Ala xa masenyi Annabi Yeremi bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isirayila nu bara itaxun dɔxɔ firin. Sɛɛti naxan nu na kɔɔla ma a nu xili Isirayila, sɛɛti naxan nu na labe ra a nu xili Yudaya. Alatala nu bara a niya Isirayila xa xanin konyiya kui Asiriya bɔxi ma a xa yunubie xa fe ra. Yudaya nu bara ratanga na ma barima mangɛ ndee nu na naxee nu wama birafe Alatala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, e mu kuye batu. Kɔnɔ a dɔnxɔɛ ra, Yudaya fan bara suxu Sentanɛ xa gantanyi ra, e fa kuye batu fɔlɔ. Annabi Yeremi nu findixi Ala xa namiɲɔnmɛ nan na na tɛmui.
Annabi Yeremi naxa Ala xa sɛriyɛ masen Yudayakae bɛ a fanyi ra, alako e xa a kolon e xa kuye batui findima fe ɲaaxi nan na e bɛ Alatala mabiri. A naxa e kawandi han, kɔnɔ e mu tin gbilende Ala ma. Na kui Annabi Yeremi xa masenyi bara xɔrɔxɔ. A naxa Ala xa natɛ tagi raba e bɛ a falafe ra e yaxuie Babilɔnkae fama nɛ e bɔnbɔde na yunubi xa fe ra. Hali Yudaya to findixi Ala xa ɲama ra, Ala nu bara natɛ tongo e xa ɲaxankatɛ ɲaaxi sɔtɔ Babilɔnkae saabui ra. Annabi Yeremi to na fala Yudaya mangɛ bɛ, a naxa xɔnɔ a ma, a a sa geeli kui.
Yudayakae mu laxi a ra a e findi Babilɔn xa konyie nan na e xa yunubi xa fe ra. E naxa a maɲɔxun e nɔma e ratangade na ɲaxankatɛ ma Misirakae saabui ra. Annabi Yeremi naxa a masen e xa maɲɔxunyi findixi wule nan na naxan mu rafanxi Ala ma. A nu lanma e xa tin Alatala xa ɲaxankatɛ ra, e xa a kolon e na sɔtɔxi fe naxan ma.
Annabi Yeremi xa kitaabui na kawandi nun na taruxui birin masenma won bɛ. Alatala xa masenyi a naxan fixi a xa namiɲɔnmɛ ma, na birin bara kamali. Adamadi birin xa a kolon yunubi mu fan, a findixi ɲaxankatɛ nan na e bɛ. Na nan a ra, fo e xa gbilen yunubi fɔxɔ ra, e xa bira Alatala xui fɔxɔ ra. Na gbansan nan nɔma findide sɔɔnɛya ra adama bɛ a xa duniɲɛigiri kui. Ala xa won mali na kira xɔn ma. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Yeremi bɛ
1
Annabi Yeremi xa wali
Annabi Yeremi xa masenyi nan ya. A baba xili Xilikiya, sɛrɛxɛdubɛ naxan keli Anatɔti, Bunyamin bɔxi ma. Yudaya mangɛ Yosiya naxan nu findixi Amon xa di ra, a xa mangɛya ɲɛ fu nun saxan nde, Alatala naxa wɔyɛn Annabi Yeremi bɛ. Annabi Yeremi man nu kawandi tima Yudaya mangɛ Yehoyakimi xa waxati, han Yudaya mangɛ Sedekiya xa mangɛya ɲɛ fu nun keren nde, kike suuli nde, Darisalamukae nu xaninma konyiya kui tɛmui naxɛ. Yehoyakimi nun Sedekiya nan nu na Yosiya xa die ra.
Alatala naxa yi masenyi ti n bɛ yi ki,
«Beenu n xa i nɔnɔ i nga tɛɛgɛ,
n tan nu i kolon.
Beenu i nga xa i sɔtɔ,
n nu bara xɛɛraya ragiri i ma,
i xa findi namiɲɔnmɛ ra sie birin xun ma.»
 
N naxa a yaabi,
«N Marigi Alatala, n mu fata masenyi tide,
barima fonike nan n na.»
 
Alatala naxa a masen n bɛ,
«I naxa a fala a fonike nan i ra,
barima i tan nan sigama mixie xɔn ma,
n i xɛɛma dɛnnaxɛ.
I xa n ma yaamari birin masen e bɛ.
I naxa gaaxu e ya ra,
barima won birin nan a ra.
N i makantama nɛ.»
Alatala xa masenyi nan ya.
Na tɛmui Alatala naxa a xɔnyɛ itala n dɛ ma, a fa a masen n bɛ, «I bara a to, n bara n ma masenyi sa i xaxili ma. 10 To n bara i sugandi i xa findi n ma xɛɛra ra duniɲa sie tagi. I xunnakanɛ xa fe falama nɛ mangɛya ndee bɛ, e fa bira, e kana. I xunnakeli xa fe falama nɛ mangɛya gbɛtɛe bɛ, e fa e sanke sɔrɔn, e sabati a fanyi ra.»
11 Alatala naxa yi wɔyɛnyi masen n bɛ yi ki, «Annabi Yeremi, i munse toxi?» N naxa a yaabi, «N wuri nan toxi naxan bogima sinnanyi ma.» 12 Alatala naxa a masen n bɛ, «I bara a to a fanyi ra, n ma masenyi rakamalife mu kanama.»
13 Alatala man naxa yi wɔyɛnyi masen n bɛ yi ki, «I munse toxi?» N naxa a yaabi, «N tunde satunxi nan toxi kɔɔla biri.» 14 Alatala naxa a masen n bɛ, «Ɲaxankatɛ birin kelima kɔɔla nan ma, a fa bɔxi ɲama birin halaki. 15 Alatala xa masenyi nan ya. N fama nɛ ɲama birin xilide kelife kɔɔla ma, e xa e xa mangɛ kibanyie dɔxɔ Darisalamu sode dɛ ra, e yi tɛtɛ birin nabilin, e Yudaya taae birin suxu. 16 N e makiitima nɛ e xa fe kobi rabaxie ma, barima e bara n finsiriwali, e surayi gan sɛrɛxɛ ra kuyee bɛ, e tuubi e bɛ e naxee yailanxi e bɛlɛxɛ ra. 17 I tan xa i tagi ixiri, i xa keli, i xa n ma masenyi birin tagi raba e bɛ. I naxa gaaxu e ya ra, xa na mu a ra n fe nde masenma nɛ i bɛ naxan dangi nee ra pon. 18 To n bara i findi xɛɛra ra Yudaya mangɛ, kuntigie, sɛrɛxɛdubɛe, nun ɲama birin xun ma. I luma nɛ alɔ tɛtɛ belebele wure daaxi, alɔ yire makantaxi. 19 E i gerema nɛ, kɔnɔ e mu xutu sɔtɔma i ma, barima n na i fɔxɔ ra i makantafe nan na.» Alatala xa masenyi nan ya.