3
Annabi Yaya kawandi tife
(Matiyu 3:1-12, Maraki 1:2-11)
Rɔma mangɛ xungbe Tiberiyo nu na a xa mangɛya ɲɛ fu nun suuli nde kui. Ponsi Pilati nan nu findixi Yudaya gomina ra. Herode nan nu findixi Galile mangɛ ra, a taara Filipu fan nu findixi Itureya nun Tirakoniti bɔxie mangɛ ra. Lisaniya nan nu findixi Abilen mangɛ ra. Anani nun Kayafa nan nu findixi sɛrɛxɛdubɛ kuntigie ra. Na waxati, Ala xa masenyi naxa fa Sakari xa di Yaya ma, a to nu na wula i. Na kui, a naxa siga kawandi rabade Yurudɛn xure longori birin. A nu kawandi tima mixie bɛ, e xa e xunxa ye xɔɔra tuubi ra, alako Ala xa e xa yunubie xafari. A sɛbɛxi Annabi Esayi xa Kitaabui kui,
«Mixi nde a xui itema gbengberenyi ma,
‹Wo kira yailan Marigi bɛ,
wo sankirae matinxin a ya ra.
Fole birin nafema nɛ.
Geya xungbe nun a lanma,
a birin igoroma nɛ.
Kira madalinxi tinxinma nɛ,
kira ɲaaxi yailanma nɛ.
Adamadi birin fama nɛ Ala xa kisi tode.›»
Na kui, ɲama to nu sigama Yaya xɔn ma a xa e xunxa ye xɔɔra, a naxa a fala e bɛ, «Wo tan bɔximase bɔnsɔɛ! Nde wo rakolonxi wo xa wo gi Ala xa xɔnɛ ma naxan na fafe? Wo kɛɲa xa wali fanyi ramini alɔ wuri bili fanyi bogi fanyi raminima ki naxɛ, bogi naxan a masenma a wo bara tuubi. Wo naxa a fala wo yɛtɛ ma, ‹Iburahima nan na muxu benba ra,› barima fɛɛrɛ na Ala yi a xa yi gɛmɛe mafindi Iburahima xa die ra. Beera ɲan na wurie sankee ra a xa e bilie sɛgɛ. Wuri naxan yo mu bogi fanyi raminima, a fɔnma nɛ, a woli tɛ i.»
10 Ɲama naxa a maxɔrin, «Muxu xa munse raba fa?» 11 A naxa e yaabi, «Donma firin na naxan yi ra, a kanyi xa keren fi boore ma, se mu na naxan yi. Donse na naxan yi ra, a kanyi fan xa a raba na ki.» 12 Duuti maxilie fan naxa fa e xunxade ye xɔɔra, e a maxɔrin, «Karamɔxɔ, a lanma muxu xa munse raba?» 13 A naxa e yaabi, «Wo naxa duuti xun masa dangi yaamari ra.» 14 Sɔɔri ndee fan naxa a maxɔrin, «Muxu tan go? A lanma muxu fan xa munse raba?» A naxa e yaabi, «Wo naxa mixi yo muɲa, wo naxa mixi yo tɔɔɲɛgɛ. Wo xa wo wasa so wo wali sare nan na.»
15 Mixie naxa e xaxili ti Yaya ra, e nu e maɲɔxun, a tɛmunde Ala xa Mixi Sugandixi na a ra. 16 Yaya naxa a fala e birin bɛ, «N tan wo xunxama ye nan xɔɔra, kɔnɔ naxan fama n xanbi ra, na sɛnbɛ gbo n tan bɛ. Na binyɛ mu na n tan yi ra, n ɲan xa a xa sankiri luuti yati fulun. A tan nan Ala Xaxili Sɛniyɛnxi ragoroma wo ma, a tan nan wo xunxama tɛ ra. 17 A xa segere suxuxi a yi ra, a maale nun a lagi yegetima naxan na lɔnyi ma. A maale rasoma a xa bili kui, kɔnɔ a lagi tan ganma tɛ ra naxan mu xubenma.» 18 Yaya man nu mixie rasima a mɔɔli wuyaxi ra, a nu e kawandi xibaaru fanyi ra.
19 Kɔnɔ Yaya to wɔyɛn mangɛ Herode ma, a taara xa ginɛ Herodiyasi xa fe ra, a nun a nu bara fe ɲaaxi naxan birin naba, 20 Herode man naxa yi fe kobi keren sa na birin xun: A naxa Yaya sa geeli.
