7
Ala xa sɛriyɛ nun Adama xa naamunyi
(Matiyu 15:1-20)
Farisɛnie naxa e malan Isa yire, e nun sɛriyɛ karamɔxɔ ndee naxee nu bara fa kelife Darisalamu. E naxa a to, a fɔxirabirɛ ndee e dɛgema e bɛlɛxɛ sɛniyɛntaree ra, e mu e raxaxi naamunyi ki ma.
Farisɛnie nun Yuwifi birin nɛ e dɛgema fo e e bɛlɛxɛ raxa sinden e xa naamunyi ki ma naxan fatanxi e benbae ra. Xa e keli ɲama yire, e mu e dɛgema sinden, fo e gɛ e maxade a diinɛ ki ma. Naamunyi wuyaxi man na e yi ra, alɔ tɔnbili, tunde, nun paani maxa ki.
Na kui, Farisɛnie nun sɛriyɛ karamɔxɔe naxa Isa maxɔrin, «Munfe ra i fɔxirabirɛe mu biraxi forie xa naamunyie fɔxɔ ra, e nu e dɛge e bɛlɛxɛ sɛniyɛntaree ra?» Isa naxa e yaabi, «Wo tan filankafuie, Annabi Esayi nɔndi yati nan masen wo xa fe ra a xa Kitaabui kui,
‹Yi ɲama n binyama e dɛ nɛ,
kɔnɔ e bɔɲɛ makuya n na pon!
E xa sali fufafu na a ra,
barima e mixi xaranma adamadie xa maɲɔxunyie nan na
alɔ na naamunyie nan findixi n tan ma sɛriyɛ nan na.›»
«Wo bara Ala xa sɛriyɛ bɛɲin, wo bira mixie xa naamunyi fɔxɔ ra.»
Isa man naxa a masen e bɛ, «Wo fataxi de! Wo gbilenxi Ala xa sɛriyɛ nan fɔxɔ ra alako wo xa bira wo gbe naamunyi fɔxɔ ra! 10 Annabi Munsa bara a masen, ‹Wo xa wo baba nun wo nga binya.› A man bara a masen, ‹Mixi yo naxan a baba nun a nga konbi, a lan nɛ na kanyi xa faxa.› 11 Kɔnɔ wo tan naxɛ, xa mixi nde a fala a baba xa na mu a nga bɛ, ‹I nu lanma i xa naxan sɔtɔ n na i malise ra, n bara a fi Ala ma,› 12 hali na kanyi mu fefe raba a baba nun a nga bɛ. 13 Na kui, wo Ala xa sɛriyɛ matandima wo xa naamunyie saabui ra, wo man fa nee nan masenma wo xa die bɛ. Wo na fe mɔɔli gbegbe nan nabama, bafe yi ra.»
14 Isa man naxa ɲama xili, a a masen e bɛ, «Wo birin xa wo tuli mati n na, wo xa fahaamui sɔtɔ. 15-16 Donse naxan keli a fari ma, a so mixi fate i, a sese mu na naxan nɔma a kanyi findide mixi sɛniyɛntare ra. Fe kobi naxee kelima mixi bɔɲɛ ma, nee nan a kanyi findima mixi sɛniyɛntare ra.»
17 Isa to bara keli ɲama xun, a so banxi, a fɔxirabirɛe naxa a maxɔrin yi taali wɔyɛnyi ma. 18 A naxa a masen e bɛ, «Yaxa wo fan mu fahaamui sɔtɔ? Wo mu a kolon, a donse yo keli a fari ma, a so mixi fate i, na mu nɔma a kanyi findide mixi sɛniyɛntare ra? 19 Barima na mu soma bɔɲɛ xa kui, a goroma furi nɛ, a fa mini mixi fate i.» Na kui, Isa a masen nɛ, a donse birin sɛniyɛn. 20 A man naxa a masen, «Fe kobi naxan kelima mixi bɔɲɛ ma, na nan a kanyi findima mixi sɛniyɛntare ra. 21 Barima xaxili kobi fatanma mixi bɔɲɛ nan na, alɔ langoeɲa, muɲɛ, faxɛ tife, 22 yɛnɛ, wasatareya, ɲaaxui, yanfanteya, ɲɛngɛya, tɔɔnɛ, konbi, yɛtɛ igboe, nun daxuɲa. 23 Na fe kobie birin kelima mixi bɔɲɛ nan ma, e a kanyi findi mixi sɛniyɛntare ra.»
Siriya Fenisiya ginɛ xa danxaniya
(Matiyu 15:21-28)
24 Isa naxa keli mɛnni, a siga Tire bɔxi ma. A naxa so a yigiyade. A mu nu wama mixi yo xa a yire kolon, kɔnɔ a mu nɔ a nɔxunde. 25 Ginɛ nde nu na, ɲinnɛ nu naxan xa di ginɛ fɔxɔ ra. A to Isa xa fe mɛ, a naxa fa a yire, a suyidi a bɛ. 26 Yuwifi xa mu nu yi ginɛ ra, a nu barixi Siriya Fenisiya nɛ. A naxa Isa mayandi, a xa ɲinnɛ keri a xa di ginɛ fɔxɔ ra. 27 Isa naxa a yaabi, «A lu dimɛe nan singe xa e dɛge, barima a mu lan taami xa ba dimɛdie yi ra, a sa baree bun.» 28 Ginɛ fan naxa a yaabi, «Marigi, i nɔndi, kɔnɔ baredi naxee na teebili bun ma, e fan dimɛe xa donse donma naxan birama bɔxi.» 29 Isa naxa a fala a bɛ, «I xa yaabi xa fe ra, siga, ɲinnɛ bara gbilen i xa di ginɛ fɔxɔ ra.» 30 Ginɛ to gbilen a xɔnyi, a naxa a xa di li a saxi sade ma, ɲinnɛ bara gbilen a fɔxɔ ra.
Isa tulixɔri boboxi rayalanfe
31 Isa naxa keli Tire bɔxi, a dangi Sidɔn, a gbilen Galile baa mabiri, Taa Fu bɔxi ma. 32 E naxa fa tulixɔri nde ra a xɔn ma, wɔyɛnfe xɔrɔxɔxi naxan ma, e Isa mayandi a xa a bɛlɛxɛ sa a ma. 33 Isa naxa tulixɔri tongo ɲama yire, e sa ti e xati ma. Isa naxa a bɛlɛxɛsolee raso tulixɔri tulie kui, a a yɛtɛ kan dɛye sa a nɛnyi ma. 34 A naxa a ya rate koore, a a ɲɛngi rate a belebele ra. A fa a fala tulixɔri bɛ, «Efafata!» Na nan falaxi e xa xui, «I xa rabi!» 35 A tulie naxa fe mɛ keren na, a nɛnyi fan naxa keli, a naxa wɔyɛn fɔlɔ a fanyi ra.
36 Isa naxa e yamari, a e naxa yi fe fala mixi yo bɛ. Kɔnɔ hali Isa to nu tɔnyi dɔxɔma e ma kiyoki, e tan nu sigama a xa xibaaru fala ra nan tui. 37 E nu bara kaaba ki fanyi, e nu a fala, «A fe fanyi mɔɔli birin nabama! A a niyama tulixɔri xa fe mɛ, boboe fan xa wɔyɛn!»