3
Ala Isirayilakae matofe
Alatala naxa yi sie lu Kanaan bɔxi ma alako e xa Isirayilakae mato, naxee mu nu na gere singee kolon. Na rabaxi nɛ alako Isirayila lanfanmae xa na gere xa fe kolon, naxee mu nu a kolonxi nu. Si naxee lu Kanaan bɔxi ma, nee nan yi ki: Filisitakae xa mangɛ suuli, Kanaankae birin, Sidɔnkae, nun Hiwikae naxee nu sabatixi Liban geyae fari, kelife Bali Xerimon geya ma, a sa dɔxɔ Xamata sode dɛ ra.
Yi sie lu nɛ naa alako Alatala xa Isirayilakae mato, a xa a kolon xa e sa birama a xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, a naxan sɛbɛ e babae bɛ Annabi Munsa saabui ra. Isirayilakae naxa sabati Kanaankae, Xitikae, Amorikae, Perisikae, Hiwikae, nun Yebusukae tagi. Isirayilakae naxa mɛnnikae xa di ginɛe dɔxɔ, e fan naxa e xa di ginɛe fi mɛnnikae xa di xɛmɛe ma. Isirayilakae man naxa e xa alae batu.
Kiitisa mixi fu nun firin
Otiniyeli, Isirayila kiitisa
Isirayilakae naxa fe ɲaaxi raba naxan mu rafan Alatala ma. E naxa nɛɛmu Alatala ma, e Marigi Ala, e fa Bali kuyee nun Aseri wuri masolixi batu. Alatala naxa xɔnɔ Isirayila ma, a fa e sa Kusan Risatayimi sago, Mesopotamiya mangɛ, Isirayilakae nu na naxan xa yaamari bun ma ɲɛ solomasaxan. Isirayilakae to Alatala xili e xui itexi ra, a naxa marakisima ramini e bɛ, Kenasi xa di Otiniyeli, Kalebi xunya. 10 Alatala Xaxili naxa goro a ma. A naxa findi Isirayila kiitisa ra. A to siga gere sode, Alatala naxa Mesopotamiya mangɛ, Kusan Risatayimi, sa a sago sɛnbɛ ra. 11 Bɔxi naxa lu bɔɲɛsa kui ɲɛ tongo naani. Na tɛmui Kenasi xa di Otiniyeli naxa faxa.
Exudu, Isirayila kiitisa
12 Isirayilakae man naxa fe ɲaaxi raba naxan mu rafan Alatala ma. Na nan a toxi, Alatala naxa sɛnbɛ so Mowaba mangɛ Egilon yi ra Isirayila xili ma, naxan nu bara fe ɲaaxi raba Alatala ya i. 13 Egilon naxa Amonikae nun Amalɛkikae xili, e birin xa Isirayila gere. Na kui e naxa Tugi taa masɔtɔ. 14 Isirayilakae naxa lu Mowaba mangɛ Egilon xa yaamari bun ma ɲɛ fu nun solomasaxan.
15 Isirayilakae to Alatala xili e xui itexi ra, a naxa marakisima ramini e bɛ, Gera Bunyaminka xa di Exudu, naxan nu walima a kɔɔla bɛlɛxɛ ra. Isirayilakae naxa a xɛɛ, a xa duuti xanin Mowaba mangɛ Egilon xɔn. 16 Exudu naxa santidɛgɛma dɛ firin yailan, naxan xa kuyɛ nɔngɔn ya keren lima, a fa a nɔxun a xa donma bun ma a yirefanyi tabe fari. 17 A naxa duuti fi Mowaba mangɛ Egilon ma, naxan fate xungbo a gbe ra. 18 A to gɛ duuti fide, a naxa xɛmɛe ragbilen naxee nu bara na kote xanin.
19 Exudu to kuyee li naxee nu na Giligali, a naxa gbilen Egilon yire, a fa a fala, «Mangɛ, n wama gundo nde falafe i bɛ.» Mangɛ naxa a fala booree bɛ, «Wo wo magbilen sinden.» Naxee birin nu na a sɛɛti ma, e naxa e magbilen. 20 Exudu naxa a maso Egilon na, naxan nu dɔxɔxi a xa konkoe itexi xinbelixi kui, dɛnnaxɛ nu yailanxi a keren peti bɛ. Exudu naxa a fala a bɛ, «Ala bara n xɛɛ, n xa yi masenyi fala i bɛ.» Egilon naxa keli a xa dɔxɔse kui. 21 Na tɛmui Exudu naxa a xa santidɛgɛma ba a tɛɛ i a kɔɔla bɛlɛxɛ ra a yirefanyi sɛɛti, a Egilon furi sɔxɔ a ra. 22 A kole nun a fɛ birin naxa so a furi, a mini a fari. Ture naxa raxi a xun ma, barima a bara santidɛgɛma lu naa.
23 Exudu to mini konkoe kui, a naxa naadɛ balan a xun ma saabi ra. 24 Na dangi xanbi, mangɛ xa konyie naxa fa. E naxa a to konkoe itexi naadɛ balanxi. E nu fa a fala, «A na fe nde nan xun ma banxi xinbelixi kui.» 25 E naxa mamɛ ti han, kɔnɔ mangɛ to mu nu konkoe itexi naadɛ rabima, e naxa saabi tongo, e na rabi. E naxa e xa mangɛ to bɔxi ma, a bara faxa.
26 E nu mamɛ tife tɛmui naxɛ, Exudu nu bara a gi. A naxa dangi kuyee yire ra, a sa a yɛtɛ ratanga Seyira biri. 27 A fɛfɛ so, a naxa feri fe. Isirayilakae naxee nu na Efirami geyae fari, e naxa goro, e naxa ti a xanbi ra. 28 A naxa a fala e bɛ, «Wo bira n fɔxɔ ra, barima Alatala bara wo yaxui Mowabakae sa wo sagoe.» E naxa bira a fɔxɔ ra, e siga, e sa ti Yurudɛn xure dɛ Mowaba biri ra. E mu tin mixi gbɛtɛ xa xure igiri mɛnni. 29 Na waxati bun ma, e naxa Mowabaka xɛmɛ gbangbalanyi mixi wulu fu faxa. Mixi yo mu nɔ a gide e ya ma. 30 Na lɔxɔɛ Isirayilakae naxa Mowabakae rayaagi. Bɔxi naxa lu bɔɲɛsa kui ɲɛ tongo solomasaxan.
Samagari, Isirayila kiitisa
31 Na to dangi, Anati xa di Samagari naxa findi kiitisa ra. A naxa Filisitaka xɛmɛ mixi kɛmɛ senni faxa ninge raɲɛrɛ wuri ra. Na kui a fan naxa Isirayila ratanga.