8
Isa donse fife xɛmɛ mixi wulu naani ma
(Matiyu 15:32-39)
Na saxanyi, ɲama gbegbe man nu bara e malan. Donse to mu nu e yi ra, Isa naxa a fɔxirabirɛe xili, a a masen e bɛ, «N bara kinikini yi ɲama ma, barima a xi saxan nan yi ki, e na n yire. Donse yo mu e bɛ yi ki. N na a fala ya, e xa siga e xɔnyi kaamɛ ra e ma, e tɔɔrɔma nɛ kira xɔn ki fanyi. Ndee na e ya ma, e kelide makuya.» Isa fɔxirabirɛe naxa a yaabi, «Taami sɔtɔma di yi wula kui naxan yi ɲama wasama?» Isa naxa e maxɔrin, «Taami gundi yeri na wo yi?» E naxa a yaabi, «Solofere.»
Isa naxa a fala ɲama bɛ e xa dɔxɔ bɔxi. A naxa na taami gundi solofere tongo, a Ala nuwali sa. A to e igira, a naxa e so a fɔxirabirɛe yi ra, e xa e itaxun ɲama ma. E fan naxa a raba na ki. Yɛxɛ lanma ndee fan nu na e yi ra. Isa to Ala nuwali sa e xa fe ra, a naxa a fala, a e fan xa itaxun. Ɲama naxa a dɛge han e wasa. Donse dɔnxɔɛ fan naxa matongo han debe solofere naxa rafe. Mixi wulu naani ɲɔndɔn nan nu na naa. Isa to e ragbilen, 10 a naxa te kunkui kui keren na, e nun a fɔxirabirɛe naxa siga Dalamanuta bɔxi ma.
Farisɛnie nun Sadusenie xa danxaniyatareɲa
(Matiyu 16:1-12)
11 Farisɛnie naxa fa, e nun Isa naxa wɔyɛn fɔlɔ. E to nu wama a matofe, e naxa a maxɔrin a xa tɔnxuma makaabaxi nde masen e bɛ kelife koore ma. 12 Na naxa Isa bɔɲɛ tɔɔrɔ ki fanyi. A naxa a masen, «Munfe ra yi waxati mixie n maxɔrinma tɔnxuma makaabaxi ma? N xa nɔndi fala wo bɛ, tɔnxuma yo mu fima yi waxati mixie ma.» 13 Na xanbi a naxa keli e xun ma, a man baki kunkui kui girife ra naakiri ma.
14 A fɔxirabirɛe nu bara nɛɛmu fade taami nde ra e xun. Taami gundi keren peti nan nu na e yi ra kunkui kui. 15 Isa naxa yi matintin e ra, «Wo wo yɛtɛ ratanga Farisɛnie nun Herode xa lɛbini ma.» 16 E naxa so wɔyɛnfe e bore bɛ na fe ma, a a na falaxi nɛ barima taami mu na e yi ra. 17 Isa to e xa wɔyɛnyi kolon, a naxa a masen e bɛ, «Wo taami fe falama wo bore bɛ munfe ra? Han ya wo mu xaxili sɔtɔ, wo mu fe fahaamu? Wo xaxili mu rabixi? 18 Ya na wo bɛ, kɔnɔ wo mu se toma. Tuli na wo bɛ, kɔnɔ wo mu fe mɛma. Wo nɛɛmuxi nɛ? 19 N taami gundi suuli itaxun mixi wulu suuli ma dɛnnaxɛ, wo debe yeri rafe taami dɔnxɔɛ ra?» E naxa a yaabi, «Fu nun firin.» 20 «N man to taami gundi solofere itaxun xɛmɛ wulu naani ma, wo debe yeri rafe taami dɔnxɔɛ ra?» E naxa a yaabi, «Solofere.» 21 A fa e maxɔrin, «Han ya wo mu fahaamui sɔtɔ?»