Isa xunxafe ye xɔɔra
(Matiyu 3:13-17, Maraki 1:9-11, Yaya 1:32-34)
21 Ɲama birin to nu bara e xunxa ye xɔɔra, Isa fan naxa a xunxa ye xɔɔra. A to nu Ala maxandife, koore naxa rabi, 22 Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa goro a ma alɔ ganbɛ. Xui nde naxa keli koore ma, a a masen, «N ma Di maxanuxi nan na i ra. I n kɛnɛnxi ki fanyi ra.»
Isa benbae
(Matiyu 1:1-17)
23 Isa to ɲɛ tongo saxan ɲɔndɔn sɔtɔ, a naxa a xa wali fɔlɔ. Mixie nu laxi a ra Yusufu xa di nan a ra.
 
Yusufu findixi Heli xa di nan na,
24 Heli findixi Matahati xa di nan na,
Matahati findixi Lewi xa di nan na,
Lewi findixi Meliki xa di nan na,
Meliki findixi Yannayi xa di nan na,
Yannayi findixi Yusufu xa di nan na,
25 Yusufu findixi Matahisa xa di nan na,
Matahisa findixi Amosi xa di nan na,
Amosi findixi Naxumu xa di nan na,
Naxumu findixi Esili xa di nan na,
Esili findixi Nagayi xa di nan na,
26 Nagayi findixi Maati xa di nan na,
Maati findixi Matahisa xa di nan na,
Matahisa findixi Semeyin xa di nan na,
Semeyin findixi Yoseke xa di nan na,
Yoseke findixi Yoda xa di nan na,
27 Yoda findixi Yohana xa di nan na,
Yohana findixi Resa xa di nan na,
Resa findixi Sorobabeli xa di nan na,
Sorobabeli findixi Salatiyeli xa di nan na,
Salatiyeli findixi Neri xa di nan na,
28 Neri findixi Meliki xa di nan na,
Meliki findixi Adi xa di nan na,
Adi findixi Kosan xa di nan na,
Kosan findixi Elemadan xa di nan na,
Elemadan findixi Eru xa di nan na,
29 Eru findixi Yosuwe xa di nan na,
Yosuwe findixi Eliyeseri xa di nan na,
Eliyeseri findixi Yorimi xa di nan na,
Yorimi findixi Matahati xa di nan na,
Matahati findixi Lewi xa di nan na,
30 Lewi findixi Simeyɔn xa di nan na,
Simeyɔn findixi Yuda xa di nan na,
Yuda findixi Yusufu xa di nan na,
Yusufu findixi Yonan xa di nan na,
Yonan findixi Eliyakin xa di nan na,
31 Eliyakin findixi Meleya xa di nan na,
Meleya findixi Mena xa di nan na,
Mena findixi Matata xa di nan na,
Matata findixi Natan xa di nan na,
Natan findixi Dawuda xa di nan na,
32 Dawuda findixi Yisayi xa di nan na,
Yisayi findixi Obedo xa di nan na,
Obedo findixi Boosu xa di nan na,
Boosu findixi Salimon xa di nan na,
Salimon findixi Naxason xa di nan na,
33 Naxason findixi Aminadabo xa di nan na,
Aminadabo findixi Adimin xa di nan na,
Adimin findixi Arini xa di nan na,
Arini findixi Xesiron xa di nan na,
Xesiron findixi Peresi xa di nan na,
Peresi findixi Yuda xa di nan na,
34 Yuda findixi Yaxuba xa di nan na,
Yaxuba findixi Isiyaga xa di nan na,
Isiyaga findixi Iburahima xa di nan na,
Iburahima findixi Tera xa di nan na,
Tera findixi Naxori xa di nan na,
35 Naxori findixi Serugu xa di nan na,
Serugu findixi Rewu xa di nan na,
Rewu findixi Pelegi xa di nan na,
Pelegi findixi Eberi xa di nan na,
Eberi findixi Selaha xa di nan na,
36 Selaha findixi Kayinan xa di nan na,
Kayinan findixi Arafaxadi xa di nan na,
Arafaxadi findixi Semi xa di nan na,
Semi findixi Nuha xa di nan na,
Nuha findixi Lemeki xa di nan na,
37 Lemeki findixi Metusela xa di nan na,
Metusela findixi Enoki xa di nan na,
Enoki findixi Yeredi xa di nan na,
Yeredi findixi Mahalaleli xa di nan na,
Mahalaleli findixi Kenan xa di nan na,
38 Kenan findixi Enosi xa di nan na,
Enosi findixi Seti xa di nan na,
Seti findixi Adama xa di nan na,
Adama findixi Ala xa di nan na.