2
Koore, bɔxi, nun se birin daa ki nan nu na ki. Lɔxɔɛ solofere nde Ala xa wali naxa kamali. A naxa a malabu. Ala naxa tide sa na lɔxɔɛ solofere nde ma, a xa findi lɔxɔɛ sɛniyɛnxi ra barima a a malabu na lɔxɔɛ nɛ a xa wali kamalixi xa fe ra.
Baba Adama nun Nɛnɛ Mahawa
Taruxui nan ya, duniɲa daaxi ki naxɛ. Marigi Alatala bɔxi nun koore daa tɛmui naxɛ, fɔtɔnyi yo mu nu na. Sansi yo mu nu na naxan bulaxi bɔxi ma barima Marigi Alatala mu nu tunɛ ye ragoroxi sinden. Adama fan mu nu na naxan bɔxi rawalima, kɔnɔ ye nu luma mini ra bɔxi bun, a fa yensen yɛ yire birin ma.
Marigi Alatala naxa adama yailan bɛndɛ ra. Na dangi xanbi a naxa nii raso a fate a ɲɔɛ kui. A findi adama ra na ki nɛ.
Na xanbi Marigi Alatala naxa yire fanyi yailan sogetede mabiri. Na yire xili «Eden.» A naxa adama lu mɛnni. Marigi Alatala naxa wuri mɔɔli birin nabula mɛnni, wuri tofanyie, wuri naxee bogi fan a don daaxi ra. Na yire tagi wuri firin nu na. Keren xili «Simaya wuri.» Boore xili «Fe fanyi nun fe ɲaaxi kolon wuri.»
10 Xure naxan ye rasoxi Eden kui sansie bɛ, a to dangixi, a itaxunxi dɔxɔ naani ra. 11 Na singe xili Pison. Na nan dangima Hawila bɔxi birin ma, xɛɛma na dɛnnaxɛ. 12 Na xɛɛma fan. Wuri ye xiri ɲɔxunmɛ fan na na, a nun gɛmɛ tofanyi naxan xili onixi. 13 Na xure firin nde xili Gixon. Na nan dangima Kusi bɔxi birin ma. 14 Na xure saxan nde xili Tigiri. Na nan dangima Asuri bɔxi ma a sogetede biri ra. Na xure naani nde xili Efirati.
15 Marigi Alatala naxa adama rasabati Eden, alako a xa nɔ na yire rawalide, a man xa mɛɛni na ma. 16 Marigi Alatala naxa yaamari so adama yi ra, a naxɛ, «I nɔma yi wuri bogi birin donde naxan na Eden kui, 17 kɔnɔ i naxa ‹Fe fanyi nun fe ɲaaxi kolon wuri› bogi don de, barima i nu na don, i faxama nɛ.» 18 Marigi Alatala naxa a fala, «A mu fan xɛmɛ xa lu be a keren. N fama malima fanyi daalide a bɛ.»
19 Buurunyi sube birin nun xɔni birin Marigi Alatala naxan daalixi bɛndɛ ra, a naxa e xanin adama xɔn ma a xa e xili sa. Adama xili naxee sa e xun ma, nee naxa findi e xilie ra. 20 A naxa xuruse birin, xɔni birin, a nun buurunyi sube birin xili sa.
Kɔnɔ na waxati Adama mu a malima fanyi sɔtɔxi sinden. 21 Marigi Alatala naxa xi xɔli radangi a ma. A naxa a raxi a fanyi ra. A to xi, Marigi Alatala naxa a ganyanyi xɔri keren ba, a fa mɛnni ragali. 22 Na xanbi, Marigi Alatala naxa Adama ganyanyi xɔri findi ginɛ ra, a fa na ginɛ fi Adama ma.
23 Adama naxa a fala, «Yi ginɛ fatanxi n xɔri nun n sube nan na. A xili nɛ ‹ginɛ›, barima a minixi xɛmɛ nɛ i.» 24 Na fe na a toxi, xɛmɛ fama nɛ kelide a baba nun a nga xun ma, a maso a xa ginɛ ra, e findi keren na. 25 Xɛmɛ nun a xa ginɛ mageli nan nu a ra, kɔnɔ na fe yaagi mu nu e ma.