2
Isirayila Alatala xa saatɛ kanafe
Alatala xa malekɛ naxa keli Giligali, a siga Bokin. A naxa a masen Isirayilakae bɛ, «N bara wo tongo Misira, n fa wo xun ti bɔxi ra, n dɛnnaxɛ saatɛ tongo marakali ra wo benbae bɛ. N nu bara a fala, ‹N mu n ma saatɛ kanama abadan.› A mu lan wo tan xa saatɛ tongo yi bɔxi mixie bɛ. A nu lan nɛ wo xa e xa sɛrɛxɛbadee rabira, kɔnɔ wo mu n ma yaamari suxu! Wo yi wali mɔɔli rabaxi munfe ra? Na nan a toxi, n xa a fala wo bɛ, n mu fama e keride wo ya ra. E fama lude wo sɛɛti ma nɛ. E xa alae findima gantanyi nan na wo bɛ.»
Alatala xa malekɛ to gɛ yi wɔyɛnyi masende Isirayilakae bɛ, e naxa wa e xui itexi ra. E naxa Bokin xili fala yi yire xun, e fa sɛrɛxɛe ba Alatala bɛ.
Yosuwe xa faxɛ
Yosuwe to ɲama bɛɲin, Isirayilakae naxa siga e xa bɔxi masɔtɔde naxan nu findixi e kɛ ra. Ɲama naxa Alatala xa sɛriyɛ suxu Yosuwe xa waxati kui, nun forie xa waxati kui, naxee xa simaya dangi Yosuwe ra, naxee nu bara Alatala xa kaabanakoe to, a naxee rabaxi Isirayila bɛ. Nunu xa di Yosuwe, Alatala xa konyi, naxa laaxira a xa simaya ɲɛ kɛmɛ ɲɛ fu ma. E naxa a ragata a xa bɔxi ma naxan findi a kɛ ra, Timinati Xɛrɛsɛ, Efirami geya yire, Gaasi geya kɔɔla biri.
10 Yosuwe xunlanmae birin to faxa, mixi gbɛtɛe naxa mini naxee mu Alatala kolon. E mu a kolon a nu bara naxan naba Isirayila bɛ. 11 Na tɛmui Isirayilakae naxa fe raba naxan mu rafan Alatala ma. E naxa tuubi Bali kuyee bɛ. 12 E naxa Alatala finsiriwali, e benbae Marigi Alatala, naxan e ramini Misira bɔxi ma. E naxa bira ala gbɛtɛe fɔxɔ ra, e rabilinyi mixie nu ala naxee batufe, e nu fa e felen nee bɛ. E naxa Alatala raɲaaxu, 13 e a finsiriwali, e Bali kuyee nun Asitarate kuyee batu.
14 Alatala naxa xɔnɔ Isirayila ma, a naxa e sa e wuru mixie bɛlɛxɛ. A naxa e sara e yaxuie ma e rabilinyi. E mu fa nɔ tide e yaxuie ya ra sɔnɔn. 15 E nu sigama gere sode dɛnnaxɛ birin, Alatala nan nu e bɔnbɔma, a nu fe ɲaaxi dɔxɔ e ma, alɔ a nu bara a masen e bɛ ki naxɛ marakali ra. E naxa tɔɔrɔ ki fanyi. 16 Alatala naxa kiitisae rakeli, e xa e ratanga e wuru mixie ma. 17 Kɔnɔ Isirayilakae mu tin e tuli matide na kiitisae ra, barima e nu wama ala gbɛtɛe nan batufe, e xa e felen e bɛ. E naxa gbilen e benbae xa kira fɔxɔ ra mafuren. E benbae nu bara bira Alatala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, kɔnɔ e tan mu tin na ra feo.
18 Alatala to nu kiitisamae rakelima, a naxa e mali e xa simaya birin kui alako Isirayilakae xa ratanga e yaxuie ma. Alatala nu kinikinima e ma e xa tɔɔrɛ birin kui. 19 Kɔnɔ kiitisa to bara faxa, e man naxa bira ala gbɛtɛe fɔxɔ ra dangife e babae ra. E naxa e batu, e felen bɔxi ma e bɛ. E mu sese ba e xa wali kobie ra, e bɔɲɛ xɔrɔxɔxi tun.
20 Na kui Alatala bɔɲɛ naxa te Isirayilakae xili ma, a fa a masen, «Yi ɲama bara e kobe ti n ma saatɛ ra n naxan tongo e benbae bɛ. E bara n xui matandi. 21 Na kui, n tan fan mu fama si keren keride e ya ra sɔnɔn, naxee nu na yi bɔxi ma Yosuwe faxa tɛmui naxɛ. 22 N fama Isirayilakae matode xa e tinma, xa e mu tinma, birade Alatala xa kira fɔxɔ ra alɔ e benbae a raba ki naxɛ.» 23 Alatala naxa yi sie lu naa, a mu naxee saxi Yosuwe sagoe. A mu gbata e keride sɔnɔn.