2
Isirayilakae xa yanfɛ
Alatala naxa yi wɔyɛnyi masen n bɛ yi ki,
«I xa sa a fala Darisalamukae bɛ,
Alatala bara a masen, ‹N bara ratu wo xa xanunteya ma,
a nu na ki naxɛ singe ra wo fonike tɛmui.
Wo nu bara bira n fɔxɔ ra gbengberen yire,
xɛɛ mu nu saxi dɛnnaxɛ.
Wo na raba marafanyi nan kui.
Isirayila nu findixi Alatala nan gbe ra,
alɔ sansi bogi singe.
Naxee e tɔɔrɔ, nee fan fama nɛ tɔɔrɔde.›»
Alatala xa masenyi nan na ki.
 
Yaxuba bɔnsɔɛ, wo xa wo tuli mati Alatala xa masenyi ra.
Isirayila xabilɛ birin, wo xa wo tuli mati.
Alatala bara a masen,
«Wo babae n ma fe kobi mundun toxi
naxan a niyaxi e xa gbilen n fɔxɔ ra?
Wo bara bira fe fufafu fɔxɔ ra,
awa wo tan fan findima mixi fufafu nan na.
E mu a falaxi wo bɛ,
‹Alatala na minden,
naxan won naminixi Misira bɔxi ra,
naxan won xanin gbengberen yire?
Folee nun bɔxi maxare gbansan nan na mɛnni.
Adamadie mu nɔma balode na bɔxi ma.›
N bara wo xanin bɔxi fanyi ma,
alako wo xa baloe fanyi sɔtɔ.
Kɔnɔ wo to fa, wo bara n ma bɔxi findi yire sɛniyɛntare ra,
wo bara fe xɔnxi raba naa n dɛnnaxɛ fixi wo ma kɛ ra.
Sɛrɛxɛdubɛe mu Alatala fenxi.
Karamɔxɔɛ mu n kolon.
Yareratie bara n yanfa.
Namiɲɔnmɛe bara Bala kuye masenyi ti.
E bara bira se fɔxɔ ra naxan mu nɔma e malide.
Na nan a toxi n wo ɲaxankatama.»
Alatala xa masenyi nan na ki.
«N wo xa mamadie fan makiiti.
10 Wo sa Kitimi suuri mato,
wo xa mixie xɛɛ Kedari,
wo na birin mato a fanyi ra.
Wo mu yi kuye batufe mɔɔli toma naa.
11 Si nde na na naxan Ala bɛɲin,
e fa kuye findi e xa ala ra?
N ma ɲama bara e xa xunnakeli masara,
e fa e xaxili ti kuye ra naxan mu nɔma e malide.
12 Koore bara findi seede ra na fe ma.
Na bara findi kinikini nun kaabanako ra.
A lanma na xa wo xaxili ifu,
a xa wo dɛ ixara.»
Alatala xa masenyi nan na ki.
 
13 «N ma ɲama bara fe ɲaaxi firin naba:
E bara n bɛɲin,
n tan naxan nu luxi alɔ ye fanyi e bɛ,
ye naxan mu ɲɔnma.
E bara fɛɲɛe yailan, ye ragatama dɛnnaxɛ,
kɔnɔ e ibɔɔxi, ye birin bara mini a ra.»
 
14 «Konyi nan na Isirayila ra,
ka a findixi di lasiri nan na?
Munfe ra a ɲaxankataxi?
15 A luxi nɛ alɔ yɛtɛ xaaɲɛ nan na xaaɲɛfe e ma.
E xa bɔxi bara findi gbaloe yire ra.
Mixi yo mu na sɔnɔn e xa taa ganxie kui.
16 Misiraka naxee na Nofi nun Tapanxɛsi,
e fama nɛ wo xun nakanade.
17 Na fatanxi fe naxan ma,
wo gbilenxi wo Marigi Alatala xa kira fanyi fɔxɔ ra.
18 Yakɔsi munfe ra wo na Misira kira xɔn?
Wo wama Nili xure ye nan minfe?
Munfe ra wo na Asiri kira xɔn?
Wo wama Efirati xure ye nan minfe?
19 Ala xa wo xa kobiɲa ragbilen wo ma.
Ala xa wo xa finsiriwaliya sare fi wo ma,
alako wo xa a kolon gbilenfe wo Marigi Alatala fɔxɔ ra,
a findixi fe ɲaaxi nun fe xɔnɛ nan na.
Wo ɲaxankataxi nɛ barima wo bara tondi gaaxude n ya ra.»
Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.
 