Dɔnxui rayalanfe
22 E to so Betesayida, mixie naxa fa dɔnxui nde ra Isa xɔn, e a mayandi a xa a bɛlɛxɛ sa a ma. 23 Isa naxa dɔnxui bɛlɛxɛ suxu, a mini a ra taa fari ma. A naxa a dɛye sa a ya ma, a a bɛlɛxɛ sa a ma, a fa a maxɔrin, «I se nde toma?» 24 Dɔnxui naxa a ya rabi, a fa a fala, «N bara mixie to ɲɛrɛ ra, kɔnɔ e luxi alɔ wuri bilie.» 25 Isa man naxa a bɛlɛxɛ sa a ya ma. Dɔnxui to a ya rabi sɔnɔn, a nu bara yalan, a se birin igbɛma a fanyi ra. 26 Na tɛmui, Isa naxa a fala a bɛ, «Gbilen i xɔnyi keren na, hali i mu so taa kui.»
Piyɛri Isa kolonfe Ala xa Mixi Sugandixi ra
(Matiyu 16:13-20, Luki 9:18-21)
27 Isa nun a fɔxirabirɛe man naxa mini sigafe ra taa naxee na Sesareya Filipi rabilinyi. Kira xɔn, Isa naxa a fɔxirabirɛe maxɔrin, «Mixie munse falama n ma fe ra? Nde lanxi n ma?» 28 E naxa a yaabi, «Ndee a falama, Annabi Yaya Xunxa. Ndee a falama, Annabi Eliya, xa na mu a ra namiɲɔnmɛ gbɛtɛ.» 29 Isa man naxa e maxɔrin, «Kɔnɔ wo tan naxɛ di? Nde n na?» Piyɛri naxa a yaabi, «Ala xa Mixi Sugandixi nan na i ra.» 30 Isa naxa a matintin e ra, a e naxa a xa fe fala mixi yo bɛ.
Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe
(Matiyu 16:21-28, Luki 9:22)
31 Isa naxa a masen fɔlɔ e bɛ, a fo Adama xa Di xa tɔɔrɛ gbegbe sɔtɔ. Yuwifie xa forie, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, nun sɛriyɛ karamɔxɔe mu lama a ra, e a faxa, kɔnɔ xi saxan dangi xanbi, a man kelima nɛ faxɛ ma. 32 A naxa yi wɔyɛnyi birin masen e bɛ a fiixɛ ra. Piyɛri to a bɛndun, e sa ti e xati ma, a naxa so wɔyɛnfe Isa ma, a xa ba na mɔɔli falafe. 33 Kɔnɔ Isa naxa a ya rafindi a fɔxirabirɛe ma, a fa a fala Piyɛri bɛ, «Keli n ya i, i tan Sentanɛ! I xaxili mu tixi Ala fee xa ra, a tixi adama fee nan na.»
34 Na xanbi, Isa naxa ɲama xili a nun a fɔxirabirɛe, a a masen e bɛ, «Xa mixi wa birafe n fɔxɔ ra, a xa tondi a yɛtɛ ma, a tin tɔɔrɛ nun faxɛ ra, a bira n fɔxɔ ra. 35 Mixi naxan wama a yɛtɛ rakisife, na kanyi lɔɛma nɛ. Naxan a yɛtɛ ralɔɛma n tan ma fe ra a nun n ma xibaaru fanyi xa fe ra, na kanyi kisima nɛ. 36 Duniɲa birin sɔtɔɛ munse fanma mixi ma, xa a sigama yahannama? 37 Fe mundun na, mixi nɔma a xa ariyanna masarade naxan na? 38 Naxan yo yaagima n tan nun n ma wɔyɛnyi xa fe ra yi waxati mixi kobie nun yunubitɔɛe tagi, n tan Adama xa Di fama n Baba xa nɔrɛ kui tɛmui naxɛ n nun malekɛ sɛniyɛnxie, n fan yaagima nɛ na kanyi xa fe ra.»