Ala xa Masenyi Kiitisae bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Munsa to Isirayila ɲama ramini Misira bɔxi ra, Annabi Yosuwe naxa e xanin Kanaan. Alatala nu bara saatɛ tongo Annabi Iburahima bɛ, a Isirayila bɔnsɔɛe fama na bɔxi sɔtɔde, a findi e gbe ra. Na birin naxa raba alɔ Ala a masen ki naxɛ, Annabi Yosuwe fa laaxira. Na taruxui birin sɛbɛxi kitaabui kui naxan xili «Ala xa Masenyi Annabi Yosuwe bɛ.»
Na dangi xanbi, Isirayila die naxa sabati Kanaan bɔxi ma, Ala dɛnnaxɛ fi e ma. Kɔnɔ e nu bara mixi naxee keri naa, nee man naxa Isirayila gere fɔlɔ. Alatala yati naxa a lu e xa na raba, barima Isirayila nu na gbilenfe Ala xui fɔxɔ ra. Na tɔɔrɛ to Isirayila li, e naxa ratu Alatala xa sɛriyɛ ma, e fa bira a fɔxɔ ra alɔ a lan ki naxɛ. Na kui, Ala fan naxa e mali alako e xa nɔ e yaxuie ra. A nu na rabama mixi sɛniyɛnxie nan saabui ra naxee findi Isirayila «kiitisae» ra. Na birin sɛbɛxi kitaabui kui naxan xili «Ala xa Masenyi Kiitisae bɛ.»
Na taruxui lɔnni xungbe masenma won bɛ. Xa won gbilen Alatala fɔxɔ ra, a fe fanyi naxan fixi won ma, a nee bama nɛ won yi ra, won fa tɔɔrɔ a ɲaaxi ra. Kɔnɔ Ala mu tinma won xa lu na tɔɔrɛ mɔɔli kui, barima a won xanuxi. Xa won bara won ma yunubi kolon, won fa na masen Ala bɛ, won a mayandi a xa diɲɛ, a mu tondima. Ala bɔɲɛ fan, a sɛnbɛ gbo. Xa a sa a li won bara tɔɔrɛ sɔtɔ won ma yunubi saabui ra, Ala wama won malife alako won xa gbilen a xa kira ma. Won Marigi mu tinma won xa lɔɛ, a fe birin nabama won bɛ alako won xa lu sɛniyɛnyi kui sɛɛwɛ sɔtɔma dɛnnaxɛ.
Ala xa won mali won ma duniɲɛigiri kui. Amina.
Ala xa Masenyi Kiitisae bɛ
1
Isirayila Kanaan bɔxi sɔtɔfe
Yosuwe faxa xanbi, Isirayilakae naxa Alatala maxɔrin, «Nde singe kelima muxu ya ma tefe ra Kanaankae gerede?» Alatala naxa e yaabi, «Yuda bɔnsɔɛ nan tema. N bara bɔxi sa e sagoe.» Yuda bɔnsɔɛ naxa a fala e ngaxakerenyi Simeyɔnkae bɛ, «Won birin xa siga e dɛnnaxɛ soxi muxu yi ra, won xa sa Kanaankae gere. Na dangi xanbi, won birin nan sigama e dɛnnaxɛ soxi wo tan fan yi ra.» Simeyɔn bɔnsɔɛ naxa tin na ra.
Yudayakae to te, Alatala naxa Kanaankae nun Perisikae sa e sagoe. E naxa xɛmɛ wulu fu faxa Beseki. Na kui e naxa Kanaankae nun Perisikae bɔnbɔ. E to Beseki mangɛ li naa, e naxa na fan gere. A naxa a gi, kɔnɔ e naxa bira a fɔxɔ ra han e naxa a suxu, e fa a bɛlɛxɛkurae nun a sankurae mabolon. Adoni Beseki naxa a fala, «Tɛmui dangixi, n tan bara mangɛ tongo solofere suxu, n e bɛlɛxɛkurae nun e sankurae bolon. E naxa e dɛge donse ra naxan nu birama n dɛgede. Yakɔsi Ala na na sare ragbilenfe n ma.» E naxa a xanin Darisalamu, a naxa faxa mɛnni.
Yuda bɔnsɔɛ naxa Darisalamu gere. E to a suxu, e naxa mɛnnikae sɔntɔ santidɛgɛma ra, e taa gan. Na dangi xanbi, e man naxa goro Kanaankae gerede, naxee nu sabatixi Isirayila geyae fari, Negewi gbengberenyi nun Sefela bɔxi mabiri.
10 Yuda bɔnsɔɛ naxa siga Kanaankae gerede, naxee nu sabatixi Hebiron, dɛnnaxɛ xili nu falama singe ra nu Kiriyati Ariba. E naxa Sɛsayi, Aximan, nun Talama bɔnbɔ. 11 E naxa keli mɛnni sigafe ra Debirikae gerede, dɛnnaxɛ xili nu falama singe ra nu Kiriyati Sifa. 12 Kalebi naxa a masen, «Mixi naxan Kiriyati Sifa masɔtɔma n bɛ, n nan ma di ginɛ Akasa fima nɛ na kanyi ma, a findi a xa ginɛ ra.» 13 Kenasi xa di xɛmɛ Otiniyeli, Kalebi xunya nan na masɔtɔ. Kalebi fa a xa di ginɛ Akasa fi a ma.
