3
Yunubi singe
Bɔximase nan nu kɔɔta Marigi Alatala xa daalise birin bɛ. A naxa ginɛ maxɔrin, «Ala a fala nɛ wo bɛ a wuri bogi naxan birin na Eden kui, a wo naxa a sese don? Nɔndi na a ra?» Ginɛ naxa a yaabi, «Wuri naxee na Eden kui, muxu nɔma e birin bogi donde, kɔnɔ wuri naxan na Eden tagi, muxu mu nɔma na tan bogi donde, muxu mu nɔma makɔrɛde a ra yɛtɛ yati, xa na mu a ra muxu faxama nɛ.» Bɔximase naxa a fala ginɛ bɛ, «Ade, wo mu faxama. Ala a kolon, wo na a don, wo ya rabima nɛ. Wo fama fe fanyi nun fe ɲaaxi kolonde alɔ Ala yɛtɛ.»
Ginɛ to wuri bogi to, a tofan, a fan donse ra, a fan xaxili sɔtɔse ra, a naxa keren ba, a don, a nde so a xa mɔri yi, e nun naxan nu a ra. Na fan naxa a don. Na waxati e yae naxa rabi. E naxa a kolon, e mageli nan nu a ra. E naxa xɔrɛ burɛxɛe dɛnbɛ e boore ra, e e yɛtɛ sutura a ra.
Na xanbi, xɛmɛ nun a xa ginɛ naxa Marigi Alatala ɲɛrɛ xui mɛ nunmare ra. E naxa e nɔxun wurie xanbi ra. Marigi Alatala naxa xili ti, «Adama, i na minden?» 10 Adama naxa a yaabi, «N bara i xui mɛ Eden kui, kɔnɔ n bara gaaxu, barima n mageli na a ra. Na nan a ra, n nan n nɔxunxi.» 11 Marigi Alatala naxa a maxɔrin, «Nde a masenxi i bɛ i mageli na a ra? Ka i bara na wuri bogi don ba, n naxan ma fe fala i bɛ i naxa a don?» 12 Adama naxɛ, «I ginɛ naxan fixi n ma, na nan yi wuri bogi so n yi ra, n naxa a don.»
13 Na xanbi, Marigi Alatala naxa ginɛ maxɔrin, «I yi rabaxi munfe ra?» Ginɛ naxa a yaabi, «Bɔximase bara n madaxu han n bara na wuri bogi don.»
14 Awa, Marigi Alatala naxa a fala bɔximase bɛ, «I to bara yi raba, awa, n fan n bara i danka xuruse nun buurunyi sube birin ya ma. I findima bubuse nan na i furi fari. I xube nan donma i xa duniɲɛigiri kui. 15 N bara dɛɲaaxui raso i tan nun ginɛ tagi. N bara a raso i xa die nun a xa die tagi. Ginɛ xa di i xunyi butuxunma nɛ. I fan a tingilinyi xinma nɛ.»
16 Marigi Alatala naxa a fala ginɛ bɛ, «I fan, n i tɔɔrɔma nɛ i xa di bari kui. Na tɔɔrɛ gboma nɛ. I birama nɛ i xa mɔri fɔxɔ ra, a i yamari.»
17 Marigi Alatala naxa a fala Adama bɛ, «I bara bira i xa ginɛ fɔxɔ ra. I bara na wuri bogi don, n naxan ma fe fala i bɛ, i naxa a don. Yakɔsi n bara bɔxi danka i xa fe ra. I tɔɔrɔma nɛ baloe sɔtɔde i xa duniɲɛigiri kui. 18 N tunbe nun baagi raminima nɛ bɔxi ma, i baloe sɔtɔma xɛ nan ma. 19 I baloe sɔtɔma i yilenfure nan na han i gbilenma bɛndɛ tɛmui naxɛ i rafalaxi naxan na. Bɛndɛ nan i ra, i man gbilenma na bɛndɛ nɛ.»
20 Adama naxa a xa ginɛ xili sa «Mahawa,» barima a findima nɛ mixi birin nga ra.
21 Marigi Alatala naxa dugi kiri daaxie dɛgɛ Adama nun a xa ginɛ bɛ, a naxa e ragoro e ma.
22 Marigi Alatala naxa a masen, «Adama bara fe fanyi nun fe ɲaaxi tagi raba kolon alɔ won tan. A mu daxa a xa simaya wuri bogi don, xa na mu a ra a mu faxama.» 23 Marigi Alatala naxa a ramini Eden, a xa bɔxi rawali Ala a daaxi naxan na. 24 A Adama keri xanbi, Marigi Alatala naxa malekɛe yaamari, e xa ti Eden sogetede biri ra. E xa nu santidɛgɛma tɛ daaxi malintan, na simaya wuri kantade.