20 «Kabi tɛmui xɔnnakuye n bara wo lu wo yɛtɛ yi.
Wo bara a fala a yanfanteya mu na wo bɔɲɛ kui,
kɔnɔ wo bara siga kuye batude geyae fari wuri bun ma.
Na bara findi langoeɲa ra wo bɛ.
21 Wo nu luxi nɛ alɔ wɛni bili fanyi n naxan sixi.
Munse a niyaxi wo xa n nabolo?
Yakɔsi wo luxi nɛ alɔ wɛni bili ɲaaxi
naxan mu bogi fanyi raminima.
22 Hali wo wo maxa soda saafunyi ra,
wo xa yunubi mu nɔma bade.»
Alatala xa masenyi nan na ki.
 
23 «Wo nɔma a falade di,
‹N mu nɔxɔxi. N mu biraxi Bali kuye fɔxɔ ra?›
Wo wo fɔxi mato gulunba yire.
Wo xa wo ɲɔxɔ ti wo xa fe rabaxie ra.
Wo bara lu alɔ ɲɔxɔmɛ ginɛ rabɛɲinxi,
24 alɔ wulai sofale
naxan sofale xɛmɛ fenma a xiri ma gbengberen yire.
Nde nɔma a bade na ma?
Mixi naxan katama a suxude, a taganma nɛ.
A mu masɔtɔma fo na waxati dangi.
25 Wo naxa gbata birade kuye fɔxɔ ra.
Wo wo gima naa wo sanyi igeli ra,
hali ye xɔli na wo ma.
Kɔnɔ wo bara n yaabi,
‹Ade, muxu mu nɔma gbilende kuyee fɔxɔ ra.
E rafan muxu ma, muxu wama kafufe e ra.›»
 
26 «Isirayilakae fama nɛ lude yaagi kui
alɔ muɲɛti naxan suxuxi.
Mangɛe, kuntigie, sɛrɛxɛdubɛe, nun namiɲɔnmɛe,
e birin luma nɛ yaagi kui,
27 naxee a falama wuri masolixi bɛ, ‹N baba,›
naxee a falama gɛmɛ masolixi bɛ, ‹N daa mangɛ.›
Na mixi mɔɔli bara e kobe ti n na,
e bara tondi e ya rafindide n ma.
Kɔnɔ e xa tɔɔrɛ kui,
e man a falama n bɛ, ‹Keli, i xa muxu rakisi.›
28 Wo xa kuyee na minden, wo naxee yailanxi,
naxee bara wuya Yudaya taae kui?
E tan xa keli, e xa wo ratanga wo xa tɔɔrɛ ma,
xa e fata na rabade.
29 Munfe ra wo tan matandilae wama n makiitife?»
Alatala xa masenyi nan na ki.
 
30 «N bara wo xa die bɔnbɔ alako e xa matinxin,
kɔnɔ e mu matinxinxi.
Wo bara wo xa namiɲɔnmɛe faxa wo xa santidɛgɛma ra,
alɔ yɛtɛ xaaɲɛxi.
31 To mixie, wo xa la Ala xa masenyi ra.
N Isirayila luxi gbengberen yire nɛ, xa na mu a ra dimi kui?
Munfe ra n ma ɲama a falama,
‹Muxu wama lufe muxu yɛtɛ ra,
muxu mu birama i fɔxɔ ra sɔnɔn?›
32 Ginɛ dimɛdi nɔma nɛɛmude a xa kɔnmagore ma,
xa na mu a xa demui?
N ma ɲama bara nɛɛmu n tan ma kabi tɛmui xɔnnakuye.
33 Wo bara wo maxiri alako wo xa xanuntenyi nde fen.
Wo bara dangi mixi birin na na wali kobi mɔɔli kui.
34 Wo bara setaree faxa, naxee mu fe ɲaaxi yo rabaxi.
Wo xa dugie nɔxɔxi e wuli ra.
35 Kɔnɔ wo a falama,
‹Muxu mu fe kobi rabaxi.
Ala xa xɔnɛ xa gbilen muxu fɔxɔ ra.›
N tan nan wo makiitima nɔndi ra,
barima wo bara a fala,
‹Muxu mu yunubi rabaxi.›
36 Wo kira masaraxi munfe ra,
wo fa wo xaxili ti Misira ra?
Wo fama nɛ yaagide e xɔn ma,
alɔ wo yaagixi Asiriya xɔn ma ki naxɛ.
37 Wo minima nɛ e xɔnyi wo bɛlɛxɛ igeli ra,
barima wo taxuxi naxee ra, Alatala bara nee rabɛɲin.
Wo mu xunnakeli yo sɔtɔma e saabui ra.»