ra. 16 Kɔnɔ e boore naxee kelixi konyiya kui, nee naxa tin na natɛ tongoxi ra. Annabi Esidirasi sɛrɛxɛdubɛ naxa kuntigi keren sugandi xabilɛ keren keren birin ya ma. E naxa na fe mato fɔlɔ kike fu nde, xi singe ra. 17 Kike singe xi singe nde ra, e naxa gɛ na xɛmɛe xa fe ya ibade naxee ginɛ gbɛtɛe dɔxɔ.
18 A naxa a li, sɛrɛxɛdubɛe fan xa di ndee nu bara si gbɛtɛ ginɛe dɔxɔ, alɔ Yesuwa xa di ndee, Yosadaki xa di, nun a xunyae, Maaseya, Eliyeseri, Yaribu, nun Gɛdalaya. 19 E naxa laayidi tongo e xa e xa ginɛe bɛɲin, e man xa yɛxɛɛ kontonyi ba sɛrɛxɛ ra e xa yunubi xa fe ra.
20 Nee xilie nan ya:
Fatanfe Imeri xabilɛ ra: Xanani nun Sebadaya.
21 Fatanfe Xarima xabilɛ ra: Maaseya, Eliya, Semaya, Yɛxiyɛli, nun Yusiya.
22 Fatanfe Pasura xabilɛ ra: Eliyowenayi, Maaseya, Sumayila, Netaneeli, Yosabadi, e nun Elaasa.
23 Fatanfe Lewi bɔnsɔɛ ra: Yosabadi, Simeyi, Kɛlaya, naxan man xili Kelita, Petaxiya, Yudaya, nun Eliyeseri.
24 Kelife bɛɛtibae ya ma: Eliyasibu.
Kelife Ala xa hɔrɔmɔbanxi naadɛ makantamae ya ma: Salumu, Telemi, nun Uri.
 
25 Boore Isirayilakae xilie nan ya naxee na mɔɔli rabaxi:
Fatanfe Paroso xabilɛ ra: Ramiya, Yɛsaya, Malakiya, Miyamin, Eliyeseri, Malakiya, nun Bɛnaya.
26 Fatanfe Elama xabilɛ ra: Mataniya, Sakari, Yɛxiyɛli, Abidi, Yeremoti, nun Eliya.
27 Fatanfe Satu xabilɛ ra: Eliyowenayi, Eliyasibu, Mataniya, Yeremoti, Sabadi, nun Asisa.
28 Fatanfe Bibayi xabilɛ ra Yehoxanan, Xananiya, Sabayi, nun Atɛlayi.
29 Fatanfe Bani xabilɛ ra: Mesulama, Maluku, Adaya, Yasubu, Seyala, nun Yeremoti.
30 Fatanfe Mowaba Paxati xabilɛ ra: Adina, Kelali, Bɛnaya, Maaseya, Mataniya, Bɛsalɛli, Binuwi, nun Manasi.
31 Fatanfe Xarima xabilɛ ra: Eliyeseri, Yisiya, Malakiya, Semaya, Simɛyɔn, 32 Bunyamin, Maluku, nun Sɛmaraya.
33 Fatanfe Xasuma xabilɛ ra: Matenayi, Matata, Sabadi, Elifeleti, Yeremayi, Manasi, nun Simeyi.
34 Fatanfe Bani xabilɛ ra: Maadayi, Amarama, Yuwɛli, 35 Bɛnaya, Bɛdeya, Keluhayi, 36 Faniya, Meremoti, Eliyasibu, 37 Mataniya, Matenayi, nun Yaasu.
38 Fatanfe Binuwi xabilɛ ra: Simeyi, 39 Selemiya, Natan, Adaya, 40 Makinadebayi, Sasayi, Sarayi, 41 Asarɛli, Selemiya, Sɛmaraya, 42 Salumu, Amaraya, nun Yusufu.
43 Fatanfe Nebo xabilɛ ra: Yeyiyeli, Matitiya, Sabadi, Sebina, Yido, Yoweli, nun Bɛnaya.
44 Yi mixi birin nu bara si gbɛtɛ ginɛe dɔxɔ, nde nu bara die bari.