2
Isa bari ki naxɛ
(Matiyu 1:18-25)
Na tɛmui, Rɔma mangɛ xungbe Ogusutu naxa yaamari fi duniɲa birin xa xili sɛbɛ raba. Yi xili sɛbɛ singe raba tɛmui naxɛ, Kirinyusi nan nu findixi Siriya gomina ra. Birin naxa siga a bari taa a xili sɛbɛde.
Yusufu fan naxa keli Nasarɛti, taa naxan na Galile bɔxi ma, sigafe ra Bɛtɛlɛɛmu, mangɛ Dawuda baride naxan na Yudaya bɔxi ma. Yusufu siga naa nɛ, barima a nu kelixi Dawuda bɔnsɔɛ nun a xabilɛ nan kui, a siga a xa sa a xili sɛbɛ, e nun Mariyama, a nu bara naxan xa kote dɔxɔ. Mariyama tɛɛgɛxi nan nu a ra. E nu na mɛnni tɛmui naxɛ, Mariyama di sɔtɔ tɛmui naxa a li, a fa a xa di singe bari, di xɛmɛ. A naxa a mafilin dugi kui, a a sa xuruse dɛgede kui, barima yigiya fanyi mu nu na e bɛ.
Malekɛ xa masenyi xuruse dɛmadonyie bɛ
Mɛnni xuruse dɛmadonyi ndee nu na wula i, xurusee kantade kɔɛ ra. Marigi xa malekɛ nde naxa mini e ma, e naxa Marigi xa nɔrɛ to yanba ra e rabilinyi. E naxa gaaxu ki fanyi ra. 10 Malekɛ naxa a masen e bɛ, «Wo naxa gaaxu barima n faxi xibaaru fanyi nan masende wo bɛ, naxan findima sɛɛwɛ xungbe ra ɲama birin bɛ. 11 To, wo Rakisima, Ala xa Mixi Sugandixi, a bara bari Dawuda xa taa kui. Wo Marigi nan a ra. 12 Wo a kolonma yi tɔnxuma nan na, wo diyɔrɛ lima a mafilinxi dugi kui, a man saxi xuruse dɛgede kui.»
13 Malekɛ gɛ wɔyɛnde tan mu a ra, malekɛ gali naxa fa boore fɛ ma. E nu Ala matɔxɔfe, e nu a fala, 14 «Matɔxɔɛ na Ala bɛ han koore ma! Bɔɲɛsa na adamadie bɛ duniɲa ma, a hinnɛxi naxee ra!»
15 Malekɛe to keli e xun ma tefe ra koore ma, xuruse dɛmadonyie naxa a fala e bore bɛ, «Won xɛɛ Bɛtɛlɛɛmu, won xa sa yi fe mato naxan nabaxi naa, Marigi bara naxan masen won bɛ.»
16 E naxa siga e xulun na, e Mariyama nun Yusufu li, e nun diyɔrɛ, a saxi xuruse dɛgede kui. 17 E to na to, e naxa fe birin tagi raba, malekɛ naxan masen e bɛ na di xa fe ra. 18 Mixi naxee xuruse dɛmadonyie xui mɛ, e birin naxa kaaba e xa wɔyɛnyi ma. 19 Mariyama fan naxa yi fe birin nagata a bɔɲɛ ma, a nu a ɲɔxɔ sa a xɔn. 20 Xuruse dɛmadonyie naxa gbilen Ala matɔxɔ ra, e nu a tantu fe birin ma e bara naxee mɛ, e man bara naxee to. E a birin lixi nɛ alɔ a masen e bɛ ki naxɛ.
21 Xi solomasaxan to kamali, diyɔrɛ naxa sunna. A xili naxa sa Isa, malekɛ nu bara xili naxan masen a nga bɛ beenun a xa tɛɛgɛ a ma.
Isa sigafe Darisalamu a yɔrɛ ra
22 Marasɛniyɛnyi waxati to kamali Annabi Munsa xa sɛriyɛ ki ma, Yusufu nun Mariyama naxa Isa xanin Darisalamu, a xa masen Marigi bɛ, 23 alɔ a sɛbɛxi ki naxɛ Marigi xa sɛriyɛ kui, «Wo di xɛmɛ singe birin fima n tan nan ma.» 24 E man siga nɛ e xa sa sɛrɛxɛ ba alɔ a sɛbɛxi Marigi xa sɛriyɛ kui ki naxɛ, «ganbɛ firin, xa na mu a ra kolokonde lanma firin.»
