17
Isa a fɔxirabirɛe rasife
(Matiyu 18:6-7, 15, 21-22, 17:20, Maraki 9:42, 11:22-23)
Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, «Maratantanyi fafe mu kanama, kɔnɔ ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan findima na saabui ra. A fisa na kanyi bɛ gɛmɛ binye xa xiri a kɔnyi ra, a rasin baa ma, beemanun a xa yi mixi xuri keren natantan. Wo mɛɛni wo yɛtɛ ma de!»
«Xa i ngaxakerenyi bara haakɛ sɔtɔ i ra, wɔyɛn a bɛ. Xa a tuubi, i xa diɲɛ a ma. Xa a haakɛ sɔtɔ i mabiri sanmaya solofere lɔxɔɛ keren bun, a tuubixi man gbilen i madiɲɛde sanmaya solofere, fo i xa diɲɛ a ma.»
Xɛɛrae naxa a fala Marigi bɛ, «Muxu xa danxaniya xun masa!» Marigi naxa e yaabi, «Xa danxaniya na wo bɛ nu, hali a xurun alɔ yɛntɛn xɔri, wo nɔma nɛ a falade yi konde bili bɛ, ‹Tala be, i sa sin baa ma,› a wo xui rabatuma nɛ.»
«Xa a sa li konyi na mixi nde yi wo tagi, na konyi na keli yire buxade xa na mu xurusee dɛmadonde, a kanyi nɔma a falade a bɛ keren na, ‹Fa, i fa i magoro, i i dɛge›? Ade, wo a falama a bɛ, ‹N ma donse rafala. I xa i xa donma masara alako i xa fa donse nun ye ra n bɛ. I na gɛ na ra, i fan nɔma i dɛgede.› Mixi mu a xa konyi tantuma yaamari rabatufe ma. 10 Wo tan fan, wo na gɛ fe birin nabade wo yamarixi naxan na, wo xa a fala nɛ, ‹Konyi nan tun na muxu ra. Muxu muxu xa wali gbansan nan nabaxi.›»
Isa kunɛ kanyi fu rayalanfe
11 Isa to nu Darisalamu kira xɔn, a naxa dangi Samari nun Galile bɔxi tagi. 12 A to so taa nde kui, kunɛ kanyi fu naxa fa a xɔn. E naxa sa ti e ndedi makuyaxi a ra, 13 e e xui ite a bɛ, «Karamɔxɔ Isa, kinikini muxu ma!» 14 A to e to, a naxa a fala e bɛ, «Wo siga, wo sa wo yɛtɛ masen sɛrɛxɛdubɛe bɛ.» Na kui, e nu sigafe tɛmui naxɛ, e naxa yalan. 15 Na tɛmui, mixi keren e ya ma, a to a to a yalanxi, a naxa gbilen Ala matɔxɔ ra a xui itexi ra. 16 A naxa suyidi Isa bɛ, a a tantu. Samarika nan nu a ra. 17 Isa naxa a fala a bɛ, «Mixi fu xa mu rayalan? Na solomanaanie tan go? 18 Mixi yo mu gbilen Ala tantude fo yi Samarika?» 19 Isa naxa a fala a bɛ, «Keli, i siga. I xa danxaniya bara i rakisi.»
Ala xa mangɛya niini nun Isa xa gbilenyi
(Matiyu 24:23-28,37-41, Maraki 13:21-22, 15-16)
20 Farisɛnie to Isa maxɔrin, a Ala xa mangɛya niini fama mun tɛmui, a naxa e yaabi, «Mixi mu Ala xa mangɛya niini fa tɛmui kolonma. 21 Mixie mu a falama xɛ de, ‹A mato, a tan nan ya,› xa na mu a ra, ‹A tan nan sa na ki›, barima Ala xa mangɛya niini na wo ya ma nɛ.»
22 Na tɛmui, Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, «Waxati fama nɛ, Adama xa Di to xɔli wo suxuma nɛ, a xa lu wo ya ma hali lɔxɔ keren peti, kɔnɔ wo mu a toma. 23 Mixie a falama nɛ wo bɛ, ‹A mato, a tan nan sa na ki,› xa na mu a ra, ‹A tan nan yi ki!› Wo naxa wo gi na matode, wo naxa bira nee fɔxɔ ra. 24 A fa lɔxɔɛ, Adama xa Di luma nɛ alɔ seyamakɔnyi naxan minima, kuye birin yanba. 25 Kɔnɔ beenun na lɔxɔɛ xa a li, fo a xa tɔɔrɛ gbegbe sɔtɔ. To mixie mu lama a ra. 26 Adama xa Di fa lɔxɔɛ luma nɛ alɔ Annabi Nuha xa waxati. 27 Mixie nu e dɛgema, e nu e minma, e nu ginɛe dɔxɔma, e nu e xa die fima xɛmɛe ma, han Annabi Nuha so kunkui kui lɔxɔ naxɛ. Banbaranyi belebele to din bɔxi ma, e birin naxa sɔntɔ. 28 Na nan man naba Loti xa waxati. Mixie nu e dɛgema, e nu e minma, e nu sare matima, e nu sansi sima, e nu banxie tima. 29 Kɔnɔ Loti keli Sodoma lɔxɔ naxɛ, tɛ nun sooda ye nu goroma nɛ kelife koore ma alɔ tunɛ, birin naxa sɔntɔ. 30 A man sa rabama na ki nɛ Adama xa Di na makɛnɛn lɔxɔ naxɛ.»
31 «Na lɔxɔɛ, naxan na tande, a naxa so a harige tongode banxi kui. Naxan na xɛ ma, a fan naxa gbilen a xɔnyi. 32 Wo xa ratu nɛ Loti xa ginɛ ma. 33 Mixi yo katafe a yɛtɛ ratangade, na kanyi lɔɛma nɛ, kɔnɔ mixi yo a yɛtɛ ralɔɛma, na kanyi ratangama nɛ. 34 N xa a fala wo bɛ, na tɛmui ma, xa mixi firin saxi sade keren ma kɔɛ ra, mixi keren tongoma nɛ, boore lu naa. 35-36 Xa ginɛ firin na se dinfe mulunyi keren kui, keren tongoma nɛ, boore lu naa.» 37 E naxa a maxɔrin, «Marigi, na rabama minden?» A naxa e yaabi, «Binbi na lu dɛnnaxɛ, yubɛe sa e malanma mɛnni nɛ.»