يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ سِنفٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ قِندِشِ عَلَ شَ حَمَ نَن نَ. عٍ شَ تَرُشُي نْمَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ قِدٍ تٌ مِشِيٍ مَ، بَرِ مَ نَ كُي وٌن نْمَ عَ كٌلٌندٍ عَ لَنمَ عَلَ شَ كٌنيِيٍ شَ حّرّ كِ نَشّ. نَ تَرُشُي تٌمَ كِتَابُي نَانِ كُي. قِرِن شِلِ «عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي،» يِ بٌورٍ قِرِنيِيٍ شِلِ «يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي.» عَ سِنفٍ، عِسِرَيِلَ نُ لَنشِ سِ كٍرٍن نَن مَ، كْنْ سّيتِ كٍرٍن تٌ كُيٍ بَتُ قْلْ، عَ نَشَ قِندِ عِسِرَيِلَ حَمَ رَ، بٌورٍ سّيتِ نَشَ قِندِ يُدَيَ حَمَ رَ. مَنفّيٍ بِرِن شَ تَرُشُي سّبّشِ «عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» قِرِنيِ كُي. «يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» قِرِنيِ، يُدَيَ مَنفّيٍ شَ قٍ نَن فبَنسَن مَسٍنمَ.
«يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» كِتَابُي سِنفٍ قْلْمَ سٌرَ سٌلٌمَنَانِ نَن مَ، نَشٍيٍ مِشِ شِلِيٍ مَسٍنمَ نَشٍيٍ بَرَ لُ دُنِحَ كٍلِقٍ بَبَ عَدَ مَ شَ وَشَتِ هَن مَنفّ سْلُ شَ وَشَتِ. سْلُ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ سِنفٍ نَن نَ. عَلَ نَشَ عَ سُفَندِ، كْنْ عَ مُ بُ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ. نَ نَ عَ رَ، عَلَ نَشَ دَوُدَ تِ عَ حْشْي رَ. دَوُدَ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ شُنفبٍ نَن نَ، نَشَن قَتَ حَمَ رَحّرّدٍ، عَ مَن قَتَ بِرَدٍ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عَ شَ قٍ مَ هَن عَ شِلِ شُنفبٍ سْتْ دُنِحَ بِرِن مَ. عَلَ نَشَ سَاتّ تٌنفٌ دَوُدَ نُن عَ بْنسْي بّ، عَ شَ دِ ندٍ شَ عَلَ شَ حَمَ رَحّرّ عَبَدَن. نَ تَرُشُي بِرِن سّبّشِ يِ كِتَابُي سِنفٍ نَن كُي.
«يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» كِتَابُي قِرِن ندٍ قْلْمَ دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ شَ تَرُشُي نَن مَ. سُلٍمَنِ نَشَ بِرَ عَ بَبَ حّرّ كِ قْشْ رَ. عَ نَشَ حَمَ يَمَرِ لْننِ رَ، عَ مَن نَشَ عَلَ بَتُ سْوبّ رَ. عَلَ نَشَ تِن سُلٍمَنِ شَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ دَرِ سَلَمُ.
سُلٍمَنِ تٌ قَشَ، عَ شَ دِ رٌبٌوَ مِ نَشَ تِ عَ حْشْي رَ. رٌبٌوَ مِ نَشَ عَ تُلِ مَتِ عَ لَنقَنمَيٍ شَ مَرَ سِ رَ نَشٍيٍ بَرَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَكَيٍ بْحّ شَ رَحَاشُ عٍ مَ. عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نَشَ مِنِ رٌبٌوَ مِ شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ يٍرٌبٌوَ مِ تِ عٍ شَ مَنفّ رَ. رٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ شِلِ نّ يُدَيَ، يٍرٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ شِلِ نّ عِسِرَيِلَ.
