15
Isa xaninfe Pilati xɔn
(Matiyu 27:1-2,11-26, Luki 23:1-7,13-25, Yaya 18:28-19:16)
Kuye to iba, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, Yuwifie xa forie, sɛriyɛ karamɔxɔe, nun Yuwifie xa kiitisa dɔnxɔɛ birin, e to nu bara gɛ e xa malanyi ra, e naxa Isa xiri, e a xanin Pilati xɔn.
Pilati naxa Isa maxɔrin, «I tan nan findixi Yuwifie xa mangɛ ra?» Isa naxa a yaabi, «I tan nan a falaxi.» Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie naxa fa Isa tɔɔɲɛgɛ fe gbegbe ma. Pilati man naxa a maxɔrin, «I mu e yaabima? I mu a mɛxi e fe naxan birin safe i xun ma?» Kɔnɔ Isa mu yaabi gbɛtɛ yo fi sɔnɔn. Pilati fan naxa kaaba na ma.
Ɲɛ yo ɲɛ, sali na a li, Pilati dari fe nan nu a ra, a xa geelimani keren nabɛɲin ɲama bɛ, e na wa naxan yo xɔn. Na waxati, geresoe ndee nu na geeli naxee nu bara keli mangasanyi xili ma. Ɲaxasi to bira, e nu bara faxɛ ti. Xɛmɛ nde nu na e ya ma naxan nu xili Barabasi. Awa ɲama naxa fa Pilati xɔn, e a maxɔrin, a xa a raba e bɛ, alɔ a darixi a ra ki naxɛ. Pilati naxa e maxɔrin, «Wo wama n xa Yuwifie xa mangɛ bɛɲin wo bɛ?» 10 Pilati nu a kolon a sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nu Isa saxi a bɛlɛxɛ tɔɔnɛ nan ma.
11 Kɔnɔ sɛrɛxɛdubɛ kuntigie naxa ɲama kui iso, alako Pilati xa Barabasi nan bɛɲin e bɛ. 12 Pilati man naxa e maxɔrin, «Wo fa wama a xɔn ma n xa munse raba yi xɛmɛ ra, wo naxan ma, a Yuwifie xa mangɛ?» 13 Ɲama man naxa sɔnxɔ, «A banban wuri magalanbuxi ma!» 14 Kɔnɔ Pilati naxa e maxɔrin, «Munfe ma? A fe ɲaaxi mundun nabaxi?» Kɔnɔ e tan sɔnxɔɛ nan tun xun masama, e nu a fala, «A banban wuri magalanbuxi ma!» 15 Na kui, Pilati to wa ɲama bɔɲɛ rafanfe e ma, a naxa Barabasi rabɛɲin e bɛ. A naxa yaamari fi sɔɔrie xa Isa bɔnbɔ sɛbɛrɛ ra. Na xanbi, a naxa Isa so e yi e xa sa a banban wuri magalanbuxi ma.
Sɔɔrie Isa mayelefe
(Matiyu 27:27-31, Yaya 19:2-3)
16 Sɔɔrie naxa Isa xanin gomina xɔnyi, na tɛtɛ kui, e e boore sɔɔrie birin xili. 17 E naxa mangɛ guba gbeeli ragoro Isa ma, e fa tunbee mafilin, e e yailan mangɛ katanyi maniyɛ ra. E naxa na sa a xun ma, 18 e nu a xɛɛbu, «I kɛna, Yuwifie xa mangɛ.» 19 E nu a xunyi bɔnbɔma wuri ra, e dɛye bɔxun a ma, e e xinbi sin, e suyidi a bɛ. 20 E to gɛ Isa mayelede, e naxa mangɛ guba rate a ma, e a gbe dugi ragoro a ma, e fa a ramini e xa sa a banban wuri magalanbuxi ma.
Isa banbanfe wuri magalanbuxi ma
(Matiyu 27:32-44, Luki 23:26-49, Yaya 19:16-24)
21 Sirenika xɛmɛ nde nu na dangife kira ra, a kelixi daaxa. A nu xili Simɔn, Alesandire nun Rufu baba. Sɔɔrie naxa a yamari, a xa Isa xa wuri magalanbuxi xanin. 22 E naxa Isa xanin yire dɛnnaxan xili falama Gologota, na nan falaxi e xa xui, «xunkonkota yire». 23 E naxa wɛni so a yi, miri seri saxi a xun, kɔnɔ a mu tin a minde. 24 E naxa a mabanban wuri magalanbuxi ma, e kanda bun a xa dugie xa fe ra, alako e xa a kolon kankan naxan sɔtɔma. 25 E nu a banbanfe tɛmui naxɛ, gɛɛsɛgɛ tagi nan nu a ra. 26 E to nu wama birin xa a kolon e a banbanxi fe naxan ma, e yi sɛbɛli nan gbaku a xun ma, «Yuwifie xa mangɛ.»
27-28 E naxa suute mixi firin fan banban wuri magalanbuxie ma Isa fɛ ma, keren a yirefanyi ma, boore a kɔɔla ma. 29 Mixie nu dangima Isa konbi ra, e nu e xunyi lintan a ma, e a fala, «Ee, i tan naxan hɔrɔmɔbanxi rabirama, i man fa a ti xi saxan bun ma, 30 i yɛtɛ rakisi! Goro wuri magalanbuxi kɔn na!» 31 Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun sɛriyɛ karamɔxɔe fan nu a mayelefe, e nu a fala, «A bara mixi gbɛtɛe rakisi, kɔnɔ a mu nɔma a yɛtɛ tan nakiside. 32 Isirayila mangɛ xa mu a ra, Ala xa Mixi Sugandixi? A xa goro wuri magalanbuxi kɔn be ya, muxu xa a to, muxu xa la a ra.» Naxee nu banbanxi a fɛ ma, nee fan nu Isa konbife nɛ.
Isa xa faxɛ
(Matiyu 27:45-56, Luki 23:44-49, Yaya 19:28-30)
33 Yanyi tagi to a li, yanyi xare ra, dimi naxa sin bɔxi birin ma lɛɛri saxan bun ma. 34 Na waxati ma, Isa naxa gbelegbele sɛnbɛ ra, «Eloyi, Eloyi, lɛma sabaxatani?» Na nan falaxi e xa xui, «N Marigi Ala, n Marigi Ala, i n nabɛɲinxi munfe ra?» 35 Mixi naxee nu na naa, e to a xui mɛ, e naxa a fala, «Wo a mato, a na Annabi Eliya nan xilife!» 36 Mixi nde naxa a gi, a sa dunkobi rasin wɛni xɔnɛ xɔɔra, a a so wuri dɛ i, a fa a ti Isa bɛ alako a xa a min. A naxa a fala, «Wo a lu, won xa a mato xa Annabi Eliya fama a ragorode.» 37 Isa naxa a xui ite sɛnbɛ ra, a fa laaxira.
38 Na waxati, dugi xungbe naxan singanxi hɔrɔmɔbanxi kui, a naxa ibɔɔ firin na, keli a fuge han a laabe. 39 Sɔɔri mangɛ naxan nu tixi Isa ya i, a to Isa laaxira ki to, a naxa a fala, «Nɔndi nan a ra yati, Ala xa Di nan nu yi xɛmɛ ra!» 40 Ginɛ ndee fan nu na naa, e ndedi makuyaxi Isa yire ra, e yi fe birin matoma. Mariyama Magidalaka nu na e ya ma, a nun Salome, a nun Mariyama, Yaki lanmadi nun Yusufu nga. 41 Isa nu na Galile tɛmui naxɛ, yi ginɛe nan nu birama a fɔxɔ ra, e nu walie raba a bɛ. Ginɛ gbɛtɛ gbegbe fan nu na naa naxee nu bara Isa mati han Darisalamu.
Isa xa maragatɛ
(Matiyu 27:57-61, Luki 23:50-56, Yaya 19:38-42)
42 Nunmare to so, beenun malabu lɔxɔɛ xa fɔlɔ, 43 Yusufu Arimateka naxa siga Pilati xɔn. Yuwifie xa kiitisa binye nde nan nu a ra naxan nu Ala xa mangɛya niini mamɛfe. Limaniya kui, a naxa sa Pilati maxandi Isa fure ma. 44 Pilati naxa tɛrɛnna a kolonfe ra a Isa ɲan bara faxa. A naxa sɔɔri mangɛ xili, a a maxɔrin na fe ma. 45 Sɔɔri mangɛ fan to a rakolon a Isa bara faxa, Pilati naxa Isa fure so Yusufu yi ra. 46 Yusufu to kasange sara, a naxa Isa fure ragoro wuri magalanbuxi kɔn, a a kasange, a fa a bɛlɛ gaburi kui, naxan nu gexi gɛmɛ kui. Na xanbi, a naxa gɛmɛ xungbe maɲindigilin, a a dɔxɔ gaburi dɛ ma. 47 Mariyama Magidalaka nun Mariyama Yusufu nga, e naxa a to e Isa ragatafe dɛnnaxɛ.