Ala xa Masenyi Annabi Nehemi bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isirayila bɔnsɔɛ fu nun firin to e Marigi xa kira bɛɲin, Ala naxa a niya si gbɛtɛ xa nɔ Isirayila ra, e e keri e xa bɔxi ma, e e findi konyie ra. Namiɲɔnmɛ nu na birin kolonma, e fa a fala kɛnɛ ma, beenun a xa raba. E xa masenyi kui, e nu a falama a Alatala a niyama e xa xanin konyiya kui e xa yunubie xa fe ra, e man nu a falama a Alatala e ragbilenma nɛ e xa bɔxi ma ɲɛ tongo solofere dangi xanbi.
Annabi Nehemi xa waxati, na ɲɛ tongo solofere nu bara kamali. Annabi Esidirasi nu bara wali fɔlɔ Darisalamu tife ra, kɔnɔ wali nu bara rati. Nehemi to na fe kolon, a naxa lu sunnunyi kui. Mangɛ xungbe naxa na sunnunyi rakɔrɔsi, a fa a maxɔrin a sunnunxi fe naxan ma. Nehemi to gɛ na tagi rabade, a naxa mangɛ mayandi a xa tin a xa siga walide Darisalamu. Mangɛ naxa tin, a fa a mali na biyaasi kui.
Annabi Nehemi to Darisalamu li, a naxa tɛtɛ tife wali mato a fanyi ra. A naxa a fala ɲama bɛ, e birin xa kafu e boore ma na wali rabafe ra. Na wali to sɔɔnɛya fɔlɔ, Isirayila yaxuie naxa fe birin naba alako wali xa kana. Kɔnɔ e mu nɔ Nehemi nun Isirayila ɲama ra. Wali naxa kamali, ɲama fa sali xungbe raba Alatala tantufe ra.
Isirayila xa taruxui findixi masenyi belebele nan na Ala xa mixie bɛ tɛmui birin. Alatala to Isirayila sugandi a xa ɲama ra, a naxa e yamari e xa lu a xa kira xɔn ma, xa na mu a ra, a naxɛ e fama ɲaxankatɛ ɲaaxi sɔtɔde. Na to gɛ kamalide yati yati, Ala naxa hinnɛ e ra, a fa e ragbilen a xa kira ma alako e xa lu hɛɛri kui. Alatala na nan nabama a xa mixie birin bɛ han won ma waxati. Ala xa won ya rabi na nɔndi ma. Amina.
Ala xa Masenyi Annabi Nehemi bɛ
1
Nehemi xa Ala maxandi
Annabi Nehemi, Xakalaya xa di, xa masenyi nan ya. Atasakasi xa mangɛya ɲɛ mɔxɔɲɛn nde, Kisilewi kike ra, n tan Nehemi nu sabatixi Suse taa sɛnbɛma nan kui. Ngaxakerenyi Xanani nun xɛmɛ ndee naxa fa, keli Yudaya bɔxi ma. N naxa e maxɔrin Yuwifie xa fe ma, naxee keli konyiya kui, e fa sabati Yudaya. N man naxa e maxɔrin Darisalamu taa xa fe ma. E naxa n yaabi, «Naxee kelixi konyiya kui, e siga Yudaya, e na tɔɔrɛ nun yaagi nan kui. Darisalamu tɛtɛ yire nde kanaxi, a naadɛe ganxi.»
N to na masenyi mɛ, n naxa wa, n naxa sun, n naxa Koore Mangɛ maxandi. N naxɛ, «Alatala, Ala naxan na koore ma, Ala xungbe naxan magaaxu, naxan saatɛ mabanbanxi mixie bɛ naxee a xanuxi, e fa bira a xa yaamarie fɔxɔ ra, i xa i tuli mati i xa konyi xa maxandi ra. I xa n to. Kɔɛ nun yanyi ra n i maxandima i xa konyi Isirayilakae bɛ. Muxu bara yunubi raba i ra, n tan, n ma denbaya, nun Isirayilakae birin. Muxu bara fe ɲaaxi raba i ra. Muxu bara i xa masenyi, i xa sɛriyɛ, nun i xa yaamarie matandi, i naxee fi i xa konyi Annabi Munsa ma. I a fala nɛ i xa konyi Annabi Munsa bɛ, ‹Xa wo mu luma tinxinyi kui, n fama nɛ wo rayensende ɲamanɛe kui. Kɔnɔ xa wo sa wo yɛtɛ ragbilen n ma, wo man bira n ma sɛriyɛ fɔxɔ ra, n sa wo tongoma nɛ yire makuye, n fa wo ra yire n dɛnnaxɛ sugandixi n xili matɔxɔfe ra.› 10 Muxu tan nan na i xa konyie ra, i xa ɲama, i naxee raminixi konyiya kui i sɛnbɛ ra. 11 Marigi, n bara i maxandi, i xa tin i tuli matide i xa konyie xa maxandi ra, naxee gaaxuma i xili ra. I xa sɔɔnɛya raba n bɛ to. N sigama mangɛ naxan xɔn, i xa a niya a xa hinnɛ n na.»
Na tɛmui n tan nan nu na mangɛ xa minse radangima ra.