25
نٍبُكَدَنسَرِ دَرِ سَلَمُ سُشُقٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٣٦‏؛١٧ ٬ ٢١، عَننَبِ يٍرٍ مِ ٥٢‏؛٣ ٬ ٣٠
بَبِلْن مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ شَ مَنفّيَ حّ سٌلٌمَنَانِ ندٍ، كِكٍ قُ، شِ قُ ندٍ رَ، عَ نَشَ قَ عَ نُن عَ شَ سْورِ فَلِ رَ دَرِ سَلَمُ فٍرٍ شِلِ مَ. عٍ نَشَ يٌنكِن تَا رَبِلِنيِ رَ، عٍ سٍ ندٍ تِ عَلَكٌ عٍ شَ نْ تٍدٍ تّتّ قَرِ. تَا نَشَ لُ سُشُي كُي هَن مَنفّ سٍدٍكِيَ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن كٍرٍن ندٍ رَ. كِكٍ نَانِ ندٍ شِ سٌلٌمَنَانِ ندٍ رَ، كَامّ تٌ بَرَ نُ سّنبّ سْتْ تَا كُي، دٌنسٍ يٌ مُ نُ نَ حَمَ يِ رَ سْنْن، تَاكَيٍ نَشَ يَلٍ تِ تَا تّتّ مَ كْي رَ، سْورِ سّنبّمَيٍ قَ مِنِ نَادّ رَ نَشَن نَ تّتّ قِرِنيِيٍ تَفِ، مَنفّ شَ مَلَبُدٍ قّ مَ، عٍ قَ سِفَ عَرَبَ قِيلِ مَ. كَلِدِكَيٍ نُ يٌنكِنشِ تَا رَبِلِنيِ.
كَلِدِكَيٍ تٌ تَا سْورِيٍ تٌ عٍ فِ رَ، عٍ نَشَ بِرَ عٍ شَ مَنفّ قْشْ رَ، عٍ قَ عَ سُشُ يٍرِكٌ قِيلِ مَ. مَنفّ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ فِ عَ شُن مَ، عٍ يٍنسٍن يّ. كَلِدِكَيٍ نَشَ مَنفّ سُشُ، عٍ عَ شَنِن بَبِلْن مَنفّ شْن مَ رِبِلَ. مّننِ عٍ نَشَ عَ مَكِيتِ. عٍ نَشَ سٍدٍكِيَ شَ دِيٍ كْن نَشَبَ عَ يَ شْرِ، عٍ قَ عَ تَن يَيٍ كَنَ. نَ دَنفِ شَنبِ، بَبِلْن مَنفّ نَشَ عَ شِرِ وُرٍ فبٍيلِ يْلْنشْنيِ رَ، عَ عَ شَنِن بَبِلْن.
نٍبُكَدَنسَرِ دَرِ سَلَمُ كَنَقٍ
كِكٍ سُولِ ندٍ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، نٍبُكَدَنسَرِ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن سٌلٌمَنَانِ ندٍ نَن نُ عَ رَ بَبِلْن شُن مَ، نٍبُسَرَدَن بَبِلْن مَنفّ شَ سْورِ شُنيِ نَشَ سِفَ دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ، مَنفّ شَ بَنشِ، نُن دَرِ سَلَمُ بَنشِ شُنفبٍ بِرِن فَن. 10 كَلِدِكَيٍ شَ سْورِ نَشٍيٍ نُ نَ عَ قْشْ رَ، عٍ نَشَ تّتّ رَبِرَ نَشَن نُ دَرِ سَلَمُ رَبِلِنشِ.
11 نٍبُسَرَدَن، بَبِلْن سْورِ مَنفّ نَشَ دَرِ سَلَمُ حَمَ دْنشْييٍ شَنِن بَبِلْن، نَشٍيٍ نُ لُشِ تَا كُي، نُن نَشٍيٍ عٍ يّتّ سٌ بَبِلْن مَنفّ يِ رَ. 12 كْنْ عَ نَشَ تِن سٍتَرٍ ندٍيٍ تَن شَ لُ نَا، عٍ شَ نُ بْشِ رَوَلِ، عٍ نُ وّنِ بِلِيٍ سِ.
13 كَلِدِكَيٍ نَشَ سٍيٍ تٌنفٌ نَشٍيٍ يَءِلَنشِ وُرٍ فبٍيلِ رَ، عٍ عٍ رَشُنُ عَلَكٌ عٍ شَ نَ وُرٍ فبٍيلِ شَنِن بَبِلْن. نَ كُي، عٍ نَشَ كِنكِ قِرِن، يٍ سَسٍ شُنفبٍ، نُن عَ دْشْدٍيٍ كَنَ. 14 عٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ تُندٍيٍ، ثٍلِيٍ، قِنّيٍ، تْنبِلِيٍ، نُن يِرَبَسٍ بِرِن تٌنفٌ، نَشٍيٍ نُ يَءِلَنشِ وُرٍ فبٍيلِ رَ. 15 عَ نَشَ يِرَبَسٍيٍ نُن ثْوتِيٍ قَن بِرِن تٌنفٌ نَشٍيٍ نُ يَءِلَنشِ شّيمَ نُن فبٍتِ رَ. 16 بَنشِ كِنكِ قِرِنيِيٍ، يٍ سَسٍ شُنفبٍ نَشَن شِلِ «بَا،» عَ دْشْدٍ نَشٍيٍ نُ نَ عَ بُن مَ، سُلٍمَنِ نَشٍيٍ يَءِلَن عَلَتَلَ شَ بَنشِ بّ، نَ بِرِن قِندِشِ وُرٍ فبٍيلِ فبٍفبٍ نَن نَ، نَشَن شَسَبِ مُ نُ نْمَ كٌلٌندٍ. 17 نَ بَنشِ كِنكِ قِرِنيِيٍ شَ مَءِتٍيَ نُ نْنفْن يَ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن لِمَ. نَ كِنكِ شُنيِيٍ نُ يَءِلَنشِ وُرٍ فبٍيلِ نَن نَ، عٍ مَسٌلِ كْوبّ بٌفِ مَنِيّيٍ رَ. نٍيٍ شَ مَءِتٍيَ نُ نْنفْن يَ سَشَن لِمَ.
