16
Walikɛ xunmati kɔɔtaxi xa taali
(Matiyu 6:24)
Isa man naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, «Xɛmɛ bannaxi nde nu bara a xa fe birin taxu a xa walikɛ xunmati ra, a xa a raɲɛrɛ. Lɔxɔ nde, a naxa a mɛ, a na walikɛ xunmati nu na a harige makanafe. A naxa a xili, a a maxɔrin, ‹N nanse mɛxi i xa fe ra? I xa i xa wali dɛntɛgɛ sa n bɛ, barima n bara xunmati wali ba i yi ra.› Walikɛ xunmati naxa a fala a yɛtɛ bɛ, ‹N munse rabama fa? N ma mangɛ bara n namini walide. Sɛnbɛ mu n yi n xa siga yire buxade, n man yaagima nɛ kulɛ matide. N bara fa a kolon n naxan nabama, alako n ma wali na ba n yi, mixie xa nu n nasɛnɛ e xɔnyi.›»
«A naxa a marigi xa donitie birin xili keren keren yi ra. Naxan singe fa, a naxa a maxɔrin, ‹N marigi xa yeri na i ma?› Na naxa a yaabi, ‹Oliwi ture sunbui ya kɛmɛ.› Walikɛ xunmati naxa a fala a bɛ, ‹I xa i xa kɛɛdi tongo mafuren, dɔxɔ, i a sɛbɛ tongo suuli.› Na xanbi, a naxa a fala gbɛtɛ bɛ, ‹I tan go? Yeri na i ma?› Na naxa a yaabi, ‹Maale busali wulu keren.› A naxa a fala a bɛ, ‹I fan xa kɛɛdi tongo, i xa a sɛbɛ kɛmɛ solomasaxan.› Na kui, na walikɛ xunmati tinxintare xa mangɛ naxa a matɔxɔ, a to kɔɔta rabaxi.»
«Yi duniɲa mixi naxee ɲɛrɛma dimi kui, e kɔɔta e booree mabiri, dangife mixie ra naxee ɲɛrɛma naiyalanyi kui. N xa a fala wo bɛ, wo xa dɛfanɲa fen yi duniɲa tinxintare xa naafuli saabui ra. Na naafuli na ɲɔn, wo fama rasɛnɛde banxie kui naxee mu kanama abadan.»
10 «Naxan mu lanlanteya kanama fe xurudi kui, a mu lanlanteya kanama fe xungbe fan kui. Naxan mu tinxin fe xurudi kui, a mu tinxinma fe xungbe fan kui. 11 Xa wo bara lanlanteya kana yi duniɲa tinxintare xa naafuli fe kui, nde fa lama wo ra a xa ariyanna bannaya taxu wo ra? 12 Xa wo bara lanlanteya kana se taxuxi xa fe kui, nde fa wo gbe soma wo yi?»
13 «Konyi yo mu nɔma lude marigi firin xa yaamari bun ma, barima a fama marigi keren xɔnde, a boore maxanu. A xirima nɛ keren na, a boore rabolo. Wo mu nɔma Ala nun naafuli rabatude.»
Isa xa masenyi ndee
(Matiyu 11:12-13, 5:31-32, 5:18, Maraki 10:11-12)
14 Farisɛnie, kɔbiri nu rafanxi naxee ma, e fan naxa e tuli mati na fe birin na, e nu Isa mayele. 15 Isa naxa a masen e bɛ, «Wo wama wo yɛtɛ masenfe tinxintɔɛe nan na adamadie ya i, kɔnɔ Ala wo bɔɲɛ ma fe kolon. Naxan tide gbo mixie bɛ, Ala na xɔnxi.»
16 «Annabi Munsa xa sɛriyɛ nun namiɲɔnmɛe xa Kitaabuie nan kawandi han Yaya xa waxati. Keli na tɛmui ma, Ala xa mangɛya niini xa xibaaru fanyi nan kawandima fa, mixie fe birin nan nabafe, alako e xa so Ala xa mangɛya niini bun ma. 17 Koore nun bɔxi lɔɛma nɛ beenun sigirɛ keren xa ba Ala xa sɛriyɛ ra.»
18 «Xɛmɛ yo mɛɛ a xa ginɛ ra, a sa gbɛtɛ dɔxɔ, a kanyi bara yɛnɛ raba. Naxan na ginɛ dɔxɔ xɛmɛ bara mɛɛ naxan na, a fan bara yɛnɛ raba.»
Banna xɛmɛ nun Lasaru xa taali
19 «Xɛmɛ bannaxi nde nu na, naxan nu luma a maxiri ra dugi sare xɔrɔxɔɛe ra. Tɛmui birin, a nu xulunyi nan tife. Lɔxɔ yo lɔxɔ, a nu lugama donse ɲɔxunmɛ nan na. 20 Misikiinɛ nde nu saxi yi banna xa tɛtɛ sode dɛ ra, naxan nu xili Lasaru. Suurie nu na a fate birin ma. 21 A nu wama donse xuntunyi ndee nan sɔtɔfe naxee nu birama na banna xa teebili ra. A to nu saxi naa, baree nan nu fama a yire, e nu a xa suurie makɔn.»
22 «Lɔxɔ nde misikiinɛ naxa laaxira, malekɛe naxa sa a xanin Annabi Iburahima yire. Na banna xɛmɛ fan naxa faxa, a ragata, 23 a siga yahannama. A xa ɲaxankatɛ kui mɛnni, a naxa a ya rate a sa Annabi Iburahima to yire makuye, e nun Lasaru. 24 A naxa a xui ramini, ‹N baba Iburahima, kinikini n ma! Yandi, Lasaru xɛɛ n yire, a xa a bɛlɛxɛsole rasin ye xɔɔra, a n nɛnyi maxinbeli, barima n na yi tɛ naxan xɔɔra, a n ɲaxankatafe a ɲaaxi ra!›»
25 «Kɔnɔ Annabi Iburahima naxa a yaabi, ‹N ma di, i xa i ratu, i tan bara fe fanyi sɔtɔ i xa duniɲɛigiri kui, kɔnɔ Lasaru tan tɔɔrɛ nan sɔtɔ. Yakɔsi, a tan bara madundu be, i tan na ɲaxankatafe. 26 Sa na birin xun, gulunba belebele nan saxi won tagi, alako mixi naxa nɔ kelide be sigafe ra i yire, mixi man naxa nɔ kelide mɛnni girife ra muxu fan yire.›»
27 «Na kui, banna naxa a fala a bɛ, ‹Awa n baba, n bara i mayandi, i xa Lasaru xɛɛ n baba xɔnyi, 28 barima xunya suuli nan na n bɛ. A xa sa e rasi, alako e naxa fa be, yi ɲaxankatɛ ma.› 29 Kɔnɔ Annabi Iburahima naxa a yaabi, ‹Annabi Munsa nun namiɲɔnmɛe xa Kitaabuie na e yi. E xa e tuli mati nee xa masenyie ra.› 30 Banna naxa a fala, ‹N baba Iburahima, na mu sɔɔnɛyama, kɔnɔ xa mixi nde keli faxamixie ya ma sigafe ra e xɔn, e tuubima nɛ.› 31 Kɔnɔ Annabi Iburahima naxa a masen a bɛ, ‹Xa e mu Annabi Munsa nun namiɲɔnmɛe xui ramɛma, hali mixi keli faxɛ ma, e mu lama a ra.›»