مَنفّ نَشٍيٍ تِشِ رٌبٌوَ مِ دَنفِ شَنبِ، ندٍيٍ قِندِشِ مَنفّ قَنيِيٍ نَن نَ نَشٍيٍ بِرَ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. كْنْ ندٍيٍ مُ تِن عَلَ شَ كِرَ رَ، عٍ قَ كُيٍ بَتُ، عٍ مِشِ تْورْ. نَ كُي عَلَ نَشَ عٍ حَشَنكَتَ سِ فبّتّيٍ سَابُي رَ نَشٍيٍ قَ عٍ فٍرٍدٍ. يُدَيَكَيٍ تٌ نَ تْورّ تٌ، عٍ نَشَ فبِلٍن عَلَ مَ، عَلَ قَن نَشَ عٍ تٌنفٌ، عَ عٍ مَلِ نْدٍ عٍ يَشُييٍ رَ. مَنفّ قَنيِيٍ نُن مَنفّ حَاشِيٍ نُ قَ مَسَرَ عٍ بٌورٍ تَفِ. نَ مْولِ نَشَ بُ حّ كّمّ سَشَن حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُن قِرِن. عَ رَحْنيِ عَلَ نَشَ عَ لُ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ يَشُييٍ شَ نْ عٍ رَ، عٍ عٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي عَسِرِيَ نُن بَبِلْن بْشِ مَ.
يِ تَرُشُي مَكِنِكِنِ، بَرِ مَ عَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ مِشِ نَشَن نَ هّيرِ كُي، عٍ نْمَ عَلَ رَبٌلٌدٍ، نَ قَ قِندِ كٌنيِيَ شْرْشْي رَ عٍ بّ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ مَ. عِسِرَيِلَ حَمَ شَ قِندِ مِسَالِ رَ وٌن بّ. شَ وٌن لُمَ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ، وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ قَنمَ نّ، كْنْ شَ وٌن تٌندِ مَ نَ رَ، وٌن تْورّ فبَنسَن نَن سْتْمَ. عَلَ شَ نَ لْننِ رَ سٌ وٌن شَشِلِ كُي. عَمِنَ
يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ سِنفٍ
1
بٍنبَ عَدَ مَ هَن عَننَبِ عِبُرَهِمَ
قٍ قْلْ قْلّ ٥‏؛١ ٬ ٣٢، ١٠‏؛١ ٬ ٣٢، ١١‏؛١٠ ٬ ٣٢
عَدَ مَ نَشَ سٍتِ سْتْ. سٍتِ نَشَ عٍنٌسِ سْتْ. عٍنٌسِ نَشَ كٍنَن سْتْ. كٍنَن نَشَ مَهَلَلٍلِ سْتْ. مَهَلَلٍلِ نَشَ يٍرٍدِ سْتْ. يٍرٍدِ نَشَ عٍنٌكِ سْتْ. عٍنٌكِ نَشَ مٍتُسٍلَ سْتْ. مٍتُسٍلَ نَشَ لٍمٍكِ سْتْ. لٍمٍكِ نَشَ نُهَ سْتْ. نُهَ نَشَ دِ شّمّ سَشَن سْتْ؛ سٍمِ، هَمِ، نُن يٍقٍتِ.
يٍقٍتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٌمٍرِ، مَفٌفٌ، مَدَيِ، يَوَنِ، تُبَلِ، مٍسٍكِ، نُن تِرَ سِ. فٌمٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَسِكٍنَسِ، رِقَتِ، نُن تٌفَرَ مَ. يَوَنِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍلِسَهَ، تَرَ سِسِ، كِتِمِ، نُن رٌدَنِمِ.
هَمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ كُسِ، مِسِرَيِمِ، ثُتِ، نُن كَنَان. كُسِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍبَ، شَوِلَ، سَبَتَ، رَامَ، نُن سَبِتٍكَ. رَامَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍيبَ نُن دٍدَن. 10 كُسِ نَشَ نِمِرٌدِ بَرِ، نَشَن قِندِ فٍرٍ سٌي سِنفٍ رَ عَدَ مَدِيٍ تَفِ. 11 مِسِرَيِمِ نَشَ دِيٍ سْتْ، نَشٍيٍ قِندِشِ لُدُكَيٍ، عَنَمِكَيٍ، لٍهَبَكَيٍ، نَقَتُكَيٍ، 12 ثَتِرُ سُكَيٍ، كَسَلُشُكَيٍ، نُن كَقَتٌرٌكَيٍ رَ. قِلِسِتَكَيٍ بٍنبَ نَ كَقَتٌرٌ نَن نَ. 13 كَنَان نَشَ دِيٍ سْتْ، نَشٍيٍ قِندِشِ سِدْنكَيٍ، شِتِكَيٍ، 14 يٍبُسُكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، فِرِفَسَكَيٍ، 15 هِوِكَيٍ، عَرَكَكَيٍ، سِنِكَيٍ، 16 عَرَوَدَكَيٍ، سٍمَرَكَيٍ، نُن شَمَتَكَيٍ رَ.
17 سٍمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍلَمَ، عَسُرِ، عَرَقَشَدِ، لُدُ، نُن عَرَ مِ. عَرَ مِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عُسُ، شُلُ، فٍتٍرِ، نُن مٍسٍكِ. 18 عَرَقَشَدِ نَشَ سٍلَ سْتْ. سٍلَ نَشَ عٍبٍرِ سْتْ. 19 عٍبٍرِ نَشَ دِ شّمّ قِرِن سْتْ. كٍرٍن شِلِ ثٍلٍفِ بَرِ مَ بْشِ عِتَشُنشِ عَ شَ وَشَتِ. عَ قِرِن ندٍ شِلِ يٌكَتَن. 20 يٌكَتَن شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَلٌمٌدَدِ، سٍلٍقَ، شَسَرَ مَوٍتٍ، يٍرَ، 21 هَدٌرَ مِ، عُسَلِ، دِكِلَ، 22 عٌبَلَ، عَبِمَيٍلٍ، سٍيبَ، عٌقِرِ، شَوِلَ، نُن يٌبَبٌ. 23 يٌكَتَن شَ دِيٍ نَن نَ كِ.
24 سٍمِ نَشَ عَرَقَشَدِ سْتْ. عَرَقَشَدِ نَشَ سٍلَ سْتْ. 25 سٍلَ نَشَ عٍبٍرِ سْتْ. عٍبٍرِ نَشَ ثٍلٍفِ سْتْ. ثٍلٍفِ نَشَ رٍوُ سْتْ. 26 رٍوُ نَشَ سٍرُفُ سْتْ. سٍرُفُ نَشَ نَشٌرِ سْتْ. نَشٌرِ نَشَ تٍرَ سْتْ. 27 تٍرَ نَشَ عِبُرَ مَ سْتْ نَشَن قِندِ عِبُرَهِمَ رَ.
عَننَبِ عِبُرَهِمَ شَ دِيٍ
قٍ قْلْ قْلّ ٢٥‏؛١ ٬ ٤‏،١٢ ٬ ١٦
28 عِبُرَهِمَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عِسِيَفَ نُن سُمَيِلَ. 29 سُمَيِلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سُمَيِلَ شَ دِ سِنفٍ نٍبَيٌتِ، كٍدَرِ، عَدَبٍيلِ، مِبِسَمِ، 30 مِسٍمَ، دُ مَ، مَسَ، هَدَدَ، تٍمَ، 31 يٍتُرِ، نَقِسِ، نُن كٍدٍ مَ. سُمَيِلَ شَ دِيٍ نَن نَ كِ.
32 عِبُرَهِمَ شَ كٌنيِ فِنّ كٍتُرَ شَ دِيٍ نَن يَ عَ نَشٍيٍ بَرِ عِبُرَهِمَ بّ؛ سِمِرَن، يٌكٌسَن، مٍدَن، مَدِيَن، يِسٍبَكِ، نُن سُووَ. يٌكٌسَن نَشَ سٍيبَ نُن دٍدَن سْتْ. 33 مَدِيَن نَشَ عٍقَ، عٍقٍرٍ، شَنْكِ، عَبِدَ، نُن عٍلِدَا سْتْ. يِ دِيٍ بِرِن قَتَنشِ كٍتُرَ نَن نَ.