18 بَبِلْن سْورِ مَنفّ نَشَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ سٍرَيَ، سّرّشّدُبّ قِرِن ندٍ سٍقَنِيَ، نُن هْرْ مْبَنشِ نَادّ مَكَنتّ سَشَنيِيٍ شَنِن عَ شُن مَ. 19 عَ نَشَ يِ مِشِ شُنفبٍيٍ قَن شَنِن؛ سْورِ مَنفّ، مَنفّ رَ سِمَ سُولِ، كُنتِفِ ندٍ نَشَن نُ سْورِيٍ سُفَندِ مَ، نُن نَ كُنتِفِ شَ مِشِ تٌنفٌ سٍننِ. 20 بَبِلْن سْورِ مَنفّ نٍبُسَرَدَن نَشَ نَ مِشِ بِرِن شَنِن بَبِلْن مَنفّ شْن مَ رِبِلَ. 21 بَبِلْن مَنفّ نَشَ عٍ قَشَ رِبِلَ، شَمَتَ بْشِ مَ. يُدَيَكَيٍ رَكٍلِشِ عٍ شَ بْشِ مَ نَ كِ نّ.
يُدَيَ مَنفّ فّدَلَيَ
عَننَبِ يٍرٍ مِ ٤٠‏؛٧ ٬ ٩، ٤١‏؛١ ٬ ٣
22 نٍبُكَدَنسَرِ حَمَ دْنشْي نَشَن لُ يُدَيَ، عَ نَشَ عَشِكَمَ شَ دِ، سَقَن شَ مَمَدِ فّدَلَيَ، قِندِ عٍ شَ مَنفّ رَ. 23 عِسِرَيِلَ سْورِ مَنفّيٍ تٌ عَ كٌلٌن عَ بَبِلْن مَنفّ بَرَ فّدَلَيَ تِ مَنفّ رَ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ عَ شّيبُدٍ مِسِثَ نُن عٍ شَ سْورِيٍ رَ. نَ سْورِ مَنفّيٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ نٍتَنِيَ شَ دِ سُمَيِلَ، كَرٍيَ شَ دِ يٌشَنَن، تَنشُمّتِ شَ دِ سٍرَيَ نٍتٌقَكَ، نُن مَاكَكَ شَ دِ يَاسَنِيَ. 24 فّدَلَيَ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ عٍ تَن نُن عٍ شَ سْورِيٍ بّ، عَ نَشّ، «وٌ نَشَ فَاشُ كَلِدِكَيٍ يَ رَ. وٌ لُ يِ بْشِ مَ بَبِلْن مَنفّ شَ يَامَرِ بُن مَ، نَ كُي وٌ شَ قٍ سْونّيَمَ نّ.»
25 كْنْ عَ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، نٍتَنِيَ شَ دِ سُمَيِلَ، نَشَن تَنُن قِندِ عٍلِسَمَ رَ مَنفّ بْنسْي يَ مَ، نَشَ قَ عَ نُن مِشِ قُ رَ، عٍ قَ فّدَلَيَ قَشَ، عَ يُدَكَيٍ نُن كَلِدِكَيٍ قَشَ، نَشٍيٍ نُ نَ عَ سّيتِ مَ مِسِثَ. 26 نَ كُي حَمَ بِرِن، قٌرِيٍ، دِ مّدِيٍ نُن سْورِ مَنفّيٍ نَشَ عٍ فِ عٍ سِفَ مِسِرَ بْشِ مَ، بَرِ مَ عٍ نُ فَاشُشِ كَلِدِكَيٍ يَ رَ.
عٍقِلِ مٍرٌدَكِ هِننّقٍ يٍهٌيَكِنِ رَ
عَننَبِ يٍرٍ مِ ٥٢‏؛٣١ ٬ ٣٤
27 يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِنِ شَ سِفّ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ بَبِلْن بْشِ مَ، عَ كِكٍ قُ نُن قِرِن ندٍ، شِ مْشْحّن نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، بَبِلْن مَنفّ عٍقِلِ مٍرٌدَكِ نَشَ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِنِ رَ مِنِ فٍيلِ. 28 عَ نَشَ هِننّ عَ رَ، عَ عَ شَ كِبَنيِ رَدَنفِ مَنفّ فبّتّيٍ رَ، عَ تَن نُن نَشٍيٍ نُ عَ رَ بَبِلْن بْشِ مَ. 29 عَ نَشَ عَ شَ فٍيلِمَنِ سٌسٍيٍ مَسَرَ، عَ نُ قَ لُ عَ دّفٍ رَ مَنفّ شَ تٍيبِلِ رَ تّمُي بِرِن. 30 بَبِلْن مَنفّ نَشَ عَ حْشْ سَ عَ شَ قٍ شْن مَ عَ قَنيِ رَ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي.