16
Isa kelife faxɛ ma
(Matiyu 28:1-15, Luki 24:1-12, Yaya 20:1-20)
Malabu lɔxɔɛ to ba a ra, Mariyama Magidalaka, Mariyama Yaki nga, nun Salome, e naxa labundɛ ture sara alako e xa a sa Isa fure ma. Sande lɔxɔɛ, kuye baxi ibade, e naxa kurun gaburi yire ra. Kira ra, e naxa e bore maxɔrin, «Nde gɛmɛ bama won bɛ gaburi dɛ ma?»
Gɛmɛ naxan nu dɔxɔxi gaburi dɛ ma, a nu xungbo ki fanyi. Kɔnɔ e to e ya rasiga, e naxa a to gɛmɛ bara ba naa. E to so gaburi kui, e naxa sɛgɛtala nde to a dɔxɔxi yirefanyi ma, guba fiixɛ ragoroxi a ma. E naxa gaaxu. A naxa a fala e bɛ, «Wo naxa gaaxu. Wo na Isa Nasarɛtika nan fenfe, e naxan banban wuri magalanbuxi ma. A mu be, a bara keli faxɛ ma. Wo a mato, e nu a saxi mɛnni nɛ. Kɔnɔ wo siga, wo sa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, a nun Piyɛri, a Isa na sigafe wo ya ra Galile. Wo a toma mɛnni nɛ alɔ a a masen wo bɛ ki naxɛ.» Ginɛe naxa mini gaburi kui, e siga e gi ra, e kaabaxi fo e sɛrɛnma. E mu sese fala mixi yo bɛ, barima e nu bara gɛ gaaxude.
Isa minife mixie ma a nun a xa te koore
(Matiyu 28:9-10, Yaya 20:11-18)
Isa to keli faxɛ ma sande lɔxɔɛ kuye iba, a mini Mariyama Magidalaka nan singe ma, a ɲinnɛ solofere keri naxan fɔxɔ ra. 10 Mariyama naxa siga Isa xibaaru falade mixie bɛ e nun naxee nu a ra. E birin nu sunnunxi, e man nu wafe Isa xa ɲɔnfe ma. 11 E to a mɛ a a Isa ɲiɲɛ to nɛ, e mu la a ra.
(Luki 24:13-35)
12 Na fee dangi xanbi, Isa naxa mini kɛɲa gbɛtɛ ra a fɔxirabirɛ mixi firin ma, e to nu na daaxa nde kira xɔn. 13 Nee fan naxa gbilen yi fe tagi raba ra booree bɛ, kɔnɔ e mu la nee fan xui ra. 14 Na xanbi, Isa naxa mini a fɔxirabirɛ fu nun keren ma, e nu e dɛgefe teebili ra tɛmui naxɛ. Isa naxa wɔyɛn e ma e xa danxaniyatareɲa nun xaxili xɔrɔxɔya xa fe ra, barima e mu nu laxi mixie ra naxee Isa to, a to nu bara keli faxɛ ma.
(Matiyu 28:16-20, Luki 24:44-53)
15 Isa naxa a masen e bɛ, «Wo siga duniɲa birin kui, wo daali birin kawandi xibaaru fanyi ra. 16 Naxan na danxaniya n ma, a xunxa ye xɔɔra, na kanyi kisima nɛ. Kɔnɔ xa naxan mu danxaniya n ma, na kanyi bɔnɔma nɛ. 17 Naxee na danxaniya n ma e yi kaabanako fee rabama nɛ n xili ra. E fama nɛ ɲinnɛe keride mixie fɔxɔ ra, e xui nɛɛnɛe falama nɛ, 18 e bɔximasee suxuma nɛ e bɛlɛxɛ ra e mu e xin, e sefi minma nɛ se mu e to, e e bɛlɛxɛ sama nɛ furemae ma, furemae yalan.»
19 Na kui, Marigi Isa to gɛ wɔyɛnde e bɛ, a naxa te koore ma. A naxa sa a magoro Ala yirefanyi ma. 20 E tan naxa siga kawandi tide yire birin, e nun Marigi naxa wali. Marigi naxa fɛɛrɛ fi e ma, e xa tɔnxuma makaabaxie raba, mixie xa la e xa kawandi ra.