25 Xɛmɛ nde nu na Darisalamu, naxan xili Simeyɔn. Diinɛla tinxinxi nan nu a ra, naxan nu Isirayila Rakisima mamɛfe. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nu na a xun ma. 26 Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nu bara a masen a bɛ, a a mu faxama fo a Marigi xa Mixi Sugandixi to. 27 Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa a niya a xa siga hɔrɔmɔbanxi kui. Isa barimae fan to so naa e xa di ra, alako e xa Ala xa sɛriyɛ rabatu a xa fe ra, 28 Simeyɔn naxa Isa rasuxu, a a sa a kanke ma. A naxa Ala matɔxɔ, a a masen,
29 «Marigi, i bara fa i xa laayidi rakamali n bɛ to,
i xa konyi xa taa masara bɔɲɛsa kui,
30 barima n ya bara i xa kisi to,
31 i naxan xɛɛxi adamadie birin ya xɔri.
32 Naiyalanyi nan a ra
naxan Ala makɛnɛnma si gbɛtɛe bɛ,
a findi nɔrɛ ra i xa Isirayila ɲama bɛ.»
33 Isa baba nun a nga to a mɛ naxan masenxi a xa fe ra, e naxa kaaba. 34 Simeyɔn to duba e bɛ, a naxa a fala Isa nga Mariyama bɛ, «Ala bara ɲanige tongo yi di xa fe ra. Isirayilakae xa fe gbegbe magoroma nɛ a saabui ra, ndee fan xa fe itema nɛ. A findima tɔnxuma nan na, kɔnɔ mixi wuyaxi fama nɛ a matandide. 35 Na kui, mixi gbegbe bɔɲɛ ma fee fama makɛnɛnde. I tan fan, sunnunyi fama i bɔɲɛ tunbade alɔ santidɛgɛma.»
36 Namiɲɔnmɛ ginɛ fori fan nu na, naxan xili Anna. A xa simaya nu bara masiga ki fanyi. Fanuweli xa di nan nu a ra kelife Aseri bɔnsɔɛ. A nu bara dɔxɔ xɛmɛ taa a ginɛdimɛdi ra, kɔnɔ ɲɛ solofere dangi xanbi, a xa mɔri naxa laaxira. 37 Kabi na tɛmui, a nu bara lu kaaɲɛ kui han a xa simaya nu bara ɲɛ tongo solomasaxan nun naani li. A mu nu kelima hɔrɔmɔbanxi kui, a nu Ala batu naa, kɔɛ nun yanyi, sunyi nun sali ra. 38 Na waxati kerenyi, Anna naxa fa naralan Isa nun a xa mixie ra. A naxa so Ala matɔxɔfe, a nu fa yi di xa fe fala birin bɛ, naxee nu e ya tixi Ala ra Darisalamu xunsarafe ra.
39 Yusufu nun Mariyama to gɛ fe birin nakamalide alɔ Marigi xa sɛriyɛ a masenxi ki naxɛ, e naxa gbilen Nasarɛti, e xɔnyi Galile bɔxi ma. 40 Di naxa mɔ, a nu sɛnbɛ sɔtɔ, a xa lɔnni xun nu siga masa ra ki fanyi. Ala xa hinnɛ nu na a xun ma.
Isa sigafe Darisalamu a dimɛdi tɛmui
41 Ɲɛ yo ɲɛ, Isa barimae nu sigama Sayamalekɛ Dangi Sali rabade Darisalamu. 42 Isa ɲɛ fu nun firin sɔtɔ ɲɛ naxan na, e birin naxa te sali rabade Darisalamu alɔ e darixi a ra ki naxɛ. 43 Sali lɔxɔɛe birin to dangi, Isa barimae naxa biyaasi fɔlɔ gbilenfe e xɔnyi, kɔnɔ e xa di Isa naxa lu Darisalamu, e tan mu a kolon. 44 E nu bara a maɲɔxun a a na e biyaasibooree ya ma. E to gɛ fɛɛɲɛn keren ɲɛrɛ rabade, e nu a fenfe e barenyie nun e booree ya ma. 45 Kɔnɔ e to mu a to, e naxa gbilen Darisalamu a fende. 46 Xi saxan dangi xanbi, e naxa fa a to hɔrɔmɔbanxi kui karamɔxɔe ya ma, a a tuli matife e ra, a nu maxɔrinyi tife e ma. 47 Naxan birin nu na Isa xui mɛfe, e nu kaabama a xa xaxili fanyi nun a xa yaabie ma.
48 A barimae to a to, e fan naxa kaaba. A nga naxa a fala a bɛ, «N ma di, i yi fe mɔɔli rabaxi muxu ra munfe ra? N tan nun i baba kɔntɔfilixi nan i fenxi yi ki.» 49 A naxa a fala e bɛ, «Wo n fenma munfe ra? Wo mu a kolon fo n xa n Baba xa wali raba?» 50 Kɔnɔ e mu fahaamui sɔtɔ a xa wɔyɛnyi ma. 51 Na tɛmui, Isa naxa bira e fɔxɔ ra gorofe ra Nasarɛti, a nu e sago raba. A nga naxa yi fe birin nagata a bɔɲɛ ma. 52 Isa naxa mɔ lɔnni nun hinnɛ ra. A naxa rafan Ala nun mixie ma.