34 عِبُرَهِمَ نَشَ عِسِيَفَ سْتْ. عِسِيَفَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍسَيُ نُن عِسِرَيِلَ. 35 عٍسَيُ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍلِقَسِ، رٍيُوٍلِ، يٍيُسُ، يَلَمِ، نُن كٌرَ. 36 عٍلِقَسِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ تٍمَن، عٌمَرُ، سٍقِ، فَتَمِ، كٍنَسِ، تِمِنَ، نُن عَمَلّكِ. 37 رٍيُوٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ نَشَتِ، سٍرَ، سَامَ، نُن مِسَ.
38 سٍيِرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ لٌتَن، سٌبَلِ، سِبٍيٌن، عَنَ، دِ سٌن، عٍسٍرِ، نُن دِ سَن. 39 لٌتَن شَ دِيٍ نَن يَ؛ شٌرِ نُن هٌمَمِ. لٌتَن مَافِنّ شِلِ تِمِنَ. 40 سٌبَلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَلِبَن، مَنَشَتِ، عٍبَلِ، سٍقِ، نُن عٌنَن. سِبٍيٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَيَ نُن عَنَ. 41 عَنَ شَ دِ شِلِ دِ سٌن. دِ سٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ شٍمٍدَن، عٍسٍبَن، يِتِرَن، نُن كٍرَن. 42 عٍسٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ بِلِهَن، سَاوَن، يَاكَن. دِ سَن شَ دِيٍ نَن يَ؛ عُسُ نُن عَرَن.
43 مَنفّيٍ نَن يَ نَشٍيٍ بَرَ عٍدٌن بْشِ يَمَرِ بٍينُ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ مَنفّ ندٍ سْتْ؛ بٍيٌرِ شَ دِ بٍلَ، نَشَن كٍلِشِ دِنهَبَ تَا. 44 بٍلَ تٌ قَشَ، سٍرَ شَ دِ يٌبَبٌ، نَشَن كٍلِشِ بٌسَرَ، نَشَ بْشِ يَمَرِ. 45 يٌبَبٌ تٌ قَشَ، شُسَمَ، نَشَن كٍلِشِ تٍمَن، نَشَ بْشِ يَمَرِ. 46 شُسَمَ تٌ قَشَ، بٍدَدَ شَ دِ هَدَدَ، نَشَن نُ بَرَ مَدِيَنكَيٍ بْنبْ مٌوَبَ بْشِ مَ، نَشَ بْشِ يَمَرِ. عَ كٍلِشِ عَبِتِ تَا نّ. 47 هَدَدَ تٌ قَشَ، مَسَرٍكَ سَمَلَ نَشَ بْشِ يَمَرِ. 48 سَمَلَ تٌ قَشَ، سَوُلُ نَشَن كٍلِشِ رٍهٌبٌتِ، تَا نَشَن نَ شُرٍ دّ رَ، نَشَ بْشِ يَمَرِ. 49 سَوُلُ تٌ قَشَ، عَكِبٌرِ شَ دِ بَلِ شَنَن نَشَ بْشِ يَمَرِ. 50 بَلِ شَنَن تٌ قَشَ، هَدَدَ، نَشَن كٍلِشِ ثَوُ، نَشَ بْشِ يَمَرِ. عَ شَ فِنّ شِلِ مٍهٍتَبٍلِ. نَ نفَ شِلِ مَتِرّدِ، عَ مَمَ شِلِ مٍسَهَبِ. 51 هَدَدَ قَن نَشَ قَشَ.
عٍدٌن مَنفّيٍ نَن يَ؛ تِمِنَ، عَلِبَ، يٍتٍتِ، 52 عٌهٌلِبَمَ، عٍلَ، ثِنٌن، 53 كٍنَسِ، تٍمَن، مِبِسَرِ، 54 مَفَدِيّلِ، نُن عِرَ مِ. عٍدٌن مَنفّيٍ نَن نَ كِ.