14 Lɔxɔɛ nde Akasa naxa a fala Otiniyeli bɛ, a xa a bitanyi mayandi a xa xɛ nde fi a ma. Akasa to goro a xa sofale fari, Kalebi naxa a maxɔrin, «I wama munse xɔn?» 15 A naxa a yaabi, «N wama nɛ i xa fe fanyi nde raba n bɛ. I bara bɔxi nde so n yi ra yirefanyi ma. I xa ye dula nde fan fi n ma.» Kalebi naxa tin na ra, a fa ye dula ndee fi a ma. Keren nu na fuge, boore nu na labe.
16 Annabi Munsa bitanyi Kenika xa die naxa keli Yeriko, taa naxan xili «Tugi taa,» e nun Yuda bɔnsɔɛ. E naxa siga sabatide gbengberenyi Yudaya bɔxi ma, Negewi Aradi yirefanyi ma. E naxa sabati ɲama tagi. 17 Yudayakae nun e ngaxakerenyi Simeyɔnkae naxa siga Kanaankae gerede, naxee nu sabatixi Sefati. E naxa na taa ratɔn. Na nan a toxi a xili falama Horoma. 18 E man naxa Gasa, Asikalɔn, nun Ekiron masɔtɔ, a nun e xa bɔxie. 19 Alatala nun Yuda bɔnsɔɛ nan nu a ra. E naxa Isirayila geyae masɔtɔ, kɔnɔ e mu nɔ mixie ra naxee nu sabatixi lanbanyi ma, barima sɔɔri ragisee wure daaxi nan nu na e yi ra.
20 E naxa Hebiron so Kalebi yi ra, alɔ Annabi Munsa a fala ki naxɛ. Kalebi naxa Anaki xa di saxanyie keri naa. 21 Bunyamin xa die mu nɔ Yebusukae keride, naxee nu sabatixi Darisalamu. Han to Yebusukae sabatixi Darisalamu Bunyamin bɔnsɔɛ ya ma.
22 Yusufu bɔnsɔɛ naxa Beteli gere. E nun Alatala nan birin nu a ra. 23 E naxa mixi xɛɛ Beteli, e xa mɛnni mato. Yi taa xili nu falama nɛ singe ra nu Lusi. 24 Na xɛɛrae naxa xɛmɛ nde to, a na minife taa kui. E naxa a fala a bɛ, «Taa sode masen muxu bɛ. Muxu fan fe fanyi rabama nɛ i bɛ na tɛmui.» 25 A to taa sode masen e bɛ, e naxa mɛnnikae faxa santidɛgɛma ra, kɔnɔ e naxa yi xɛmɛ nun a xa denbaya lu na. 26 Yi xɛmɛ naxa siga Xitikae xa bɔxi ma, a naxa taa ti, a Lusi xili sa a xun. Han to na xili nan falama na xun.
27 Kɔnɔ Manasi bɔnsɔɛ mu nɔ Beti Saan, Taanaki, Dɔrɔ, Yibeleyami, Megido, nun e xa bɔxie masɔtɔde. Kanaankae mu tin kelide na bɔxi ma. 28 Isirayila to sɛnbɛ sɔtɔ a fanyi ra, e naxa Kanaankae findi e xa konyie ra, kɔnɔ e mu e keri.
29 Efirami bɔnsɔɛ fan mu nɔ Kanaankae keride naxee nu sabatixi Geseri. Kanaankae naxa lu naa Efiramikae ya ma.
30 Sabulon bɔnsɔɛ fan mu nɔ Kanaankae keride naxee nu sabatixi Kitiron nun Nahaloli. Kanaankae naxa lu naa Sabulonkae ya ma, kɔnɔ Isirayilakae naxa e findi e xa konyie ra.
31 Aseri bɔnsɔɛ fan mu nɔ Ako, Sidɔn, Axalabi, Akisibu, Xeleba, Afeki, nun Rexobo masɔtɔde. 32 Na nan a toxi Aserikae naxa sabati Kanaankae tagi na bɔxi ma. 33 Nafatali bɔnsɔɛ fan mu nɔ Beti Semesi nun Beti Anati masɔtɔde. Nafatalikae naxa sabati Kanaankae tagi na bɔxi ma. Beti Semesikae nun Beti Anatikae naxa findi e xa konyie ra.
34 Dana bɔnsɔɛ fan mu nɔ Amorikae keride Isirayila geya bunyie. Na nan a toxi Danakae naxa sabati geyae fari. 35 Amorikae naxa wa lufe Xɛrɛsɛ geya, Ayalon, nun Saalabimi, kɔnɔ Yusufu bɔnsɔɛ naxa sɛnbɛ sɔtɔ, e Amorikae findi e xa konyie ra. 36 Amorikae xa naaninyi nu fɔlɔxi Akarabimi, a siga han Sɛla.